Suministros - 450409-2020

25/09/2020    S187

Bulgaria-Sofía: Equipo de laboratorio, óptico y de precisión (excepto gafas)

2020/S 187-450409

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Tehnicheski universitet — Sofiya
Número de identificación fiscal: 831917834
Dirección postal: bul. „Sv. Kliment Ohridski“ No. 8, ucheben blok 1, etazh 3, kabinet No 1317 — delovodstvo
Localidad: Sofiya
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Persona de contacto: Donka Simeonova — yuriskonsult, r-l otdel „Obshtestveni porachki“
Correo electrónico: zop@tu-sofia.bg
Teléfono: +359 29653906
Fax: +359 28683215
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.tu-sofia.bg
Dirección del perfil de comprador: https://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/285

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции за нуждите на Технически университет — София... Продължава в раздел VI.3) „Допълнителна информация“.

II.1.2)Código CPV principal
38000000 Equipo de laboratorio, óptico y de precisión (excepto gafas)
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Комплекс за физическо валидиране на мехатронни и триботехнически системи, подложени на въздействия на работната среда

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38500000 Aparatos de control y prueba
38540000 Máquinas y aparatos de pruebas y medida
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411 София (столица)
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Франко склада на възложителя — гр. София, бул. „Св. Кл. Охридски“ № 8

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Комплексът за физическо валидиране на мехатронни и триботехнически системи, подложени на въздействия на работната среда, се състои от следните модули: 2 камери за симулиране на работната среда и комплект за изследване на триботехнически системи. Комплектацията включва:

1. Камера за изследване на климатични промени: 1 комплект — вътрешни размери (D x W x H): ?500 x ?600 x ?850 (mm); температурен диапазон, долна граница: ? - 70°C; температурен диапазон, горна граница: ?+ 180°C, както и всички други изисквания и показатели, подробно посочени в техническата спецификация.

2. Камера за изследване на UV радиация: 1 комплект — вътрешни размери (D x W x H): ?400 x ?1150 x ?500 (mm); температурен диапазон, долна граница: ? 10°C; температурен диапазон, горна граница: ? 70°C, както и всички други изисквания и показатели, подробно посочени в техническата спецификация.

3. Комплект инструменти за триботехнически системи: 1 комплект.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 210
En caso de acuerdos marco – justificación de cualquier duración superior a cuatro años:

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Проект BG05M2OP001-1.001-0008-С01 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014—2020 г.

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 111-269452

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: З-95
Lote nº: 5
Denominación:

Комплекс за физическо валидиране на мехатронни и триботехнически системи, подложени на въздействия на работната среда

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
05/06/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: „Уелд Комерс“ ООД
Número de identificación fiscal: 121308447
Dirección postal: район „Лозенец“, ул. „Цветна градина“ № 47-51, ет. 4, ап. 15
Localidad: София
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1421
País: Bulgaria
Correo electrónico: office@weldcommerce.com
Teléfono: +359 28713763
Fax: +359 28713749
Dirección de internet: http://www.weld-commerce.com
El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 177 900.00 BGN

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Продължение от раздел II.1.1) „Наименование“:...по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014—2020 г.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно част 6, глава 27, раздел I от ЗОП.

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
38000000 Equipo de laboratorio, óptico y de precisión (excepto gafas)
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
38500000 Aparatos de control y prueba
38540000 Máquinas y aparatos de pruebas y medida
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411 София (столица)
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Франко склада на възложителя — гр. София, бул. „Св. Кл. Охридски“ № 8

VII.1.4)Descripción del contrato:

Комплекса за физическо валидиране на мехатронни и триботехнически системи, подложени на въздействия на работната среда, се състои от следните модули: 2 камери за симулиране на работната среда и комплект за изследване на триботехнически системи. Комплектацията включва:

1. Камера за изследване на климатични промени: 1 комплект — вътрешни размери (D x W x H): ?500 x ?600 x ?850 (mm); температурен диапазон, долна граница: ? - 70°C; температурен диапазон, горна граница: ?+ 180°C, както и всички други изисквания и показатели, подробно посочени в техническата спецификация.

2. Камера за изследване на UV радиация: 1 комплект — вътрешни размери (D x W x H): ?400 x ?1150 x ?500 (mm); температурен диапазон, долна граница: ? 10°C; температурен диапазон, горна граница: ? 70°C, както и всички други изисквания и показатели, подробно посочени в техническата спецификация.

3. Комплект инструменти за триботехнически системи: 1 комплект.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 210
En caso de acuerdos marco – justificación de cualquier duración superior a cuatro años:

VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 177 900.00 BGN
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: „Уелд Комерс“ ООД
Número de identificación fiscal: 121308447
Dirección postal: район „Лозенец“, ул. „Цветна градина“ № 47-51, ет. 4, ап. 15
Localidad: София
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1421
País: Bulgaria
Correo electrónico: office@weldcommerce.com
Teléfono: +359 28713763
Fax: +359 28713749
Dirección de internet: http://www.weld-commerce.com
El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП във връзка с чл. 33 от договор № З-95/5.06.2020 г. и постъпило на 9.09.2020 г. писмо от управителя на „Уелд Комерс“ ООД се сключи допълнително споразумение за промяна на банковата сметка на изпълнителя.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП във връзка с чл. 33 от договор № З-95/5.06.2020 г. и постъпило на 9.09.2020 г. писмо от управителя на „Уелд Комерс“ ООД се сключи допълнително споразумение за промяна на банковата сметка на изпълнителя.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 177 900.00 BGN
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 177 900.00 BGN