Suministros - 450274-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Wroclaw: Equipo gráfico y de impresión

2020/S 187-450274

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 168-406760)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dirección postal: ul. Podwale 31–33
Localidad: Wrocław
Código NUTS: PL51 Dolnośląskie
Código postal: 50-040
País: Polonia
Persona de contacto: Małgorzata Rosołowicz
Correo electrónico: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl
Teléfono: +48 478713978
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.dolnoslaska.policja.gov.pl
Dirección del perfil de comprador: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarki laserowej wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem dodatkowym w ramach umowy ramowej.

Número de referencia: PU-2380-105-014-080/2020/MR
II.1.2)Código CPV principal
42962000 Equipo gráfico y de impresión
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1.1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarki laserowej wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem dodatkowym w ramach umowy ramowej.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń wyszczególnionych w załącznikach nr 1.1.1; 1.2.1; 1.3.1 do niniejszej SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).

Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 części.

1.2. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej z trzema Wykonawcami, których oferty okażą się najkorzystniejsze spośród wszystkich złożonych ofert pod kątem kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale XVI SIWZ.

2. Tryb zawarcia umowy wykonawczej i udzielenia zamówienia publicznego określa rozdział III pkt 2 SIWZ.

3. Wymagane cechy produktu. Zamawiający uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu, w tym dostosowanie do potrzeb wszystkich użytkowników. Brak jest specyficznych wymagań w zakresie dostępności opisanego przedmiotu zamówienia dla osób niepełnosprawnych.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 168-406760

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 02/10/2020
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 08/10/2020
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 02/10/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 08/10/2020
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: