Lieferungen - 450392-2018

16/10/2018    S199    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Netzwerkaufrüstung

2018/S 199-450392

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Narodowy Bank Polski
Postanschrift: ul. Świętokrzyska 11/21
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911
Postleitzahl: 00-919
Land: Polen
E-Mail: DKRZprzetargi@nbp.pl
Telefon: +48 221851123
Fax: +48 221851211

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://zamowienia.nbp.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://zamowienia.nbp.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://zamowienia.nbp.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Polityka pieniężna

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa infrastruktury sieciowej na potrzeby podłączenia obiektów NBP

Referenznummer der Bekanntmachung: SEZ/DKRZ-WPI-JR-241-0153/DIT/18
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32428000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa infrastruktury sieciowej poprzez zakup, dostarczenie i wdrożenie w środowisku informatycznym Zamawiającego urządzeń sieciowych z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym oraz licencji w ilości niezbędnej do wdrożenia urządzeń, w dwóch lokalizacjach Zamawiającego wraz zapewnieniem rozszerzonego serwisu producentów oraz wsparcia serwisowego Wykonawcy.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911
Hauptort der Ausführung:

Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa; ul. Jasna 8, 00-013, Warszawa; ul. Jasna 12, 00-013 Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa infrastruktury sieciowej poprzez zakup, dostarczenie i wdrożenie w środowisku informatycznym Zamawiającego urządzeń sieciowych z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym oraz licencji w ilości niezbędnej do wdrożenia urządzeń, w dwóch lokalizacjach Zamawiającego wraz zapewnieniem rozszerzonego serwisu producentów oraz wsparcia serwisowego Wykonawcy, w tym: 1.1. Wykonanie projektu technicznego, zwanego dalej „Projektem Technicznym” oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do Projektu Technicznego, oraz praw zależnych;

1.2. Dostawa do lokalizacji Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Świętokrzyskiej 11/21 w Warszawie urządzeń sieciowych z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym zarządzającym urządzeniami oraz licencji w ilości niezbędnej do wdrożenia Urządzeń, w dwóch turach; 1.3. Wykonanie usług instalacyjno-wdrożeniowych Urządzeń w Lokalizacji Zamawiającego (lokalizacji 1: przy Świętokrzyskiej 11/21 i ul. Jasnej 8 w Warszawie, oraz lokalizacji 2: przy

Ul. Jasnej 12 w Warszawie); 1.4. Zapewnienie świadczenia 48-miesięcznego rozszerzonego serwisu producentów Urządzeń;

1.5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wykonanych usług instalacyjno-wdrożeniowych, oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Powykonawczej oraz praw zależnych;

1.6. Przeprowadzenie warsztatów powdrożeniowych dla pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i administracji wdrożonych Urządzeń;

1.7. Świadczenie 48-miesięcznych usług wsparcia serwisowego Wykonawcy dla Urządzeń. 2. Szczegółowy opis oraz warunki i zasady realizacji zamówienia (w tym opis i postanowienia dotyczące równoważności) określone są we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 51
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Terminy wykonania zamówienia określone są w rozdziale 7 SIWZ. Szczegółowe terminy wykonania zamówienia wynikają z Wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zgodnie z przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą - o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu:

a) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

b) na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7 i 8 ustawy,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu, i SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający żąda złożenia wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej 2 osobami, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia, w szczególności będą świadczyć usługi instalacyjno-wdrożeniowe, posiadające doświadczenie i kwalifikacje zawodowe w zakresie instalacji i wdrożenia oferowanych Urządzeń, w tym każda z tych osób: a) posiada doświadczenie i kwalifikacje zawodowe w zakresie instalacji i wdrożenia oferowanych urządzeń do sieci LAN. Przez doświadczenie rozumie się uczestniczenie przez każdą z tych osób w co najmniej w jednym przedsięwzięciu w zakresie instalacji i wdrożenia oferowanych Urządzeń sieci LAN.

Przez kwalifikacje zawodowe rozumie się posiadanie certyfikatu lub innego równoważnego dokumentu wystawionego przez producenta oferowanych Urządzeń sieci LAN. b) posiada doświadczenie i kwalifikacje zawodowe w zakresie instalacji i wdrożenia oferowanych Urządzeń do sieci bezprzewodowej Wireless LAN. Przez doświadczenie rozumie się uczestniczenie przez każdą z tych osób w co najmniej w jednym przedsięwzięciu w zakresie instalacji i wdrożenia oferowanych Urządzeń sieci bezprzewodowej Wireless LAN. Przez kwalifikacje zawodowe rozumie się posiadanie certyfikatu lub innego równoważnego dokumentu wystawionego przez producenta oferowanych Urządzeń sieci bezprzewodowej Wireless LAN. c) posiada doświadczenie i kwalifikacje zawodowe w zakresie instalacji i wdrożenia oferowanych Urządzeń bezpieczeństwa. Przez doświadczenie rozumie się uczestniczenie przez każdą z tych osób w co najmniej w jednym przedsięwzięciu w zakresie instalacji i wdrożenia oferowanych Urządzeń bezpieczeństwa.

Przez kwalifikacje zawodowe rozumie się posiadanie certyfikatu lub innego równoważnego dokumentu wystawionego przez producenta oferowanych Urządzeń bezpieczeństwa.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowy opis oraz warunki i zasady realizacji umowy określone zostały we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

Wzór Umowy zawiera w szczególności przewidziane zmiany w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Podstawą prawną zastosowania procedury otwartej przyspieszonej (przetargu nieograniczonego ze skróconym terminem składania ofert) jest art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zgodnie z tym przepisem Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż określony w art. 43 ust. 2 ustawy PZP nie krótszy jednak niż 15 dni, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione. W przypadku przedmiotowego postępowania Zamawiający pozyskał dodatkową powierzchnie biurową w drugiej połowie 2018 r., w której pilnie potrzeba zainstalować urządzenia sieciowe, bowiem bez ich uruchomienia w środowisku informatycznym Zamawiającego, Zamawiający nie mógłby korzystać z użyczonych mu pomieszczeń biurowych. - pełne uzasadnienie znajduje się w pkt VI.3) ogłoszenia.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 31/10/2018
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 31/10/2018
Ortszeit: 13:00
Ort:

Narodowy Bank Polski, 00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Osoby zainteresowane udziałem w jawnym otwarciu ofert proszone są o przybycie 15 minut przed wyznaczonym czasem w celu uzyskania przepustek (niezbędne jest posiadanie dowodu tożsamości, np. dowodu osobistego).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykonawca jest związany oferta przez okres 60 dni.

2. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 25 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy i 00/100). Szczegółowe informacje ws. wadium zawarte są w SIWZ.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

4. W zakresie potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający zażąda zgodnie z art. 26 ustawy: wykazu, o którym mowa w par. 2 ust. 4 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów (...) Dz.U. z 2016 r., poz. 1126, zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów.

5. W zakresie braku podstaw do wykluczenia Zamawiający zażąda zgodnie z art. 26 ustawy i art. 24 ust. 11 ustawy następujących dokumentów:

5.1 oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1-9 rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów,

5.2 oświadczenia, o którym mowa w par. 5 pkt 10 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów,

5.3 dokumentów i oświadczeń, o których mowa w par. 7 i 8 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, a w stosownych przypadkach także z par. 9 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów.

6. Wykonawca złoży JEDZ z użyciem środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: jedz@nbp.pl. Informacje dotyczące sporządzenia aktualnego Jednolitego Europejskiego Dokumentu, zawiera SIWZ.

7. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury postępowania, o której mowa w art. 24aa ustawy.

8. Uzasadnienie procedury przyspieszonej, o której mowa w pkt IV.1.1): Podstawą prawną zastosowania procedury otwartej przyspieszonej (przetargu nieograniczonego ze skróconym terminem składania ofert) jest art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zgodnie z tym przepisem Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż określony w art. 43 ust. 2 ustawy PZP nie krótszy jednak niż 15 dni, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione. W przypadku przedmiotowego postępowania Zamawiający pozyskał dodatkową powierzchnie biurową w drugiej połowie 2018 r., w której pilnie potrzeba zainstalować urządzenia sieciowe, bowiem bez ich uruchomienia w środowisku informatycznym Zamawiającego, Zamawiający nie mógłby korzystać z użyczonych mu pomieszczeń biurowych. Jednocześnie postępowanie prowadzone jest w sposób ograniczający do minimum wymagania formalne, co sprawa że obowiązki wykonawców biorących udział w postępowaniu na etapie składania ofert ograniczają się wyłącznie do wypełnienia formularzy przygotowanych przez Zamawiających i które w edytowalnej postaci Zamawiający załączył do SIWZ oraz udostępnił Wykonawcom na stronie internetowej. Do minimum też ograniczono obowiązki związane ze sporządzeniem Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, którego uproszczona wersja została wstępnie przygotowana przez Zamawiającego i udostępniona Wykonawcom.

9. Stosownie do treści art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.) postępowanie zostało wszczęte przed 18 października 2018 r. i oferty składa się w formie określonej w art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-679
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/10/2018