Lieferungen - 450392-2018

16/10/2018    S199    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Modernizacja sieci

2018/S 199-450392

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Bank Polski
Adres pocztowy: ul. Świętokrzyska 11/21
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-919
Państwo: Polska
E-mail: DKRZprzetargi@nbp.pl
Tel.: +48 221851123
Faks: +48 221851211

Adresy internetowe:

Główny adres: https://zamowienia.nbp.pl

Adres profilu nabywcy: https://zamowienia.nbp.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia.nbp.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Polityka pieniężna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa infrastruktury sieciowej na potrzeby podłączenia obiektów NBP

Numer referencyjny: SEZ/DKRZ-WPI-JR-241-0153/DIT/18
II.1.2)Główny kod CPV
32428000 Modernizacja sieci
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa infrastruktury sieciowej poprzez zakup, dostarczenie i wdrożenie w środowisku informatycznym Zamawiającego urządzeń sieciowych z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym oraz licencji w ilości niezbędnej do wdrożenia urządzeń, w dwóch lokalizacjach Zamawiającego wraz zapewnieniem rozszerzonego serwisu producentów oraz wsparcia serwisowego Wykonawcy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa; ul. Jasna 8, 00-013, Warszawa; ul. Jasna 12, 00-013 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa infrastruktury sieciowej poprzez zakup, dostarczenie i wdrożenie w środowisku informatycznym Zamawiającego urządzeń sieciowych z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym oraz licencji w ilości niezbędnej do wdrożenia urządzeń, w dwóch lokalizacjach Zamawiającego wraz zapewnieniem rozszerzonego serwisu producentów oraz wsparcia serwisowego Wykonawcy, w tym: 1.1. Wykonanie projektu technicznego, zwanego dalej „Projektem Technicznym” oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do Projektu Technicznego, oraz praw zależnych;

1.2. Dostawa do lokalizacji Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Świętokrzyskiej 11/21 w Warszawie urządzeń sieciowych z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym zarządzającym urządzeniami oraz licencji w ilości niezbędnej do wdrożenia Urządzeń, w dwóch turach; 1.3. Wykonanie usług instalacyjno-wdrożeniowych Urządzeń w Lokalizacji Zamawiającego (lokalizacji 1: przy Świętokrzyskiej 11/21 i ul. Jasnej 8 w Warszawie, oraz lokalizacji 2: przy

Ul. Jasnej 12 w Warszawie); 1.4. Zapewnienie świadczenia 48-miesięcznego rozszerzonego serwisu producentów Urządzeń;

1.5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wykonanych usług instalacyjno-wdrożeniowych, oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Powykonawczej oraz praw zależnych;

1.6. Przeprowadzenie warsztatów powdrożeniowych dla pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i administracji wdrożonych Urządzeń;

1.7. Świadczenie 48-miesięcznych usług wsparcia serwisowego Wykonawcy dla Urządzeń. 2. Szczegółowy opis oraz warunki i zasady realizacji zamówienia (w tym opis i postanowienia dotyczące równoważności) określone są we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 51
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Terminy wykonania zamówienia określone są w rozdziale 7 SIWZ. Szczegółowe terminy wykonania zamówienia wynikają z Wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zgodnie z przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą - o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu:

a) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

b) na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7 i 8 ustawy,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu, i SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający żąda złożenia wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej 2 osobami, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia, w szczególności będą świadczyć usługi instalacyjno-wdrożeniowe, posiadające doświadczenie i kwalifikacje zawodowe w zakresie instalacji i wdrożenia oferowanych Urządzeń, w tym każda z tych osób: a) posiada doświadczenie i kwalifikacje zawodowe w zakresie instalacji i wdrożenia oferowanych urządzeń do sieci LAN. Przez doświadczenie rozumie się uczestniczenie przez każdą z tych osób w co najmniej w jednym przedsięwzięciu w zakresie instalacji i wdrożenia oferowanych Urządzeń sieci LAN.

Przez kwalifikacje zawodowe rozumie się posiadanie certyfikatu lub innego równoważnego dokumentu wystawionego przez producenta oferowanych Urządzeń sieci LAN. b) posiada doświadczenie i kwalifikacje zawodowe w zakresie instalacji i wdrożenia oferowanych Urządzeń do sieci bezprzewodowej Wireless LAN. Przez doświadczenie rozumie się uczestniczenie przez każdą z tych osób w co najmniej w jednym przedsięwzięciu w zakresie instalacji i wdrożenia oferowanych Urządzeń sieci bezprzewodowej Wireless LAN. Przez kwalifikacje zawodowe rozumie się posiadanie certyfikatu lub innego równoważnego dokumentu wystawionego przez producenta oferowanych Urządzeń sieci bezprzewodowej Wireless LAN. c) posiada doświadczenie i kwalifikacje zawodowe w zakresie instalacji i wdrożenia oferowanych Urządzeń bezpieczeństwa. Przez doświadczenie rozumie się uczestniczenie przez każdą z tych osób w co najmniej w jednym przedsięwzięciu w zakresie instalacji i wdrożenia oferowanych Urządzeń bezpieczeństwa.

Przez kwalifikacje zawodowe rozumie się posiadanie certyfikatu lub innego równoważnego dokumentu wystawionego przez producenta oferowanych Urządzeń bezpieczeństwa.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowy opis oraz warunki i zasady realizacji umowy określone zostały we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

Wzór Umowy zawiera w szczególności przewidziane zmiany w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Podstawą prawną zastosowania procedury otwartej przyspieszonej (przetargu nieograniczonego ze skróconym terminem składania ofert) jest art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zgodnie z tym przepisem Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż określony w art. 43 ust. 2 ustawy PZP nie krótszy jednak niż 15 dni, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione. W przypadku przedmiotowego postępowania Zamawiający pozyskał dodatkową powierzchnie biurową w drugiej połowie 2018 r., w której pilnie potrzeba zainstalować urządzenia sieciowe, bowiem bez ich uruchomienia w środowisku informatycznym Zamawiającego, Zamawiający nie mógłby korzystać z użyczonych mu pomieszczeń biurowych. - pełne uzasadnienie znajduje się w pkt VI.3) ogłoszenia.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/10/2018
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 31/10/2018
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Narodowy Bank Polski, 00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osoby zainteresowane udziałem w jawnym otwarciu ofert proszone są o przybycie 15 minut przed wyznaczonym czasem w celu uzyskania przepustek (niezbędne jest posiadanie dowodu tożsamości, np. dowodu osobistego).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca jest związany oferta przez okres 60 dni.

2. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 25 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy i 00/100). Szczegółowe informacje ws. wadium zawarte są w SIWZ.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

4. W zakresie potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający zażąda zgodnie z art. 26 ustawy: wykazu, o którym mowa w par. 2 ust. 4 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów (...) Dz.U. z 2016 r., poz. 1126, zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów.

5. W zakresie braku podstaw do wykluczenia Zamawiający zażąda zgodnie z art. 26 ustawy i art. 24 ust. 11 ustawy następujących dokumentów:

5.1 oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1-9 rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów,

5.2 oświadczenia, o którym mowa w par. 5 pkt 10 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów,

5.3 dokumentów i oświadczeń, o których mowa w par. 7 i 8 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, a w stosownych przypadkach także z par. 9 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów.

6. Wykonawca złoży JEDZ z użyciem środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: jedz@nbp.pl. Informacje dotyczące sporządzenia aktualnego Jednolitego Europejskiego Dokumentu, zawiera SIWZ.

7. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury postępowania, o której mowa w art. 24aa ustawy.

8. Uzasadnienie procedury przyspieszonej, o której mowa w pkt IV.1.1): Podstawą prawną zastosowania procedury otwartej przyspieszonej (przetargu nieograniczonego ze skróconym terminem składania ofert) jest art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zgodnie z tym przepisem Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż określony w art. 43 ust. 2 ustawy PZP nie krótszy jednak niż 15 dni, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione. W przypadku przedmiotowego postępowania Zamawiający pozyskał dodatkową powierzchnie biurową w drugiej połowie 2018 r., w której pilnie potrzeba zainstalować urządzenia sieciowe, bowiem bez ich uruchomienia w środowisku informatycznym Zamawiającego, Zamawiający nie mógłby korzystać z użyczonych mu pomieszczeń biurowych. Jednocześnie postępowanie prowadzone jest w sposób ograniczający do minimum wymagania formalne, co sprawa że obowiązki wykonawców biorących udział w postępowaniu na etapie składania ofert ograniczają się wyłącznie do wypełnienia formularzy przygotowanych przez Zamawiających i które w edytowalnej postaci Zamawiający załączył do SIWZ oraz udostępnił Wykonawcom na stronie internetowej. Do minimum też ograniczono obowiązki związane ze sporządzeniem Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, którego uproszczona wersja została wstępnie przygotowana przez Zamawiającego i udostępniona Wykonawcom.

9. Stosownie do treści art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.) postępowanie zostało wszczęte przed 18 października 2018 r. i oferty składa się w formie określonej w art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-679
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/10/2018