Suministros - 450239-2020

25/09/2020    S187

Polska-Jarocin: Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze

2020/S 187-450239

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 167-402940)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: „ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”
Adres pocztowy: Witaszyczki 1A
Miejscowość: Jarocin
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 63-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Kaniewska
E-mail: kaniewska@jarjarocin.pl
Tel.: +48 627400295
Adresy internetowe:
Główny adres: https://jarocin.ezamawiajacy.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup sprzętu mobilnego – rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin – ładowarka teleskopowa

Numer referencyjny: ZGO/ZP/21/2020
II.1.2)Główny kod CPV
43260000 Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ładowarki teleskopowej (wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgiem) do siedziby Zamawiającego.

Wymagania ogólne:

— dostawa wliczona w cenę oferty,

— przeszkolenie personelu wliczone w cenę (3 osoby),

— dostawa - 5 miesiące od dnia podpisania umowy

— gwarancja i rękojmia min. 12 miesięcy od podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 167-402940

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Powinno być:

Kryterium jakości: – Nazwa: Termin dostawy / Waga: 3.00

Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ładowarki teleskopowej (wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgiem) do siedziby Zamawiającego.

Wymagania ogólne:

— dostawa wliczona w cenę oferty,

— przeszkolenie personelu wliczone w cenę (3 osoby),

— dostawa – 4 miesiące od dnia podpisania umowy

— gwarancja i rękojmia min. 12 miesięcy od podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.

5.2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

34100000-8 – Pojazdy silnikowe.

34144710-8 – Ładowarki jezdne.

43300000-6 – Maszyny i sprzęt budowlany.

43260000-3 – Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze.

5.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia tom III SIWZ.

5.4. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zawiera tom II SIWZ Wzór umowy.

5.5. Przez rozwiązania równoważne należy rozumieć takie, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Warunkiem stosowania rozwiązań równoważnych jest pisemne zatwierdzenie przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich odpowiednikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

5.6. Informacja nt. wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a: Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących dostawy będące przedmiotem umowy w trakcie realizacji zamówienia.

5.7. Podwykonawstwo:

a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z dostawą przedmiotu zamówienia,

b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy,

c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10 tomu I (IDW) SIWZ.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ładowarki teleskopowej (wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgiem) do siedziby Zamawiającego.

Wymagania ogólne:

— dostawa wliczona w cenę oferty,

— przeszkolenie personelu wliczone w cenę (3 osoby),

— dostawa - 5 miesięcy od dnia podpisania umowy

— gwarancja i rękojmia min. 12 miesięcy od podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.

5.2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

34100000-8 – Pojazdy silnikowe.

34144710-8 – Ładowarki jezdne.

43300000-6 – Maszyny i sprzęt budowlany.

43260000-3 – Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze.

5.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia tom III SIWZ.

5.4. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zawiera tom II SIWZ Wzór umowy.

5.5. Przez rozwiązania równoważne należy rozumieć takie, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Warunkiem stosowania rozwiązań równoważnych jest pisemne zatwierdzenie przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich odpowiednikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

5.6. Informacja nt. wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a: Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących dostawy będące przedmiotem umowy w trakcie realizacji zamówienia.

5.7. Podwykonawstwo:

a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z dostawą przedmiotu zamówienia,

b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy,

c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10 tomu I (IDW) SIWZ.

Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ładowarki teleskopowej (wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgiem) do siedziby Zamawiającego.

Wymagania ogólne:

— dostawa wliczona w cenę oferty,

— przeszkolenie personelu wliczone w cenę (3 osoby),

— dostawa – 4 miesiące od dnia podpisania umowy,

— gwarancja i rękojmia min. 12 miesięcy od podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ładowarki teleskopowej (wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgiem) do siedziby Zamawiającego.

Wymagania ogólne:

— dostawa wliczona w cenę oferty,

— przeszkolenie personelu wliczone w cenę (3 osoby),

— dostawa – 5 miesięcy od dnia podpisania umowy,

— gwarancja i rękojmia min. 12 miesięcy od podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.

Numer sekcji: II.2.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności FV / Waga: 25.00

Kryterium jakości - Nazwa: Układ przeniesienia napędu / Waga: 10.00

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i ekojmia / Waga: 5.00

Cena - Waga: 60.00

Powinno być:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Termin płatności FV / Waga: 5.00

Kryterium jakości – Nazwa: Układ przeniesienia napędu / Waga: 10.00

Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja i rękojmia / Waga: 22.00

Kryterium jakości – Nazwa: Termin dostawy / Waga: 3.00

Cena – Waga: 60.00

Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Okres w miesiącach: 4

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Powinno być:

Okres w miesiącach: 5

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

1. Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 12 000 PLN. Wadium należy wnieść zgodnie z wym. określ. w pkt 16 SIWZ tom I.

2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10%wynagrodzenia umownego brutto.

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

4. Zamówienie jest finansowane ze środków będących w dyspozycji Zamawiającego oraz został złożony wniosek o pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zgodnie z art. 93 ust. 1a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

6. Przetarg nieograniczony.

Powinno być:

1. Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 12 000 PLN. Wadium należy wnieść zgodnie z wym. określ. w pkt 16 SIWZ tom I.

2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

4. Zamówienie jest finansowane ze środków będących w dyspozycji Zamawiającego oraz został złożony wniosek o pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zgodnie z art. 93 ust. 1a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

6. Przetarg nieograniczony.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 30/09/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 07/10/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 30/09/2020
Czas lokalny: 11:15
Powinno być:
Data: 07/10/2020
Czas lokalny: 11:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: