Suministros - 450240-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Cracovia: Mobiliario de laboratorio

2020/S 187-450240

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 169-408811)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dirección postal: al. Mickiewicza 30
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Código postal: 30-059
País: Polonia
Persona de contacto: Anna Zarzycka
Correo electrónico: dzp@agh.edu.pl
Teléfono: +48 126173595
Fax: +48 126173363
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.dzp.agh.edu.pl
Dirección del perfil de comprador: www.dzp.agh.edu.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wykonanie, dostawa i montaż mebli laboratoryjnych oraz sprzętu laboratoryjnego dla WWNiG w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa i nadbudowa pawilonu S-1 AGH w Krakowie” – KC-zp. 272-396/20

Número de referencia: KC-zp. 272-396/20
II.1.2)Código CPV principal
39180000 Mobiliario de laboratorio
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie, dostawę i montaż mebli laboratoryjnych oraz drobnego wyposażenia w nowym skrzydle budynku S-1 AGH w Krakowie.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 169-408811

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: VI.3
En lugar de:

1/ Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 25 000,0 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych, 00/100).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

— pieniądzu;

— przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr IBAN: PL 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922, nr SWIFT: PKO PP LPW;

— poręczeniach bankowych, lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

— gwarancjach bankowych;

— gwarancjach ubezpieczeniowych;

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110).

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się termin uznania rachunku Zamawiającego.

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji ma ona zawierać zapis o nieodwołalnym, bezwarunkowym spełnieniu świadczenia przez gwaranta na rzecz beneficjenta (AGH).

Wadium w formie innej niż niepieniężna powinno zostać wniesione w formie elektronicznej (oryginał dokumentu opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do jego wniesienia).

2/ Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:

a) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ wraz z załącznikiem nr 1a do formularza oferty;

b) jednolity europejski dokument zamówienia;

c) opis techniczny oferowanych mebli, wyposażenia, sprzętu wraz ze wskazaniem wszystkich parametrów technicznych, w zakresie umożliwiającym ocenę spełniania wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ.

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: opisy wraz z parametrami dla wszystkich elementów dostawy;

d) pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą;

e) dowód wniesienia wadium.

3/ W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.

4/ Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy pod adresem (https://e-ProPublico.pl/).

5/ Ofertę i oświadczenie JEDZ, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6/ Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126 ze zm.), składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Léase:

1/ Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 25 000,0 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych, 00/100).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

— pieniądzu,

— przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr IBAN: PL 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922, nr SWIFT: PKO PP LPW,

— poręczeniach bankowych, lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110).

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się termin uznania rachunku Zamawiającego.

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji ma ona zawierać zapis o nieodwołalnym, bezwarunkowym spełnieniu świadczenia przez gwaranta na rzecz beneficjenta (AGH).

Wadium w formie innej niż niepieniężna powinno zostać wniesione w formie elektronicznej (oryginał dokumentu opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do jego wniesienia).

2/ Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:

a) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ wraz z załącznikiem nr 1a do formularza oferty;

b) jednolity europejski dokument zamówienia;

c) opis techniczny oferowanych mebli, wyposażenia, sprzętu wraz ze wskazaniem wszystkich parametrów technicznych, w zakresie umożliwiającym ocenę spełniania wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ.

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

Opisy wraz z parametrami dla wszystkich elementów dostawy;

d) pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą;

e) dowód wniesienia wadium.

3/ W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.

4/ Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy pod adresem (https://eProPublico.pl/).

5/ Ofertę i oświadczenie JEDZ, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6/ Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016

poz. 1126 ze zm.), składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

7/ Wybrany w drodze postępowania przetargowego Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu wymagane atesty, certyfikaty i wyniki badań przed podpisaniem umowy. Zamawiający wymaga, aby dostarczone dokumenty były dokumentami aktualnymi.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 02/10/2020
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 08/10/2020
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:

Data: 02/10/2020

Czas lokalny: 09:30

Miejsce:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, POLSKA

Léase:

Data: 08/10/2020

Czas lokalny: 09:30

Miejsce:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, POLSKA

VII.2)Otras informaciones adicionales: