Suministros - 450394-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Wroclaw: Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear

2020/S 187-450394

Anuncio de transparencia previa voluntaria

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dirección postal: C.K. Norwida 25
Localidad: Wrocław
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Código postal: 50-375
País: Polonia
Persona de contacto: Katarzyna Budzyńska
Correo electrónico: katarzyna.budzynska@upwr.edu.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.upwr.edu.pl
Dirección del perfil de comprador: www.upwr.edu.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: uczelnia wyższa
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Kompleksowa dostawa energii cieplnej w okresie od 1.11.2020 na czas nieoznaczony.

Número de referencia: R0AP0000.271.61.2020
II.1.2)Código CPV principal
09300000 Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa i przesył energii cieplnej do 27 węzłów zasilających obiekty Zamawiającego w okresie od 1.11.2020 na czas nieoznaczony (wg załączonej tabeli do zaproszenia do negocjacji) poprzez sieć ciepłowniczą Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. Planowane szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 4 lat wynosi 245 192GJ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 16 624 676.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL5 MAKROREGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Dostarczenie ciepła odbywać się będzie do 27 węzłów zasilających obiekty Zamawiającego poprzez sieć ciepłowniczą na terenie miasta Wrocław

II.2.4)Descripción del contrato:

Kompleksowa dostawa wraz z przesyłem energii cieplnej do 27 węzłów zasilających obiekty Zamawiającego w okresie od 1.11.2020 na czas nieoznaczony. (wg załączonej tabeli do zaproszenia do negocjacji) poprzez sieć ciepłowniczą Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. do węzłów ciepłowniczych, z których 6 jest własnością Zamawiającego, pozostałe 21 własnością Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. Planowane szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 4 lat wynosi: 245 192 GJ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado sin publicación previa
  • Las obras, suministros o servicios únicamente puede proporcionarlos un determinado operador económico por alguna de las siguientes razones:
    • ausencia de competencia por razones técnicas
Explicación:

Zamawiający udziela zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 a ustawy Pzp, tzn. dostawy, usługi mogą być świadczone przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Podstawą zastosowania tej przesłanki jest fakt, że dostawa ciepła do 27 węzłów zasilających obiekty Zamawiającego odbywa się poprzez sieć ciepłowniczą Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., który zakupuje ciepło sieciowe od Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.

Z obiektywnych względów technicznych (tylko jeden właściciel sieci przesyłowej) nie ma innego dostawcy ciepła, który mógłby złożyć ofertę. W związku z powyższym jedynym wykonawcą przedmiotowego zamówienia jest Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., ul. A. Słonimskiego 1A, 50-304 Wrocław.

IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de adjudicación del contrato:
21/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Antoniego Słonimskiego 1 A
Localidad: Wrocław
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Código postal: 50-304
País: Polonia
El contratista/concesionario será una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote/concesión: 12 624 676.00 PLN
Valor total del contrato/lote/concesión: 12 624 676.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020