Suministros - 450239-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Jarocin: Palas mecánicas, excavadoras y palas cargadoras, y otras máquinas para la minería

2020/S 187-450239

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 167-402940)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: „ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”
Dirección postal: Witaszyczki 1A
Localidad: Jarocin
Código NUTS: PL41 Wielkopolskie
Código postal: 63-200
País: Polonia
Persona de contacto: Magdalena Kaniewska
Correo electrónico: kaniewska@jarjarocin.pl
Teléfono: +48 627400295
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://jarocin.ezamawiajacy.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup sprzętu mobilnego – rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin – ładowarka teleskopowa

Número de referencia: ZGO/ZP/21/2020
II.1.2)Código CPV principal
43260000 Palas mecánicas, excavadoras y palas cargadoras, y otras máquinas para la minería
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros

Apartado VI: Información complementaria

VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 167-402940

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.5
Localización del texto que se va a modificar: Kryteria udzielenia zamówienia
En lugar de:
Léase:

Kryterium jakości: – Nazwa: Termin dostawy / Waga: 3.00

Número de apartado: II.2.4
En lugar de:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ładowarki teleskopowej (wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgiem) do siedziby Zamawiającego.

Wymagania ogólne:

— dostawa wliczona w cenę oferty,

— przeszkolenie personelu wliczone w cenę (3 osoby),

— dostawa – 4 miesiące od dnia podpisania umowy

— gwarancja i rękojmia min. 12 miesięcy od podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.

5.2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

34100000-8 – Pojazdy silnikowe.

34144710-8 – Ładowarki jezdne.

43300000-6 – Maszyny i sprzęt budowlany.

43260000-3 – Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze.

5.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia tom III SIWZ.

5.4. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zawiera tom II SIWZ Wzór umowy.

5.5. Przez rozwiązania równoważne należy rozumieć takie, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Warunkiem stosowania rozwiązań równoważnych jest pisemne zatwierdzenie przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich odpowiednikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

5.6. Informacja nt. wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a: Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących dostawy będące przedmiotem umowy w trakcie realizacji zamówienia.

5.7. Podwykonawstwo:

a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z dostawą przedmiotu zamówienia,

b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy,

c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10 tomu I (IDW) SIWZ.

Léase:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ładowarki teleskopowej (wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgiem) do siedziby Zamawiającego.

Wymagania ogólne:

— dostawa wliczona w cenę oferty,

— przeszkolenie personelu wliczone w cenę (3 osoby),

— dostawa - 5 miesięcy od dnia podpisania umowy

— gwarancja i rękojmia min. 12 miesięcy od podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.

5.2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

34100000-8 – Pojazdy silnikowe.

34144710-8 – Ładowarki jezdne.

43300000-6 – Maszyny i sprzęt budowlany.

43260000-3 – Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze.

5.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia tom III SIWZ.

5.4. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zawiera tom II SIWZ Wzór umowy.

5.5. Przez rozwiązania równoważne należy rozumieć takie, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Warunkiem stosowania rozwiązań równoważnych jest pisemne zatwierdzenie przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich odpowiednikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

5.6. Informacja nt. wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a: Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących dostawy będące przedmiotem umowy w trakcie realizacji zamówienia.

5.7. Podwykonawstwo:

a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z dostawą przedmiotu zamówienia,

b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy,

c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10 tomu I (IDW) SIWZ.

Número de apartado: II.1.4
Localización del texto que se va a modificar: Krótki opis
En lugar de:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ładowarki teleskopowej (wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgiem) do siedziby Zamawiającego.

Wymagania ogólne:

— dostawa wliczona w cenę oferty,

— przeszkolenie personelu wliczone w cenę (3 osoby),

— dostawa – 4 miesiące od dnia podpisania umowy,

— gwarancja i rękojmia min. 12 miesięcy od podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.

Léase:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ładowarki teleskopowej (wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgiem) do siedziby Zamawiającego.

Wymagania ogólne:

— dostawa wliczona w cenę oferty,

— przeszkolenie personelu wliczone w cenę (3 osoby),

— dostawa – 5 miesięcy od dnia podpisania umowy,

— gwarancja i rękojmia min. 12 miesięcy od podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.

Número de apartado: II.2.5
Localización del texto que se va a modificar: Kryteria udzielenia zamówienia
En lugar de:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności FV / Waga: 25.00

Kryterium jakości - Nazwa: Układ przeniesienia napędu / Waga: 10.00

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i ekojmia / Waga: 5.00

Cena - Waga: 60.00

Léase:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Termin płatności FV / Waga: 5.00

Kryterium jakości – Nazwa: Układ przeniesienia napędu / Waga: 10.00

Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja i rękojmia / Waga: 22.00

Kryterium jakości – Nazwa: Termin dostawy / Waga: 3.00

Cena – Waga: 60.00

Número de apartado: II.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
En lugar de:

Okres w miesiącach: 4

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Léase:

Okres w miesiącach: 5

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Número de apartado: II.2.14
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe
En lugar de:

1. Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 12 000 PLN. Wadium należy wnieść zgodnie z wym. określ. w pkt 16 SIWZ tom I.

2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10%wynagrodzenia umownego brutto.

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

4. Zamówienie jest finansowane ze środków będących w dyspozycji Zamawiającego oraz został złożony wniosek o pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zgodnie z art. 93 ust. 1a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

6. Przetarg nieograniczony.

Léase:

1. Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 12 000 PLN. Wadium należy wnieść zgodnie z wym. określ. w pkt 16 SIWZ tom I.

2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

4. Zamówienie jest finansowane ze środków będących w dyspozycji Zamawiającego oraz został złożony wniosek o pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zgodnie z art. 93 ust. 1a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

6. Przetarg nieograniczony.

Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 30/09/2020
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 07/10/2020
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 30/09/2020
Hora local: 11:15
Léase:
Fecha: 07/10/2020
Hora local: 11:15
VII.2)Otras informaciones adicionales: