Suministros - 450347-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Reactivos y medios de contraste

2020/S 187-450347

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 178-429448)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Número de identificación fiscal: REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Dirección postal: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 02-326
País: Polonia
Persona de contacto: Paulina Wrzosek
Correo electrónico: p.wrzosek@zzpprzymz.pl
Teléfono: +48 228833632
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wyroby medyczne do diagnostyki molekularnej z dostawą do magazynu depozytowego; część 1–6; znak postępowania ZZP-173/20

Número de referencia: ZZP-173/20
II.1.2)Código CPV principal
33696000 Reactivos y medios de contraste
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych do diagnostyki molekularnej z dostawą do magazynu depozytowego. Część 1–6.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w rozdziale VII SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 178-429448

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.4
Lote nº: 1
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia
En lugar de:

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie części nr 1 jest dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy zestawu wyrobów medycznych przeznaczonych do zautomatyzowanego cytometru przepływowego Aquios firmy Beckman Coulter rok prod. 2014, działającego jako system zamknięty, przeznaczonego do oznaczania limfocytów w krwi pełnej, metodą immunofluorescencji, do laboratoriów wykonujących badania na rzecz ośrodków referencyjnych leczących pacjentów HIV/AIDS, pracujących na bazie szpitali, które zawarły umowy z Krajowym Centrum ds. AIDS na realizację programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia pt: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017-2021”.

2. Liczba zestawów i kontroli musi pozwolić na wykonanie 400 efektywnych wyników.

3. Termin ważności zaoferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 9 miesięcy od daty dostawy do magazynu depozytowego Krajowego Centrum ds. AIDS. Minimalna wysokość wymiany wyrobów medycznych – 30 %.

4. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 r., poz. 1126), w związku z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Dz. U. z dnia 17 października 2018 r., poz. 1993) - dalej również „rozporządzenie ws. Dokumentów”: w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą kopie właściwych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przedmiotowych, np. instrukcja używania, opis metodyki oznaczenia. Wszystkie dokumenty przedmiotowe wskazane w rozdz. VII pkt 1 SIWZ w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia oraz dokumentację (np. w formie wydruków monitoringu temperatur), o której mowa w rozdz. VII pkt 7.5.3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.

Léase:

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie części nr 1 jest dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy zestawu wyrobów medycznych przeznaczonych do zautomatyzowanego cytometru przepływowego Aquios firmy Beckman Coulter rok prod. 2014, działającego jako system zamknięty, przeznaczonego do oznaczania limfocytów w krwi pełnej, metodą immunofluorescencji, do laboratoriów wykonujących badania na rzecz ośrodków referencyjnych leczących pacjentów HIV/AIDS, pracujących na bazie szpitali, które zawarły umowy z Krajowym Centrum ds. AIDS na realizację programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia pt.: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017–2021”.

2. Liczba zestawów i kontroli musi pozwolić na wykonanie 400 efektywnych wyników.

3. Termin ważności zaoferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy do magazynu depozytowego Krajowego Centrum ds. AIDS. Minimalna wysokość wymiany wyrobów medycznych – 30 %.

4. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 27.7.2016, poz. 1126), w związku z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 17.10.2018, poz. 1993) – dalej również „rozporządzenie ws. dokumentów”: w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą kopie właściwych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przedmiotowych, np. instrukcja używania, opis metodyki oznaczenia. Wszystkie dokumenty przedmiotowe wskazane w rozdz. VII pkt 1 SIWZ w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia oraz dokumentację (np. w formie wydruków monitoringu temperatur), o której mowa w rozdz. VII pkt 7.5.3, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.

Número de apartado: II.2.4
Lote nº: 3
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia
En lugar de:

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie części nr 3 jest dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy zestawu odczynników przeznaczonych do zautomatyzowanego cytometru przepływowego NAVIOS firmy Beckman Coulter rok prod. 2019, działającego jako system zamknięty, przeznaczonego do oznaczania limfocytów w krwi pełnej, metodą immunofluorescencji, do laboratoriów wykonujących badania dla ośrodków referencyjnych leczących pacjentów HIV/AIDS, pracujących na bazie szpitali, które zawarły umowy z Krajowym Centrum ds. AIDS na realizację programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia pt: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017-2021”.

2. Liczba zestawów i kontroli musi pozwolić na wykonanie 2 000 efektywnych wyników.

3. Termin ważności zaoferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 9 miesięcy od daty dostawy do magazynu depozytowego Krajowego Centrum ds. AIDS. Minimalna wysokość wymiany wyrobów medycznych – 30 %.

4. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 r., poz. 1126), w związku z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Dz. U. z dnia 17 października 2018 r., poz. 1993) - dalej również „rozporządzenie ws. Dokumentów”: w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą kopie właściwych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przedmiotowych, np. instrukcja używania, opis metodyki oznaczenia. Wszystkie dokumenty przedmiotowe wskazane w rozdz. VII pkt 1 SIWZ w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia oraz dokumentację (np. w formie wydruków monitoringu temperatur), o której mowa w rozdz. VII pkt 7.5.3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.

Léase:

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie części nr 3 jest dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy zestawu odczynników przeznaczonych do zautomatyzowanego cytometru przepływowego Navios firmy Beckman Coulter rok prod. 2019, działającego jako system zamknięty, przeznaczonego do oznaczania limfocytów w krwi pełnej, metodą immunofluorescencji, do laboratoriów wykonujących badania dla ośrodków referencyjnych leczących pacjentów HIV/AIDS, pracujących na bazie szpitali, które zawarły umowy z Krajowym Centrum ds. AIDS na realizację programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia pt.: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017–2021”.

2. Liczba zestawów i kontroli musi pozwolić na wykonanie 2 000 efektywnych wyników.

3. Termin ważności zaoferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy do magazynu depozytowego Krajowego Centrum ds. AIDS. Minimalna wysokość wymiany wyrobów medycznych – 30 %.

4. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 27.7.2016, poz. 1126), w związku z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 17.10.2018, poz. 1993) – dalej również „rozporządzenie ws. dokumentów”: w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą kopie właściwych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przedmiotowych, np. instrukcja używania, opis metodyki oznaczenia. Wszystkie dokumenty przedmiotowe wskazane w rozdz. VII pkt 1 SIWZ w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia oraz dokumentację (np. w formie wydruków monitoringu temperatur), o której mowa w rozdz. VII pkt 7.5.3, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.

Número de apartado: II.2.4
Lote nº: 4
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia
En lugar de:

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie części nr 4 jest dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy zestawu wyrobów medycznych przeznaczonych do zautomatyzowanego cytometru przepływowego Cytomics FC 500 firmy Beckman Coulter rok prod. 2008, działającego jako system otwarty, przeznaczonego do oznaczania limfocytów w krwi pełnej, metodą immunofluorescencji, do laboratoriów wykonujących badania na rzecz ośrodków referencyjnych leczących pacjentów HIV/AIDS, pracujących na bazie szpitali/placówek medycznych, które zawarły umowy z Krajowym Centrum ds. AIDS na realizację programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia pt: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017-2021”.

2. Liczba zestawów i kontroli musi pozwolić na wykonanie 1 850 efektywnych wyników.

3. Termin ważności zaoferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 9 miesięcy od daty dostawy do magazynu depozytowego Krajowego Centrum ds. AIDS. Minimalna wysokość wymiany wyrobów medycznych – 30 %.

4. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 r., poz. 1126), w związku z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Dz. U. z dnia 17 października 2018 r., poz. 1993) - dalej również „rozporządzenie ws. Dokumentów”: w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą kopie właściwych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przedmiotowych, np. instrukcja używania, opis metodyki oznaczenia. Wszystkie dokumenty przedmiotowe wskazane w rozdz. VII pkt 1 SIWZ w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia oraz dokumentację (np. w formie wydruków monitoringu temperatur), o której mowa w rozdz. VII pkt 7.5.3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.

Léase:

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie części nr 4 jest dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy zestawu wyrobów medycznych przeznaczonych do zautomatyzowanego cytometru przepływowego Cytomics FC 500 firmy Beckman Coulter rok prod. 2008, działającego jako system otwarty, przeznaczonego do oznaczania limfocytów w krwi pełnej, metodą immunofluorescencji, do laboratoriów wykonujących badania na rzecz ośrodków referencyjnych leczących pacjentów HIV/AIDS, pracujących na bazie szpitali / placówek medycznych, które zawarły umowy z Krajowym Centrum ds. AIDS na realizację programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia pt.: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017–2021”.

2. Liczba zestawów i kontroli musi pozwolić na wykonanie 1 850 efektywnych wyników.

3. Termin ważności zaoferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy do magazynu depozytowego Krajowego Centrum ds. AIDS. Minimalna wysokość wymiany wyrobów medycznych – 30 %.

4. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 27.7.2016, poz. 1126), w związku z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 17.10.2018, poz. 1993) – dalej również „rozporządzenie ws. dokumentów”: w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą kopie właściwych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przedmiotowych, np. instrukcja używania, opis metodyki oznaczenia. Wszystkie dokumenty przedmiotowe wskazane w rozdz. VII pkt 1 SIWZ w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia oraz dokumentację (np. w formie wydruków monitoringu temperatur), o której mowa w rozdz. VII pkt 7.5.3, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 25/09/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 30/09/2020
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 25/09/2020
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 30/09/2020
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: