Dodávky - 450526-2021

07/09/2021    S173

Nemecko-Karlsruhe: Dodávka laboratórneho vybavenia pre JRC Karlsruhe

2021/S 173-450526

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Spoločné výskumné centrum (JRC), JRC.G – Nuclear Safety and Security (Karlsruhe), JRC.G.1 – JRC Sites, Radioprotection and Security
Poštová adresa: PO Box 2340
Mesto/obec: Karlsruhe
Kód NUTS: DE123 Karlsruhe, Landkreis
PSČ: 76125
Štát: Nemecko
E-mail: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9250
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9250
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Výskumný ústav

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dodávka laboratórneho vybavenia pre JRC Karlsruhe

Referenčné číslo: JRC/KRU/2021/OP/1605
II.1.2)Hlavný kód CPV
33793000 Sklenené výrobky pre laboratóriá
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Ponuka zahŕňa dodávku laboratórneho vybavenia pre JRC Karlsruhe v rôznych kategóriách výrobkov, ako napríklad:

— výrobky zo skla a taveného kremeňa a polotovary,

— výrobky z porcelánu, gumy, plastu a celulózy,

— elektrotermické jednotky a chladiace jednotky,

— mechanické laboratórne zariadenia,

— meracie prístroje a optické prístroje,

— laboratórne vybavenie na kontrolu, reguláciu a dávkovanie,

— analytické vybavenie,

— laboratórny nábytok a príslušenstvo,

— chemikálie.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 200 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33793000 Sklenené výrobky pre laboratóriá
24300000 Základné anorganické a organické chemikálie
38000000 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)
38437000 Laboratórne pipety a príslušenstvo
42122500 Laboratórne čerpadlá a príslušenstvo
39180000 Laboratórny nábytok
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DE123 Karlsruhe, Landkreis
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Hermann-von-Helmholtz-Platz 1

76344 Eggenstein-Leopoldshafen

NEMECKO

Ďalšie informácie nájdete v súťažných podkladoch dostupných na adrese uvedenej v oddiele I.3).

II.2.4)Opis obstarávania:

Dodávka laboratórneho vybavenia pre JRC Karlsruhe.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Ďalšie informácie nájdete v súťažných podkladoch dostupných na adrese uvedenej v oddiele I.3).

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Ďalšie informácie nájdete v súťažných podkladoch dostupných na adrese uvedenej v oddiele I.3).

II.2.14)Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie nájdete v súťažných podkladoch dostupných na adrese uvedenej v oddiele I.3).

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Ďalšie informácie nájdete v súťažných podkladoch dostupných na adrese uvedenej v oddiele I.3).

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Ďalšie informácie nájdete v súťažných podkladoch dostupných na adrese uvedenej v oddiele I.3).

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 122-322247
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 07/10/2021
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 11/10/2021
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky v deň a v čase, ktoré sú uvedené v oznámení. Účasť na otváraní ponúk je možná prostredníctvom videokonferencie.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Ďalšie informácie nájdete v súťažných podkladoch dostupných na adrese uvedenej v oddiele I.3).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

Ďalšie informácie nájdete v súťažných podkladoch dostupných na adrese uvedenej v oddiele I.3). V prípade nedostupnosti alebo narušenia fungovania elektronických komunikačných systémov uvedených v oddiele I.3) počas 5 kalendárnych dní pred konečným termínom na doručenie uvedeným v oddiele IV.2.2) si obstarávateľ vyhradzuje právo predĺžiť tento konečný termín a zverejniť predĺženie na internetovej adrese uvedenej v oddiele I.3) bez predchádzajúceho zverejnenia korigenda k tomuto oznámeniu. Hospodárske subjekty so záujmom o túto zákazku vyzývame, aby sa zaregistrovali na výzvu na predloženie ponúk na adrese uvedenej v oddiele I.3), aby dostávali informácie o uverejnení nových informácií alebo dokumentov.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Ďalšie informácie nájdete v súťažných podkladoch dostupných na adrese uvedenej v oddiele I.3).

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
31/08/2021