Usluge - 450519-2021

07/09/2021    S173

Belgija-Bruxelles: Pružanje IT podrške grupa 2

2021/S 173-450519

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska obrambena agencija (EDA)
Poštanska adresa: Rue des Drapiers 17-23
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1050
Država: Belgija
E-pošta: procurement@eda.europa.eu
Telefaks: +32 25042975
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.eda.europa.eu
Adresa profila kupca: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Obrana

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pružanje IT podrške grupa 2

Referentni broj: 21.CSD-IT.OP.111L1/112L2
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72000000 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Tehnička podrška za operativne aktivnosti – odnosno korisnička podrška, održavanje i administriranje sustava; razvoj i održavanje aplikacija; provedba određenih IKT projekata ili zadataka.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 400 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Podrška u području sustava upravljanja portfeljem projekata Microsoft

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72000000 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE Belgique / België
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prvenstveno prostori izvoditelja.

II.2.4)Opis nabave:

Provedba posebnih IKT projekata ili zadataka.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta ponude / Ponder: 60
Cijena - Ponder: 40
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 032-078619
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: 21.CSD-IT.OP.111L1/112L2
Grupa br.: 2
Naziv:

Podrška u području sustava upravljanja portfeljem projekata Microsoft

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
03/08/2021
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 3
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Izertis S.A
Poštanska adresa: Parque Cientifico Tecnologico, zona Intra
Mjesto: Gijon
NUTS kod: ES España
Poštanski broj: 33203
Država: Španjolska
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Inetum Realdolmen Belgium N.V./S.A.
Poštanska adresa: A. Vacampslaan 42
Mjesto: Huizingen
NUTS kod: BE Belgique / België
Poštanski broj: 1654
Država: Belgija
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 400 000.00 EUR
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 400 000.00 EUR
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
31/08/2021