Suministros - 450285-2020

25/09/2020    S187

Polska-Warszawa: Zestawy narzędziowe

2020/S 187-450285

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 167-402921)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 2 Regionalna Baza Logistyczna
Krajowy numer identyfikacyjny: D/115/2020
Adres pocztowy: ul. Marsa 110
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 04-470
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Bartkiewicz
E-mail: 2rblog.zampub@ron.mil.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.2rblog.wp.mil.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa zestawów narzędzi diamagnetycznych

Numer referencyjny: D/115/2020
II.1.2)Główny kod CPV
44512940 Zestawy narzędziowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów narzędzi diamagnetycznych.

2. Wymogi, ilości oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wyszczególniony w załączniku nr 1 do SIWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.2rblog.wp.mil.pl oraz https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 167-402921

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 29/09/2020
Czas lokalny: 08:00
Powinno być:
Data: 01/10/2020
Czas lokalny: 08:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany z ofertą
Zamiast:
Data: 27/11/2020
Powinno być:
Data: 29/11/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 29/09/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 01/10/2020
Czas lokalny: 09:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: