Suministros - 450399-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Bydgoszcz: Antisépticos y desinfectantes

2020/S 187-450399

Anuncio de transparencia previa voluntaria

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
Número de identificación fiscal: NLZ.2020.271.91(2)
Dirección postal: ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
Localidad: Bydgoszcz
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 85-094
País: Polonia
Persona de contacto: Magdalena Zdziebłowska
Correo electrónico: m.zdzieblowska@jurasza.pl
Teléfono: +48 525854097
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.jurasza.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa płynów dezynfekcyjnych do myjni Wassenburg, którą zamawiający posiada na swoim wyposażeniu

Número de referencia: NLZ.2020.271.91(2)
II.1.2)Código CPV principal
33631600 Antisépticos y desinfectantes
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynów dezynfekcyjnych do myjni Wassenburg, którą zamawiający posiada na swoim wyposażeniu wg zestawienia:

— płyn dezynfekcyjny do zastosowania w myjni dezynfekcyjnej/endoskopowej Wassenburg – EndoHigh Detergent – op. 5 l – 60 op.,

— płyn dezynfekcyjny do zastosowania w myjni dezynfekcyjnej/endoskopowej Wassenburg – EngoHigh PAA – op. 4,75 l – 180 op.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 117 900.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynów dezynfekcyjnych do myjni Wassenburg, którą zamawiający posiada na swoim wyposażeniu wg zestawienia:

— płyn dezynfekcyjny do zastosowania w myjni dezynfekcyjnej/endoskopowej Wassenburg – EndoHigh Detergent – op. 5 l – 60 op.,

— płyn dezynfekcyjny do zastosowania w myjni dezynfekcyjnej/endoskopowej Wassenburg – EngoHigh PAA – op. 4,75 l – 180 op.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado sin publicación previa
  • Las obras, suministros o servicios únicamente puede proporcionarlos un determinado operador económico por alguna de las siguientes razones:
    • ausencia de competencia por razones técnicas
Explicación:

Przeprowadzenie postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki podyktowane jest brakiem ofert w tej części uprzedniego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę asortymentu dla centralnej sterylizacji, środków dezynfekcyjnych oraz drobnego sprzętu jednorazowego (ozn. NLZ.2020.271.25. Ponadto zakup dokonywany jest od jedynego autoryzowanego przez producenta dystrybutora asortymentu na terenie RP, co poświadcza stosowny dokument.

IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de adjudicación del contrato:
22/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Media-Med. Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Promienistych 7
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 31-481
País: Polonia
El contratista/concesionario será una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 117 900.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

W związku z faktem, iż formularz ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości ex ante nie jest przystosowany do przepisów prawa polskiego, zamawiający w sekcji II.1.7 oraz V.2.4 wpisał wartość szacunkową zamówienia wyrażoną w PLN. Natomiast w sekcji

V.2.1 jako datę zawarcia umowy zamawiający wpisał datę wszczęcia postępowania, tj. datę wysłania Wykonawcy zaproszenia do negocjacji. Zgodnie z art. ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zamawiający już po wszczęciu postępowania zamieszcza ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, co ma istotny wpływ na termin odwołań. Brak jest technicznej możliwości przesłania ogłoszenia do publikacji bez wypełnienia sekcji V związanej z zawartą z Wykonawcą umową. Po podpisaniu umowy z Wykonawcą zostanie W związku z faktem, iż formularz ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości ex ante nie jest przystosowany do przepisów prawa polskiego, zamawiający w sekcji II.1.7 oraz V.2.4 wpisał wartość szacunkową zamówienia wyrażoną w PLN. Natomiast w sekcji V.2.1 jako datę zawarcia umowy zamawiający wpisał datę wszczęcia postępowania, tj. datę wysłania Wykonawcy zaproszenia do negocjacji. Zgodnie z art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zamawiający już po wszczęciu postępowania zamieszcza ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, co ma istotny wpływ na termin odwołań. Brak jest technicznej możliwości przesłania ogłoszenia do publikacji bez wypełnienia sekcji V związanej z zawartą z Wykonawcą umową. Po podpisaniu umowy z Wykonawcą zostanie sporządzone odrębne ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ponadto w części V.2.3 przedmiotowego ogłoszenia zamawiający wskazał, iż Wykonawca jest spoza sektora MŚP. Powyższe zostanie ewentualnie skorygowane w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia, po otrzymaniu od Wykonawcy stosownego oświadczenia.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

18.1 Środki ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy w art. 180 – 198 ustawy Pzp i przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w rozdziale 3 ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020