Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 450373-2020

25/09/2020    S187

België-Gent: Boekenrekken

2020/S 187-450373

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 155-378958)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universiteit Gent
Nationaal identificatienummer: 0248.015.142
Postadres: Sint-Pietersnieuwstraat 25
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
Contactpersoon: mevrouw Tineke De Backer
E-mail: tineke.debacker@UGent.be
Telefoon: +32 92643181
Fax: +32 92643596
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.ugent.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Restauratie universiteitsbibliotheek en voormalig HIKO — fase 3 — boekenrekken

Referentienummer: A0060525
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39153100 Boekenrekken
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4) (van de oorspronkelijke publicatie).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/09/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 155-378958

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 24/09/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 02/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar vrijdag 2.10.2020, 10:00.

Verduidelijking bestek: in de administratieve bepalingen art. II.14 Waarborgtermijn staat dat de waarborgtermijn van de levering twaalf kalendermaanden bedraagt. Dit wil zeggen dat de definitieve oplevering na twaalf maanden kan plaatsvinden, na voorlopige oplevering en dat dan ook de borg kan worden vrijgegeven. Er dient wel een garantie te worden voorzien van vijf jaar zoals bepaald in de technische bepalingen.