Suministros - 450346-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Szczecin: Material médico fungible

2020/S 187-450346

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 177-425395)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
Número de identificación fiscal: 000288900
Dirección postal: al. Powstańców Wielkopolskich 72
Localidad: Szczecin
Código NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Código postal: 70-111
País: Polonia
Persona de contacto: Wioletta Sybal
Correo electrónico: w.sybal@spsk2-szczecin.pl
Teléfono: +48 914661088
Fax: +48 914661113
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://zamowienia.spsk2-szczecin.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa wyrobów medycznych w tym wyrobów stosowanych w okulistyce, opatrunków spec., płynnych koncentratów do terapii nerkozastępczej oraz dietetycznych środków spożywczych spec. przeznaczenia med.

Número de referencia: ZP/220/48/20
II.1.2)Código CPV principal
33140000 Material médico fungible
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych, w tym wyrobów stosowanych w okulistyce, opatrunków specjalistycznych, płynnych koncentratów do terapii nerkozastępczej oraz dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, zwanych dalej „wyrobami”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szacowane ilości zostały zawarte w formularzu cen jednostkowych.

3. Zamawiający ma prawo zamówić mniejszą ilość wyrobów, z tym że nie mniej niż 60 % ilości podanej w formularzu cen jednostkowych.

4. Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów medycznych – w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 6 lutego 2020, dalej: „UoWM”), wprowadzonych do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami – z zastrzeżeniem pkt 5.

5. W zakresie:

a) zadania nr 3 – Zamawiający wymaga zaoferowania artykułów higienicznych;

b) zadania nr 11 – Zamawiający wymaga zaoferowania dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia wprowadzonych do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz.U.2015.1026 t.j. z dnia 23 lipca 2015 r.).

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 177-425395

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.1.4
Localización del texto que se va a modificar: Krótki opis
En lugar de:

5. W zakresie zad. nr 11 – zamawiający wymaga zaoferowania dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia.

Léase:

5. W zakresie:

a) zadania nr 3 – Zamawiający wymaga zaoferowania artykułów higienicznych;

b) zadania nr 11 – Zamawiający wymaga zaoferowania dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia wprowadzonych do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz.U.2015.1026 t.j. z dnia 23 lipca 2015 r.).

Número de apartado: II.2
Lote nº: 6
Localización del texto que se va a modificar: Opis
En lugar de:

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Zadanie nr 6 – Opaski dziane i elastyczne oraz siatki elastyczne typu Codofix

Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33141113 Bandaże

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego, 70-111 Szczecin, al. Powstańców Wielkopolskich nr 72

II.2.4) Opis zamówienia:

Opaski dziane i elastyczne oraz siatki elastyczne typu Codofix w ilości 88 000 sztuk.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 70

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 146 042.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

W ramach tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 1 400 PLN.

Léase:

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Zadanie nr 6 – Opaski dziane i elastyczne oraz siatki elastyczne typu Codofix

Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33141113 Bandaże

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba zamawiającego, 70-111 Szczecin, al. Powstańców Wielkopolskich nr 72

II.2.4) Opis zamówienia:

Opaski dziane i elastyczne oraz siatki elastyczne typu Codofix w ilości 87 975 sztuk.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Jakość / Waga: 30

Kryterium kosztu – Nazwa: Cena brutto / Waga: 70

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 146 042,00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

W ramach tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 1 400 PLN.

Número de apartado: III.1.3
Localización del texto que se va a modificar: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
En lugar de:

* W zakresie zadania nr 11 wykonawca może wykazać dostawy wyrobów medycznych lub dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego

Léase:

* W zakresie zadania nr 3 wykonawca może wykazać dostawy wyrobów medycznych lub artykułów higienicznych.

* W zakresie zadania nr 11 wykonawca może wykazać dostawy wyrobów medycznych lub dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego.

Número de apartado: VI.3
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe
En lugar de:

1. oświadczenie o dopuszczeniu oferowanych wyrobów do obrotu i używania na terytorium RP – zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z 6.2.2020, dalej „UoWM”), a w zakresie zadania nr 11 oświadczenie, że oferowane wyroby są dopuszczone do obrotu na terenie RP jako dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego;

Léase:

1. oświadczenie o dopuszczeniu oferowanych wyrobów do obrotu i używania na terytorium RP – zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 6 lutego 2020, dalej „UoWM”) – treść oświadczenia winna być zgodna z treścią załącznika do FO;

1a. w zakresie zadania nr 11 oświadczenie, że oferowane wyroby są dopuszczone do obrotu na terenie RP jako dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego – treść oświadczenia winna być zgodna z treścią załącznika do FO;

1b. w zakresie zadania nr 3 oświadczenie, że oferowane wyroby stanowią artykuły higieniczne – treść oświadczenia winna być zgodna z treścią załącznika do FO;

Número de apartado: VI.3
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe
En lugar de:

Do formularza oferty (FO) należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

a) pełnomocnictwo – o ile dotyczy;

b) JEDZ (jednolity europejski dokument zamówienia);

c) formularz cen jednostkowych;

d) dowód wpłacenia/wniesienia wadium – nie dotyczy gotówki;

e) próbki do zadanie nr 6 poz. 1–3 po 2 sztuki; poz. 4–5 – po 5 sztuk; poz. 6–7 po 2 sztuki w celu dokonania oceny jakości.

Léase:

Do formularza oferty (FO) należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

a) pełnomocnictwo – o ile dotyczy;

b) JEDZ (jednolity europejski dokument zamówienia);

c) formularz cen jednostkowych;

d) dowód wpłacenia/wniesienia wadium – nie dotyczy gotówki;

e) próbki do zadanie nr 6 poz. 1–3 po 2 sztuki; poz. 4–5 – po 5 sztuk; poz. 6–8 po 2 sztuki w celu dokonania oceny jakości.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 25/09/2020
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 08/10/2020
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.6
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
En lugar de:
Fecha: 23/11/2020
Léase:
Fecha: 06/12/2020
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 25/09/2020
Hora local: 09:30
Léase:
Fecha: 08/10/2020
Hora local: 09:30
VII.2)Otras informaciones adicionales:

W dniu 22 września 2020 r. Zamawiający zamieścił na portalu zakupowym odpowiedzi na zadanie przez wykonawców pytania, dokonując zmian w SIWZ.

Zmiany wprowadzone do SIWZ są istotnymi zmianami wymagającymi od Wykonawców dodatkowego czasu podczas przygotowywania ofert.

Najważniejszą z nich była zmiana dot. wyrobów określonych w zadaniu nr 3, tj. w związku ze zmianą przepisów dotyczących podkładów ginekologicznych określonych w zadaniu nr 3, które aktualnie są wymienione w nomenklaturze scalonej w dziale 96 19 00 89 jako pozostałe artykuły (np. artykuły higieniczne), zmianie ulega kwalifikacja podkładów ginekologicznych jako artykuły higieniczne, a nie jak to zostało określone w SIWZ jako wyroby medyczne.

W związku z powyższym dokonanie zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz przesunięcia niektórych terminów stały się konieczne dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania.