Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Leveringen - 450400-2019

25/09/2019    S185    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Lamentin: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2019/S 185-450400

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 156-384712)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Caisse des écoles de Lamentin
Postadres: rue de la République
Plaats: Lamentin
NUTS-code: FRY1
Postcode: 97129
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Mme Anna Jean-Pierre
E-mail: anna.jean-pierre@ville-lamentin.fr
Telefoon: +33 590253621
Fax: +33 590256377

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://villelamentin971.fr/caisse-des-ecoles/

Adres van het kopersprofiel: http://www.eguadeloupe.com

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accords-cadres avec marchés subséquents pour des fournitures de denrées alimentaires

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fournitures de denrées alimentaires.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/09/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 156-384712

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
Te lezen:
Datum: 27/09/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalités d’ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 17/09/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 30/09/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: