Supplies - 450248-2020

25/09/2020    S187

Polska-Łódź: Rękawice jednorazowe

2020/S 187-450248

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 177-425320)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
Adres pocztowy: ul. Wólczańska 191/195
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-531
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych, ul. Wólczańska 191/195, 90-531 Łódź
E-mail: zampub@pirogow.pl
Tel.: +48 426371322
Faks: +48 426371322
Adresy internetowe:
Główny adres: https://szpitale.lodzkie.pl/pirogow/bip/pl/c/zamowienia-publiczne.html

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Dostawy rękawic jednorazowego użytku z podziałem na 6 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi” – ZP/39/2020

Numer referencyjny: ZP/39/2020
II.1.2)Główny kod CPV
18424300 Rękawice jednorazowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

3.2.. Przedmiotem zamówienia są dostawy rękawic jednorazowego użytku z podziałem na 6 pakietów wyszczególnionych w poniższej tabeli:

Pakiet nr; Opis przedmiotu zamówienia:

1. rękawice nitrylowe, niesterylne;

2. rękawice nitrylowe, niesterylne;

3. rękawice do przygotowywania i podawania cytostatyków;

4. rękawice lateksowe, niesterylne;

5. rękawice nitrylowe, niesterylne do procedur wysokiego ryzyka;

6. rękawice foliowe, niesterylne.

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawierają załączniki od nr 1 do 6 do SIWZ, zwane również – w dalszej części SIWZ – „Kosztorysem ofertowym – pakiet ...” ZP/39/2020.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 177-425320

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1–6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 25/09/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 02/10/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1–6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 25/09/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 02/10/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: