Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 450248-2020

25/09/2020    S187

Polska-Łódź: Rękawice jednorazowe

2020/S 187-450248

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 177-425320)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
Adres pocztowy: ul. Wólczańska 191/195
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-531
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych, ul. Wólczańska 191/195, 90-531 Łódź
E-mail: zampub@pirogow.pl
Tel.: +48 426371322
Faks: +48 426371322
Adresy internetowe:
Główny adres: https://szpitale.lodzkie.pl/pirogow/bip/pl/c/zamowienia-publiczne.html

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Dostawy rękawic jednorazowego użytku z podziałem na 6 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi” – ZP/39/2020

Numer referencyjny: ZP/39/2020
II.1.2)Główny kod CPV
18424300 Rękawice jednorazowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

3.2.. Przedmiotem zamówienia są dostawy rękawic jednorazowego użytku z podziałem na 6 pakietów wyszczególnionych w poniższej tabeli:

Pakiet nr; Opis przedmiotu zamówienia:

1. rękawice nitrylowe, niesterylne;

2. rękawice nitrylowe, niesterylne;

3. rękawice do przygotowywania i podawania cytostatyków;

4. rękawice lateksowe, niesterylne;

5. rękawice nitrylowe, niesterylne do procedur wysokiego ryzyka;

6. rękawice foliowe, niesterylne.

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawierają załączniki od nr 1 do 6 do SIWZ, zwane również – w dalszej części SIWZ – „Kosztorysem ofertowym – pakiet ...” ZP/39/2020.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 177-425320

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1–6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 25/09/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 02/10/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1–6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 25/09/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 02/10/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: