Suministros - 450256-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Stalowa Wola: Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear

2020/S 187-450256

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 172-413854)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: 830036219
Dirección postal: ul. Komunalna 1
Localidad: Stalowa Wola
Código NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Código postal: 37-450
País: Polonia
Persona de contacto: Ewa Gil
Correo electrónico: bkoszycka@mzk.stalowa-wola.pl
Teléfono: +48 158423412
Fax: +48 158421950
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.mzk.stalowa-wola.pl/
Dirección del perfil de comprador: http://bip.mzk.stalowa-wola.pl/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej Woli

Número de referencia: ZP.271.Pzp.5.2020
II.1.2)Código CPV principal
09300000 Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej Woli u tj. kompleksowa dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży oraz świadczenia usług dystrybucji do obiektów, o których mowa w ust. 2 SIWZ.

Zamawiający posiada koncesję nr WEE/2301A/5735/W/DSW/2016/ŁPo w zakresie wytwarzania energii elektrycznej wydaną przez Prezesa URE, ostatnia zmiana z dnia 19 września 2019 r., ważną do dnia 31 grudnia 2030 r. Koncesja została udzielona na wytwarzanie energii elektrycznej przez Zamawiającego, natomiast energia elektryczna zakupiona w ramach niniejszego zamówienia zostanie w całości przeznaczona na potrzeby własne Zamawiającego.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 172-413854

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
VII.2)Otras informaciones adicionales:

VI 3) Po punkcie 8 dodaje się pkt 9

W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt 6.2.1. SIWZ – aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla lokalizacji obiektów Zamawiającego wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla części zamówienia, na którą składana jest oferta;

Aktualna koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej lub złożenie oświadczenia o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej, zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej – w przypadku Wykonawców nie będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej;