Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 450374-2016

Wyświetl widok skrócony

21/12/2016    S246

Polska-Dąbrowa Górnicza: Usługi związane z odpadami

2016/S 246-450374

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
Adres pocztowy: al. J. Piłsudskiego 34C
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Kod pocztowy: 41-303
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
E-mail: sekretariat@mzgodg.pl
Tel.: +48 322644623
Faks: +48 322647199

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.mzgodg.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Jednostka Budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Gospodarka odpadami
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II.B: Przedmiot zamówienia (dostawy lub usługi)

II.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie gminy Dąbrowa Górnicza.
II.2)Rodzaj zamówienia oraz miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Dąbrowa Górnicza.

Kod NUTS PL22 Śląskie

II.3)Informacje na temat umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej: nie
II.4)Krótki opis rodzaju oraz ilości lub wartości dostaw lub usług:
1. Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Dąbrowa Górnicza,
2. Świadczenie usługi zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Dąbrowa Górnicza,
3. Sporządzanie harmonogramów odbioru odpadów,
4. Porządkowanie terenu w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów,
5. Udostępnianie pojemników i dostarczenie worków na odpady gromadzone selektywnie,
6. Utrzymanie wszystkich pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów w tym pojemników na przeterminowane i niewykorzystane leki, w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
7. Kontrola przestrzegania obowiązku selektywnego zbierania odpadów,
8. Udostępnianie kontenerów na odpady zielone oraz ich odbiór,
9. Reagowanie na reklamacje i odpowiedzialność za szkody,
10. Transport oraz odbieranie odpadów z Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) i trzech Gminnych Centrów Zbiórki Odpadów (GCZO), a także odbiór odpadów z aptek,
11. Prowadzenie Punktu Obsługi Klienta (POK),
12. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych,
13. Prowadzenie działań związanych z wymianą danych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
14. Inne prace objęte przedmiotem zamówienia, nie wymienione w punktach 1-13.

Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90500000 Usługi związane z odpadami, 90511000 Usługi wywozu odpadów, 90512000 Usługi transportu odpadów, 90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, 90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.6)Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia
17.2.2017
II.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.8)Informacje dodatkowe:

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Informacje na temat ogólnych ram prawnych
Odpowiednie rządowe strony internetowe, gdzie można uzyskać informacje dotyczące

przepisów podatkowych http://www.mf.gov.pl

przepisów o ochronie środowiska http://www.mos.gov.pl

ochrony zatrudnienia i warunków pracy http://www.mps.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.12.2016