Servicios - 450544-2020

25/09/2020    S187

Dinamarca-Brabrand: Servicios de alcantarillado, basura, limpieza y medio ambiente

2020/S 187-450544

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S
Número de identificación fiscal: 40831959
Dirección postal: Karen Blixens Boulevard 7
Localidad: Brabrand
Código NUTS: DK042 Østjylland
Código postal: 8220
País: Dinamarca
Persona de contacto: Vicki Hald Neergaard
Correo electrónico: vhc@aarhus.dk
Teléfono: +45 41873336
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://affaldvarme.aarhus.dk/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/22359d77-4a94-468f-b0f8-3892aa33370e/publicMaterial
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/22359d77-4a94-468f-b0f8-3892aa33370e/homepage
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general. Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/22359d77-4a94-468f-b0f8-3892aa33370e/homepage
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Tømning af mobilsuganlæg i Aarhus Kommune

II.1.2)Código CPV principal
90000000 Servicios de alcantarillado, basura, limpieza y medio ambiente
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Den udbudte opgave omhandler tømning af mobilsuganlæg opstillet rundt omkring i Aarhus Kommune.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
90510000 Eliminación y tratamiento de desperdicios
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK042 Østjylland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Aarhus Kommune

II.2.4)Descripción del contrato:

Opgaven omhandler tømning af mobilsuganlæg opstillet rundt omkring i Aarhus Kommune.

Der er pt. 40 tømmeadresser, som tilsammen har 90 tanke. Heraf er 5 skruetanke (antallet er opgjort i juni 2020).

Der gennemføres årligt ca. 8 600 tømninger af mobilsugtanke.

Det er besluttet, at mobilsugordningen i Aarhus Kommune udfases inden for de næste 10 år. Ordningen nedlægges således senest den 28. februar 2030 og inden da skal alle mobilsugkunder have etableret andre løsninger til opsamling af dagrenovation.

Eftersom AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S ikke har konkret kendskab til, hvornår den enkelte mobilsugkunde forlader ordningen, kan transportøren afgive differentierede priser på tilbudslisten. Der er således udarbejdet en trappeløsning, hvor transportøren kan afgive priser for tømning af 1 m3 - 5 m3 og 5,4 m3 - 7,5 m3 afhængigt af antallet af årlige/månedlige tømninger.

Det bemærkes, at AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S efter 4 års ordinær løbetid har mulighed for at lade kontrakten ophøre, såfremt AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S vurderer, at det ikke længere er hensigtsmæssigt at fortsætte kontrakten, f.eks. pga. udviklingen i antallet af eller placeringen af de til ordningen tilmeldte mobilsuganlæg. Afhængig af tidspunktet for kontraktens ophør betaler AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S evt. en kompensation til transportøren, jf. kontrakten (bilag 1 til udbudsmaterialet).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/03/2021
Fin: 28/02/2027
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Der er 3 års option på opgaven, således at AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S kan forlænge kontrakten med 1 år ad gangen i op til 3 år i alt. AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S meddeler senest 6 måneder før aftaleudløb, om AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S ønsker at gøre brug af en option/mulighed for 1 års forlængelse af kontrakten – i modsat fald ophører kontrakten uden særskilt opsigelse.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Transportøren skal angive omsætning og soliditetsgrad for hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår, afhængigt af, hvornår transportørens virksomhed blev etableret/opstartet.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S accepterer kun tilbud fra transportører, som:

- Har en årlig omsætning på minimum 20 mio. DKK ekskl. moms.

- Har en soliditetsgrad på minimum 10 %.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Transportøren skal fremsende en referenceliste med mindst 3 og maksimalt 5 referencer for løsning af tilsvarende opgaver med indsamling af affald, udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen.

Referencelisten skal angive kundenavn, kontaktperson hos kunden samt hvilken type affald, der er indsamlet.

AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S forbeholder sig ret til, at kontakte transportørens referencer.

Kun referencer for færdiggjorte og afsluttede opgaver/kontrakter, eller dele af opgaver/kontrakter, der dokumenterbart er udført eller afsluttet, kan indgå i evalueringen.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Det er et mindstekrav, at transportøren har 3 sammenlignelige referencer.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Kontrakten indeholder krav om sikkerhedsstillelse, bonusbestemmelser samt følgende klausuler: klausul om menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, uddannelsesklausul samt klausul om arbejdsvilkår.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Danés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 12:00
Lugar:

Tilbuddene vil blive åbnet efter tilbudsfristens udløb. Der vil ikke være adgang til at overvære tilbudsåbningen.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 gælder i dette udbud de ’frivillige’ udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.

AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S er således forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af følgende ’frivillige’ udelukkelsesgrunde (medmindre tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138):

- Har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område

- Er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling

- AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S kan påvise, der i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgivers integritet

- AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning

- AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S kan påvise, der væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt

- AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S kan påvise, der uretmæssigt har forsøgt at påvirke AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S' beslutningsproces, hvis tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger.

- Tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld på under 100 000 DKK til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor tilbudsgiver er etableret.

Til dokumentation for at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og overholder mindstekravene til egnethed skal tilbudsgiver, når AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S anmoder herom, fremlægge følgende:

— Serviceattest (inkl. Politiets logo) eller tilsvarende dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.

— Tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 2 afsluttede regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtigt i det land, hvor tilbudsgiver er etableret. Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S vurderer passende, hvis tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S forlanger.

— Referencelisten fra ESPD betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne. AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Klagenævnet for Udbud
Dirección postal: Toldboden 2
Localidad: Viborg
Código postal: 8800
País: Dinamarca
Correo electrónico: klfu@naevneneshus.dk
Teléfono: +45 72405600
Dirección de internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Dirección postal: Carl Jacobsens Vej 35
Localidad: Valby
Código postal: 2500
País: Dinamarca
Correo electrónico: kfst@kfst.dk
Teléfono: +45 41715000
Dirección de internet: www.kfst.dk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020