Suministros - 450344-2020

25/09/2020    S187

Polska-Warszawa: Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa

2020/S 187-450344

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 155-378922)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera" Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 015296322
Adres pocztowy: ul. Starościńska 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-516
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Borzym-Romanow
E-mail: zamowieniapubliczne@amwkwatera.pl
Tel.: +48 223794561
Faks: +48 223794543
Adresy internetowe:
Główny adres: www.amwkwatera.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i montaż urządzeń służących do ochrony technicznej wraz z serwisem i usługą monitoringu wizyjnego w budynkach internatowych

Numer referencyjny: BZP.DZN.117.2020
II.1.2)Główny kod CPV
35120000 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż urządzeń służących do ochrony technicznej wraz z serwisem i usługą monitoringu wizyjnego w budynkach internatowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 155-378922

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 23/09/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 25/09/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 23/09/2020
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 25/09/2020
Czas lokalny: 11:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: