Suministros - 450354-2020

25/09/2020    S187

Polska-Warszawa: Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

2020/S 187-450354

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 172-413766)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN
Adres pocztowy: ul. Księcia Trojdena 4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-109
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Teresa Obrębska
E-mail: tobrebska@ibib.waw.pl
Tel.: +48 226599143-501
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ibib.waw.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa robota mikro/nano-dozującego na potrzeby Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk

Numer referencyjny: DT.OT/220/14/2020
II.1.2)Główny kod CPV
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa robota mikro/nano-dozującego wraz z jego instalacją, uruchomieniem i szkoleniem oraz materiałów niezbędnych do uruchomienia tego robota na potrzeby Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie.

Opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 172-413766

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Okres w dniach: 56

Powinno być:

Okres w dniach: 70

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 06/10/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 08/10/2020
Czas lokalny: 09:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: