Servicios - 450602-2020

25/09/2020    S187

Hungría-Budapest: Servicios de tala de árboles

2020/S 187-450602

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_35618302
Dirección postal: Fényes Elek utca 7–13.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1024
País: Hungría
Persona de contacto: Falucskai Zoltán
Correo electrónico: falucskai.zoltan@kozut.hu
Teléfono: +36 18199171
Fax: +36 18199540
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://internet.kozut.hu/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000774022020/reszletek
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000774022020/reszletek
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: országos közutak üzemeltetése

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Balesetveszélyes fák kivágása 2020

Número de referencia: EKR000774022020
II.1.2)Código CPV principal
77211400 Servicios de tala de árboles
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Balesetveszélyes fák kivágása 2020

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Borsod, Heves, Nógrád, Pest

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
77211400 Servicios de tala de árboles
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU120 Pest
Código NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Código NUTS: HU312 Heves
Código NUTS: HU313 Nógrád
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ajánlatkérő Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád és Pest megyei igazgatóságainak területén lévő országos közutak mentén.

II.2.4)Descripción del contrato:

Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő kezelésében lévő országos közúthálózat mentén az ajánlatkérő által megjelölt balesetveszélyes fák kivágása, gallyazása, szükség esetén a tuskómarás elvégzése és a faanyag ajánlatkérő telephelyére történő beszállítása, sarangba rakása, a munkaterületen keletkezett vágástéri hulladék eltakarítása.

A fakivágásokat forgalombiztonsági okok miatt, az út tartozékai, illetve a közlekedők, és a közúttal szomszédos ingatlanok biztonságának védelme érdekében szükséges végrehajtani. A gallyazási munkák célja az űrszelvény biztosítása valamint, a forgalomra veszélyt jelentő ágak, gallyak eltávolítása.

A fakivágás a fák méretétől, helyzetétől, környezetétől függően történhet:

1. alpin technikával,

2. emelőkosaras autó segítségével,

3. hagyományos döntéssel 70 cm törzsátmérő felett.

A terepviszonyok, a fa mérete, helyzete és környezete függvényében kiegészítő technika alkalmazására szükség lehet (csörlők, csörlős traktorok). A fák pontos helyszínének megjelölésére, műszaki paramétereinek pontos megadására a fák jelentős száma miatt - az ajánlattételi szakaszban - nincs mód. Ajánlatkérő a feladatellátásra vonatkozó igényét előzetesen írásban (e-mailben) jelzi a nyertes ajánlattevőnek. Amennyiben szükséges, ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a fakivágás és a gallyazás helyszínét előzetesen pontosítják, egyeztetik, közösen helyszíni bejárást tartanak, amelynek során egyeztetnek az elvégzendő munkáról (fakivágás technikája stb.). A helyszíni bejárás, ill. a munkavégzésre vonatkozó egyeztetés alapján ajánlatkérő a feladatellátásra vonatkozó igényét írásban (e-mailben) nyertes ajánlattevő felé eseti megrendelés formájában jelzi, amelyet a nyertes ajánlattevő 3 munkanapon belül (kötbérterhes határidő) köteles írásban (e-mailben) visszaigazolni az ajánlatkérőnek. Visszaigazolás hiányában ajánlatkérő az eseti megrendelést 3 munkanap elteltével visszaigazoltnak tekinti, a szerződéstervezet szerinti kötbér alkalmazása mellett. Nyertes ajánlattevő a megrendelt munkát nettó egy millió Ft-ig terjedő megrendelés esetén az eseti megrendelés visszaigazolásától számított 10 napon, 10 millió Ft-ig 30 napon, az e fölötti megrendelés esetén 60 napon belül köteles elvégezni, kivétel a vis major eseteket (pl. vihar), amikor nyertes ajánlattevő az ajánlatkérővel történt egyeztetést követően haladéktalanul köteles a munkát teljesíteni. Nyertes ajánlattevőnek a munka megkezdése előtt az illetékes Megyei Igazgatóságtól közútkezelői hozzájárulást kell kérnie. Nyertes ajánlattevő a munkát csak közútkezelői hozzájárulás és munkakezdési engedély birtokában kezdheti meg. A munkát csak a közútkezelői hozzájárulásban meghatározott intézkedések végrehajtásával szabad megkezdeni. A forgalomkorlátozás az ajánlattevő feladatát képezi, kivéve a gyorsforgalmi utakat, ahol a területileg illetékes mérnökség végzi a forgalomkorlátozást.

A fakitermelést, gallyazást vegetációs időszakon kívül, lombhullást követően és kihajtást megelőzően, a téli időszakban kell elvégezni. Ettől eltérni csak az ajánlatkérővel egyeztetve lehet, vegetációs időszakban történő eseti megrendeléseket vis maior állapot (pl., kiszáradt, kettétört, viharkáros fák kivágása) indokolhatja. Gallyazás alatt a fák út űrszelvényébe lógó ágainak eltávolítását kell érteni. A kivágott faanyagot a fakivágás helyszínén ajánlatkérővel (megyei kapcsolattartóval) előre egyeztetett méretre kell darabolnia a nyertes ajánlattevőnek. Az útburkolatra, padkára és az árokba került hulladékot a lehető legrövidebb időn belül teljes mértékben el kell távolítani. A faanyagot ajánlatkérő által meghatározott mérnökségre kell beszállítani. Ajánlatkérő mérnökségeinek címét a dokumentáció 1. sz. melléklete tartalmazza. A szállítási távolság 1-50 km között változhat. A levágott ágakat, gallyakat és egyéb vágástéri hulladékot a favágás helyszínén aprítógéppel fel kell aprítani, amelyet ajánlatkérő - igénye szerint - a nyertes ajánlattevővel beszállíttathat az adott mérnökségi telephelyére. Amennyiben ajánlatkérő nem tart igényt az aprítékra, abban az esetben a közút területén, de az árkon kívül max. 10 cm-es vastagságban nyertes ajánlattevőnek szét kell terítenie. A visszamaradó tuskókat a terepszintig maximum 5 cm magasságig vissza kell vágni és/vagy az eseti megrendeléstől függően tuskómarást kell végezni 10 cm mélyen. A tuskómarás során keletkező darálékot a tuskó helyére kell visszatölteni. A tuskóvisszavágás során keletkező fakorongot is be kell szállítani a mérnökségi telephelyre. Tuskómarás kizárólag a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés terhére kibocsátott eseti megrendelés alapján kivágott fák esetében végezhető, amennyiben ezt a terepviszonyok is lehetővé teszik. A munkavégzés után a talajfelszínt el kell egyengetni és a munkaterületet balesetveszély-mentes állapotban kell átadni. A munkák befejezésével a nyertes ajánlattevő a munkaterületet visszaadja, amelyről a Felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet készítenek.

A keretszerződés szerinti munkát a dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírás és szerződéstervezet szerint kell elvégezni. A keretszerződés keretösszege nettó 88 000 000 HUF + ÁFA.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: 2. Az M.2.1) alkalmassági követelményre bemutatott egyik szakember fakitermelésben szerzett szakmai többlettapasztalata az alkalmasságban előírtakon felül (hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap, legkedvezőbb: 36 hónap) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: 3. Az M.2.2) alkalmassági követelményre bemutatott egyik szakember fakitermelésben szerzett szakmai többlettapasztalata az alkalmasságban előírtakon felül (hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap, legkedvezőbb: 36 hónap) / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 80
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

A szerződés a mindkét fél általi aláírással lép hatályba. A szerződés időtartama a hatályba lépésétől a II.2.4) pontban írt keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb a hatályba lépéstől számított 24. hónap utolsó napjáig tart. Amennyiben ajánlatkérő a szerződés hatályba lépésétől számított 24. hónap utolsó napjáig a II.2.4) pontban írt keretösszeget még nem merítette ki, ajánlatkérő a szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján a nyertes ajánlattevő részére megküldött egyoldalú jognyilatkozattal meghosszabbíthatja a keretösszeg kimerítéséig, de legfeljebb a szerződés hatályba lépésétől számított 24. hónap utolsó napjától számított 12. hónap utolsó napjáig. A szerződés meghosszabbításáról ajánlatkérő legkésőbb a 24. hónap utolsó napját megelőző öt munkanapon belül írásban értesítést küld a nyertes ajánlattevő részére. A szerződés meghosszabbítása esetén is az ajánlatban meghatározott és a szerződésben rögzített egységárak érvényesek.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

A II.2.5) pontban írt ár kritériumot a kiadott Ajánlati ártáblázat "Képzett nettó ajánlati ár (HUF)" sorában szereplő értékkel megegyezően kérjük feltüntetni a felolvasólapon.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Hajdú, Szolnok, Szabolcs

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
77211400 Servicios de tala de árboles
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU321 Hajdú-Bihar
Código NUTS: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
Código NUTS: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ajánlatkérő Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatóságainak területén lévő országos közutak mentén.

II.2.4)Descripción del contrato:

Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő kezelésében lévő országos közúthálózat mentén az ajánlatkérő által megjelölt balesetveszélyes fák kivágása, gallyazása, szükség esetén a tuskómarás elvégzése és a faanyag ajánlatkérő telephelyére történő beszállítása, sarangba rakása, a munkaterületen keletkezett vágástéri hulladék eltakarítása.

A fakivágásokat forgalombiztonsági okok miatt, az út tartozékai, illetve a közlekedők, és a közúttal szomszédos ingatlanok biztonságának védelme érdekében szükséges végrehajtani. A gallyazási munkák célja az űrszelvény biztosítása valamint, a forgalomra veszélyt jelentő ágak, gallyak eltávolítása.

A fakivágás a fák méretétől, helyzetétől, környezetétől függően történhet:

1. alpin technikával,

2. emelőkosaras autó segítségével,

3. hagyományos döntéssel 70 cm törzsátmérő felett.

A terepviszonyok, a fa mérete, helyzete és környezete függvényében kiegészítő technika alkalmazására szükség lehet (csörlők, csörlős traktorok). A fák pontos helyszínének megjelölésére, műszaki paramétereinek pontos megadására a fák jelentős száma miatt - az ajánlattételi szakaszban - nincs mód. Ajánlatkérő a feladatellátásra vonatkozó igényét előzetesen írásban (e-mailben) jelzi a nyertes ajánlattevőnek. Amennyiben szükséges, ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a fakivágás és a gallyazás helyszínét előzetesen pontosítják, egyeztetik, közösen helyszíni bejárást tartanak, amelynek során egyeztetnek az elvégzendő munkáról (fakivágás technikája stb.). A helyszíni bejárás, ill. a munkavégzésre vonatkozó egyeztetés alapján ajánlatkérő a feladatellátásra vonatkozó igényét írásban (e-mailben) nyertes ajánlattevő felé eseti megrendelés formájában jelzi, amelyet a nyertes ajánlattevő 3 munkanapon belül (kötbérterhes határidő) köteles írásban (e-mailben) visszaigazolni az ajánlatkérőnek. Visszaigazolás hiányában ajánlatkérő az eseti megrendelést 3 munkanap elteltével visszaigazoltnak tekinti, a szerződéstervezet szerinti kötbér alkalmazása mellett. Nyertes ajánlattevő a megrendelt munkát nettó egy millió Ft-ig terjedő megrendelés esetén az eseti megrendelés visszaigazolásától számított 10 napon, 10 millió Ft-ig 30 napon, az e fölötti megrendelés esetén 60 napon belül köteles elvégezni, kivétel a vis major eseteket (pl. vihar), amikor nyertes ajánlattevő az ajánlatkérővel történt egyeztetést követően haladéktalanul köteles a munkát teljesíteni. Nyertes ajánlattevőnek a munka megkezdése előtt az illetékes Megyei Igazgatóságtól közútkezelői hozzájárulást kell kérnie. Nyertes ajánlattevő a munkát csak közútkezelői hozzájárulás és munkakezdési engedély birtokában kezdheti meg. A munkát csak a közútkezelői hozzájárulásban meghatározott intézkedések végrehajtásával szabad megkezdeni. A forgalomkorlátozás az ajánlattevő feladatát képezi, kivéve a gyorsforgalmi utakat, ahol a területileg illetékes mérnökség végzi a forgalomkorlátozást.

A fakitermelést, gallyazást vegetációs időszakon kívül, lombhullást követően és kihajtást megelőzően, a téli időszakban kell elvégezni. Ettől eltérni csak az ajánlatkérővel egyeztetve lehet, vegetációs időszakban történő eseti megrendeléseket vis maior állapot (pl., kiszáradt, kettétört, viharkáros fák kivágása) indokolhatja. Gallyazás alatt a fák út űrszelvényébe lógó ágainak eltávolítását kell érteni. A kivágott faanyagot a fakivágás helyszínén ajánlatkérővel (megyei kapcsolattartóval) előre egyeztetett méretre kell darabolnia a nyertes ajánlattevőnek. Az útburkolatra, padkára és az árokba került hulladékot a lehető legrövidebb időn belül teljes mértékben el kell távolítani. A faanyagot ajánlatkérő által meghatározott mérnökségre kell beszállítani. Ajánlatkérő mérnökségeinek címét a dokumentáció 1. sz. melléklete tartalmazza. A szállítási távolság 1-50 km között változhat. A levágott ágakat, gallyakat és egyéb vágástéri hulladékot a favágás helyszínén aprítógéppel fel kell aprítani, amelyet ajánlatkérő - igénye szerint - a nyertes ajánlattevővel beszállíttathat az adott mérnökségi telephelyére. Amennyiben ajánlatkérő nem tart igényt az aprítékra, abban az esetben a közút területén, de az árkon kívül max. 10 cm-es vastagságban nyertes ajánlattevőnek szét kell terítenie. A visszamaradó tuskókat a terepszintig maximum 5 cm magasságig vissza kell vágni és/vagy az eseti megrendeléstől függően tuskómarást kell végezni 10 cm mélyen. A tuskómarás során keletkező darálékot a tuskó helyére kell visszatölteni. A tuskóvisszavágás során keletkező fakorongot is be kell szállítani a mérnökségi telephelyre. Tuskómarás kizárólag a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés terhére kibocsátott eseti megrendelés alapján kivágott fák esetében végezhető, amennyiben ezt a terepviszonyok is lehetővé teszik. A munkavégzés után a talajfelszínt el kell egyengetni és a munkaterületet balesetveszély-mentes állapotban kell átadni. A munkák befejezésével a nyertes ajánlattevő a munkaterületet visszaadja, amelyről a Felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet készítenek.

A keretszerződés szerinti munkát a dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírás és szerződéstervezet szerint kell elvégezni. A keretszerződés keretösszege nettó 52 000 000 HUF + ÁFA.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: 2. Az M2.1) alkalmassági követelményre bemutatott egyik szakember fakitermelésben szerzett szakmai több-lettapasztalata az alkalmasságban előírtakon felül (hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap, legkedvezőbb: 36 hónap) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: 3. Az M2.2) alkalmassági követelményre bemutatott egyik szakember fakitermelésben szerzett szakmai több-lettapasztalata az alkalmasságban előírtakon felül (hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap, legkedvezőbb: 36 hónap) / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 80
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

A szerződés a mindkét fél általi aláírással lép hatályba. A szerződés időtartama a hatályba lépésétől a II.2.4) pontban írt keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb a hatályba lépéstől számított 24. hónap utolsó napjáig tart. Amennyiben ajánlatkérő a szerződés hatályba lépésétől számított 24. hónap utolsó napjáig a II.2.4) pontban írt keretösszeget még nem merítette ki, ajánlatkérő a szerződést a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a nyertes ajánlattevő részére megküldött egyoldalú jognyilatkozattal meghosszabbíthatja a keretösszeg kimerítéséig, de legfeljebb a szerződés hatályba lépésétől számított 24. hónap utolsó napjától számított 12. hónap utolsó napjáig. A szerződés meghosszabbításáról ajánlatkérő legkésőbb a 24. hónap utolsó napját megelőző öt munkanapon belül írásban értesítést küld a nyertes ajánlattevő részére. A szerződés meghosszabbítása esetén is az ajánlatban meghatározott és a szerződésben rögzített egységárak érvényesek.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

A II.2.5) pontban írt ár kritériumot a kiadott Ajánlati ártáblázat "Képzett nettó ajánlati ár (HUF)" sorában szereplő értékkel

Megegyezően kérjük feltüntetni a felolvasólapon.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Bács, Békés, Csongrád-Csanád

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
77211400 Servicios de tala de árboles
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU331 Bács-Kiskun
Código NUTS: HU332 Békés
Código NUTS: HU333 Csongrád
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ajánlatkérő Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyei igazgatóságainak területén lévő országos közutak mentén.

II.2.4)Descripción del contrato:

Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő kezelésében lévő országos közúthálózat mentén az ajánlatkérő által megjelölt balesetveszélyes fák kivágása, gallyazása, szükség esetén a tuskómarás elvégzése és a faanyag ajánlatkérő telephelyére történő beszállítása, sarangba rakása, a munkaterületen keletkezett vágástéri hulladék eltakarítása.

A fakivágásokat forgalombiztonsági okok miatt, az út tartozékai, illetve a közlekedők, és a közúttal szomszédos ingatlanok biztonságának védelme érdekében szükséges végrehajtani. A gallyazási munkák célja az űrszelvény biztosítása valamint, a forgalomra veszélyt jelentő ágak, gallyak eltávolítása.

A fakivágás a fák méretétől, helyzetétől, környezetétől függően történhet:

1. alpin technikával,

2. emelőkosaras autó segítségével,

3. hagyományos döntéssel 70 cm törzsátmérő felett.

A terepviszonyok, a fa mérete, helyzete és környezete függvényében kiegészítő technika alkalmazására szükség lehet (csörlők, csörlős traktorok). A fák pontos helyszínének megjelölésére, műszaki paramétereinek pontos megadására a fák jelentős száma miatt - az ajánlattételi szakaszban - nincs mód. Ajánlatkérő a feladatellátásra vonatkozó igényét előzetesen írásban (e-mailben) jelzi a nyertes ajánlattevőnek. Amennyiben szükséges, ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a fakivágás és a gallyazás helyszínét előzetesen pontosítják, egyeztetik, közösen helyszíni bejárást tartanak, amelynek során egyeztetnek az elvégzendő munkáról (fakivágás technikája stb.). A helyszíni bejárás, ill. a munkavégzésre vonatkozó egyeztetés alapján ajánlatkérő a feladatellátásra vonatkozó igényét írásban (e-mailben) nyertes ajánlattevő felé eseti megrendelés formájában jelzi, amelyet a nyertes ajánlattevő 3 munkanapon belül (kötbérterhes határidő) köteles írásban (e-mailben) visszaigazolni az ajánlatkérőnek. Visszaigazolás hiányában ajánlatkérő az eseti megrendelést 3 munkanap elteltével visszaigazoltnak tekinti, a szerződéstervezet szerinti kötbér alkalmazása mellett. Nyertes ajánlattevő a megrendelt munkát nettó egy millió Ft-ig terjedő megrendelés esetén az eseti megrendelés visszaigazolásától számított 10 napon, 10 millió Ft-ig 30 napon, az e fölötti megrendelés esetén 60 napon belül köteles elvégezni, kivétel a vis major eseteket (pl. vihar), amikor nyertes ajánlattevő az ajánlatkérővel történt egyeztetést követően haladéktalanul köteles a munkát teljesíteni. Nyertes ajánlattevőnek a munka megkezdése előtt az illetékes Megyei Igazgatóságtól közútkezelői hozzájárulást kell kérnie. Nyertes ajánlattevő a munkát csak közútkezelői hozzájárulás és munkakezdési engedély birtokában kezdheti meg. A munkát csak a közútkezelői hozzájárulásban meghatározott intézkedések végrehajtásával szabad megkezdeni. A forgalomkorlátozás az ajánlattevő feladatát képezi, kivéve a gyorsforgalmi utakat, ahol a területileg illetékes mérnökség végzi a forgalomkorlátozást.

A fakitermelést, gallyazást vegetációs időszakon kívül, lombhullást követően és kihajtást megelőzően, a téli időszakban kell elvégezni. Ettől eltérni csak az ajánlatkérővel egyeztetve lehet, vegetációs időszakban történő eseti megrendeléseket vis maior állapot (pl., kiszáradt, kettétört, viharkáros fák kivágása) indokolhatja. Gallyazás alatt a fák út űrszelvényébe lógó ágainak eltávolítását kell érteni. A kivágott faanyagot a fakivágás helyszínén ajánlatkérővel (megyei kapcsolattartóval) előre egyeztetett méretre kell darabolnia a nyertes ajánlattevőnek. Az útburkolatra, padkára és az árokba került hulladékot a lehető legrövidebb időn belül teljes mértékben el kell távolítani. A faanyagot ajánlatkérő által meghatározott mérnökségre kell beszállítani. Ajánlatkérő mérnökségeinek címét a dokumentáció 1. sz. melléklete tartalmazza. A szállítási távolság 1-50 km között változhat. A levágott ágakat, gallyakat és egyéb vágástéri hulladékot a favágás helyszínén aprítógéppel fel kell aprítani, amelyet ajánlatkérő - igénye szerint - a nyertes ajánlattevővel beszállíttathat az adott mérnökségi telephelyére. Amennyiben ajánlatkérő nem tart igényt az aprítékra, abban az esetben a közút területén, de az árkon kívül max. 10 cm-es vastagságban nyertes ajánlattevőnek szét kell terítenie. A visszamaradó tuskókat a terepszintig maximum 5 cm magasságig vissza kell vágni és/vagy az eseti megrendeléstől függően tuskómarást kell végezni 10 cm mélyen. A tuskómarás során keletkező darálékot a tuskó helyére kell visszatölteni. A tuskóvisszavágás során keletkező fakorongot is be kell szállítani a mérnökségi telephelyre. Tuskómarás kizárólag a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés terhére kibocsátott eseti megrendelés alapján kivágott fák esetében végezhető, amennyiben ezt a terepviszonyok is lehetővé teszik. A munkavégzés után a talajfelszínt el kell egyengetni és a munkaterületet balesetveszély-mentes állapotban kell átadni. A munkák befejezésével a nyertes ajánlattevő a munkaterületet visszaadja, amelyről a Felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet készítenek.

A keretszerződés szerinti munkát a dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírás és szerződéstervezet szerint kell elvégezni. A keretszerződés keretösszege nettó 52 000 000 HUF + ÁFA.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: 2. Az M2.1) alkalmassági követelményre bemutatott egyik szakember fakitermelésben szerzett szakmai több-lettapasztalata az alkalmasságban előírtakon felül (hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap, legkedvezőbb: 36 hónap) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: 3. Az M2.2) alkalmassági követelményre bemutatott egyik szakember fakitermelésben szerzett szakmai több-lettapasztalata az alkalmasságban előírtakon felül (hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap, legkedvezőbb: 36 hónap) / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 80
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

A szerződés a mindkét fél általi aláírással lép hatályba. A szerződés időtartama a hatályba lépésétől a II.2.4) pontban írt keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb a hatályba lépéstől számított 24. hónap utolsó napjáig tart. Amennyiben ajánlatkérő a szerződés hatályba lépésétől számított 24. hónap utolsó napjáig a II.2.4) pontban írt keretösszeget még nem merítette ki, ajánlatkérő a szerződést a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a nyertes ajánlattevő részére megküldött egyoldalú jognyilatkozattal meghosszabbíthatja a keretösszeg kimerítéséig, de legfeljebb a szerződés hatályba lépésétől számított 24. hónap utolsó napjától számított 12. hónap utolsó napjáig. A szerződés meghosszabbításáról ajánlatkérő legkésőbb a 24. hónap utolsó napját megelőző öt munkanapon belül írásban értesítést küld a nyertes ajánlattevő részére. A szerződés meghosszabbítása esetén is az ajánlatban meghatározott és a szerződésben rögzített egységárak érvényesek.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

A II.2.5) pontban írt ár kritériumot a kiadott Ajánlati ártáblázat "Képzett nettó ajánlati ár (HUF)" sorában szereplő értékkel

Megegyezően kérjük feltüntetni a felolvasólapon.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Komárom, Fejér, Veszprém

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
77211400 Servicios de tala de árboles
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU211 Fejér
Código NUTS: HU212 Komárom-Esztergom
Código NUTS: HU213 Veszprém
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ajánlatkérő Komárom-Esztergom, Fejér és Veszprém megyei igazgatóságainak területén lévő országos közutak mentén.

II.2.4)Descripción del contrato:

Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő kezelésében lévő országos közúthálózat mentén az ajánlatkérő által megjelölt balesetveszélyes fák kivágása, gallyazása, szükség esetén a tuskómarás elvégzése és a faanyag ajánlatkérő telephelyére történő beszállítása, sarangba rakása, a munkaterületen keletkezett vágástéri hulladék eltakarítása.

A fakivágásokat forgalombiztonsági okok miatt, az út tartozékai, illetve a közlekedők, és a közúttal szomszédos ingatlanok biztonságának védelme érdekében szükséges végrehajtani. A gallyazási munkák célja az űrszelvény biztosítása valamint, a forgalomra veszélyt jelentő ágak, gallyak eltávolítása.

A fakivágás a fák méretétől, helyzetétől, környezetétől függően történhet:

1. alpin technikával,

2. emelőkosaras autó segítségével,

3. hagyományos döntéssel 70 cm törzsátmérő felett.

A terepviszonyok, a fa mérete, helyzete és környezete függvényében kiegészítő technika alkalmazására szükség lehet (csörlők, csörlős traktorok). A fák pontos helyszínének megjelölésére, műszaki paramétereinek pontos megadására a fák jelentős száma miatt - az ajánlattételi szakaszban - nincs mód. Ajánlatkérő a feladatellátásra vonatkozó igényét előzetesen írásban (e-mailben) jelzi a nyertes ajánlattevőnek. Amennyiben szükséges, ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a fakivágás és a gallyazás helyszínét előzetesen pontosítják, egyeztetik, közösen helyszíni bejárást tartanak, amelynek során egyeztetnek az elvégzendő munkáról (fakivágás technikája stb.). A helyszíni bejárás, ill. a munkavégzésre vonatkozó egyeztetés alapján ajánlatkérő a feladatellátásra vonatkozó igényét írásban (e-mailben) nyertes ajánlattevő felé eseti megrendelés formájában jelzi, amelyet a nyertes ajánlattevő 3 munkanapon belül (kötbérterhes határidő) köteles írásban (e-mailben) visszaigazolni az ajánlatkérőnek. Visszaigazolás hiányában ajánlatkérő az eseti megrendelést 3 munkanap elteltével visszaigazoltnak tekinti, a szerződéstervezet szerinti kötbér alkalmazása mellett. Nyertes ajánlattevő a megrendelt munkát nettó egy millió Ft-ig terjedő megrendelés esetén az eseti megrendelés visszaigazolásától számított 10 napon, 10 millió Ft-ig 30 napon, az e fölötti megrendelés esetén 60 napon belül köteles elvégezni, kivétel a vis major eseteket (pl. vihar), amikor nyertes ajánlattevő az ajánlatkérővel történt egyeztetést követően haladéktalanul köteles a munkát teljesíteni. Nyertes ajánlattevőnek a munka megkezdése előtt az illetékes Megyei Igazgatóságtól közútkezelői hozzájárulást kell kérnie. Nyertes ajánlattevő a munkát csak közútkezelői hozzájárulás és munkakezdési engedély birtokában kezdheti meg. A munkát csak a közútkezelői hozzájárulásban meghatározott intézkedések végrehajtásával szabad megkezdeni. A forgalomkorlátozás az ajánlattevő feladatát képezi, kivéve a gyorsforgalmi utakat, ahol a területileg illetékes mérnökség végzi a forgalomkorlátozást.

A fakitermelést, gallyazást vegetációs időszakon kívül, lombhullást követően és kihajtást megelőzően, a téli időszakban kell elvégezni. Ettől eltérni csak az ajánlatkérővel egyeztetve lehet, vegetációs időszakban történő eseti megrendeléseket vis maior állapot (pl., kiszáradt, kettétört, viharkáros fák kivágása) indokolhatja. Gallyazás alatt a fák út űrszelvényébe lógó ágainak eltávolítását kell érteni. A kivágott faanyagot a fakivágás helyszínén ajánlatkérővel (megyei kapcsolattartóval) előre egyeztetett méretre kell darabolnia a nyertes ajánlattevőnek. Az útburkolatra, padkára és az árokba került hulladékot a lehető legrövidebb időn belül teljes mértékben el kell távolítani. A faanyagot ajánlatkérő által meghatározott mérnökségre kell beszállítani. Ajánlatkérő mérnökségeinek címét a dokumentáció 1. sz. melléklete tartalmazza. A szállítási távolság 1-50 km között változhat. A levágott ágakat, gallyakat és egyéb vágástéri hulladékot a favágás helyszínén aprítógéppel fel kell aprítani, amelyet ajánlatkérő - igénye szerint - a nyertes ajánlattevővel beszállíttathat az adott mérnökségi telephelyére. Amennyiben ajánlatkérő nem tart igényt az aprítékra, abban az esetben a közút területén, de az árkon kívül max. 10 cm-es vastagságban nyertes ajánlattevőnek szét kell terítenie. A visszamaradó tuskókat a terepszintig maximum 5 cm magasságig vissza kell vágni és/vagy az eseti megrendeléstől függően tuskómarást kell végezni 10 cm mélyen. A tuskómarás során keletkező darálékot a tuskó helyére kell visszatölteni. A tuskóvisszavágás során keletkező fakorongot is be kell szállítani a mérnökségi telephelyre. Tuskómarás kizárólag a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés terhére kibocsátott eseti megrendelés alapján kivágott fák esetében végezhető, amennyiben ezt a terepviszonyok is lehetővé teszik. A munkavégzés után a talajfelszínt el kell egyengetni és a munkaterületet balesetveszély-mentes állapotban kell átadni. A munkák befejezésével a nyertes ajánlattevő a munkaterületet visszaadja, amelyről a Felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet készítenek.

A keretszerződés szerinti munkát a dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírás és szerződéstervezet szerint kell elvégezni. A keretszerződés keretösszege nettó 52 000 000 HUF + ÁFA.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: 2. Az M2.1) alkalmassági követelményre bemutatott egyik szakember fakitermelésben szerzett szakmai több-lettapasztalata az alkalmasságban előírtakon felül (hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap, legkedvezőbb: 36 hónap) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: 3. Az M2.2) alkalmassági követelményre bemutatott egyik szakember fakitermelésben szerzett szakmai több-lettapasztalata az alkalmasságban előírtakon felül (hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap, legkedvezőbb: 36 hónap) / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 80
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

A szerződés a mindkét fél általi aláírással lép hatályba. A szerződés időtartama a hatályba lépésétől a II.2.4) pontban írt keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb a hatályba lépéstől számított 24. hónap utolsó napjáig tart. Amennyiben ajánlatkérő a szerződés hatályba lépésétől számított 24. hónap utolsó napjáig a II.2.4) pontban írt keretösszeget még nem merítette ki, ajánlatkérő a szerződést a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a nyertes ajánlattevő részére megküldött egyoldalú jognyilatkozattal meghosszabbíthatja a keretösszeg kimerítéséig, de legfeljebb a szerződés hatályba lépésétől számított 24. hónap utolsó napjától számított 12. hónap utolsó napjáig. A szerződés meghosszabbításáról ajánlatkérő legkésőbb a 24. hónap utolsó napját megelőző öt munkanapon belül írásban értesítést küld a nyertes ajánlattevő részére. A szerződés meghosszabbítása esetén is az ajánlatban meghatározott és a szerződésben rögzített egységárak érvényesek.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

A II.2.5) pontban írt ár kritériumot a kiadott Ajánlati ártáblázat "Képzett nettó ajánlati ár (HUF)" sorában szereplő értékkel

Megegyezően kérjük feltüntetni a felolvasólapon.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Győr, Vas, Zala

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
77211400 Servicios de tala de árboles
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU221 Győr-Moson-Sopron
Código NUTS: HU222 Vas
Código NUTS: HU223 Zala
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ajánlatkérő Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyei igazgatóságainak területén lévő országos közutak mentén.

II.2.4)Descripción del contrato:

Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő kezelésében lévő országos közúthálózat mentén az ajánlatkérő által megjelölt balesetveszélyes fák kivágása, gallyazása, szükség esetén a tuskómarás elvégzése és a faanyag ajánlatkérő telephelyére történő beszállítása, sarangba rakása, a munkaterületen keletkezett vágástéri hulladék eltakarítása.

A fakivágásokat forgalombiztonsági okok miatt, az út tartozékai, illetve a közlekedők, és a közúttal szomszédos ingatlanok biztonságának védelme érdekében szükséges végrehajtani. A gallyazási munkák célja az űrszelvény biztosítása valamint, a forgalomra veszélyt jelentő ágak, gallyak eltávolítása.

A fakivágás a fák méretétől, helyzetétől, környezetétől függően történhet:

1. alpin technikával,

2. emelőkosaras autó segítségével,

3. hagyományos döntéssel 70 cm törzsátmérő felett.

A terepviszonyok, a fa mérete, helyzete és környezete függvényében kiegészítő technika alkalmazására szükség lehet (csörlők, csörlős traktorok). A fák pontos helyszínének megjelölésére, műszaki paramétereinek pontos megadására a fák jelentős száma miatt - az ajánlattételi szakaszban - nincs mód. Ajánlatkérő a feladatellátásra vonatkozó igényét előzetesen írásban (e-mailben) jelzi a nyertes ajánlattevőnek. Amennyiben szükséges, ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a fakivágás és a gallyazás helyszínét előzetesen pontosítják, egyeztetik, közösen helyszíni bejárást tartanak, amelynek során egyeztetnek az elvégzendő munkáról (fakivágás technikája stb.). A helyszíni bejárás, ill. a munkavégzésre vonatkozó egyeztetés alapján ajánlatkérő a feladatellátásra vonatkozó igényét írásban (e-mailben) nyertes ajánlattevő felé eseti megrendelés formájában jelzi, amelyet a nyertes ajánlattevő 3 munkanapon belül (kötbérterhes határidő) köteles írásban (e-mailben) visszaigazolni az ajánlatkérőnek. Visszaigazolás hiányában ajánlatkérő az eseti megrendelést 3 munkanap elteltével visszaigazoltnak tekinti, a szerződéstervezet szerinti kötbér alkalmazása mellett. Nyertes ajánlattevő a megrendelt munkát nettó egy millió Ft-ig terjedő megrendelés esetén az eseti megrendelés visszaigazolásától számított 10 napon, 10 millió Ft-ig 30 napon, az e fölötti megrendelés esetén 60 napon belül köteles elvégezni, kivétel a vis major eseteket (pl. vihar), amikor nyertes ajánlattevő az ajánlatkérővel történt egyeztetést követően haladéktalanul köteles a munkát teljesíteni. Nyertes ajánlattevőnek a munka megkezdése előtt az illetékes Megyei Igazgatóságtól közútkezelői hozzájárulást kell kérnie. Nyertes ajánlattevő a munkát csak közútkezelői hozzájárulás és munkakezdési engedély birtokában kezdheti meg. A munkát csak a közútkezelői hozzájárulásban meghatározott intézkedések végrehajtásával szabad megkezdeni. A forgalomkorlátozás az ajánlattevő feladatát képezi, kivéve a gyorsforgalmi utakat, ahol a területileg illetékes mérnökség végzi a forgalomkorlátozást.

A fakitermelést, gallyazást vegetációs időszakon kívül, lombhullást követően és kihajtást megelőzően, a téli időszakban kell elvégezni. Ettől eltérni csak az ajánlatkérővel egyeztetve lehet, vegetációs időszakban történő eseti megrendeléseket vis maior állapot (pl., kiszáradt, kettétört, viharkáros fák kivágása) indokolhatja. Gallyazás alatt a fák út űrszelvényébe lógó ágainak eltávolítását kell érteni. A kivágott faanyagot a fakivágás helyszínén ajánlatkérővel (megyei kapcsolattartóval) előre egyeztetett méretre kell darabolnia a nyertes ajánlattevőnek. Az útburkolatra, padkára és az árokba került hulladékot a lehető legrövidebb időn belül teljes mértékben el kell távolítani. A faanyagot ajánlatkérő által meghatározott mérnökségre kell beszállítani. Ajánlatkérő mérnökségeinek címét a dokumentáció 1. sz. melléklete tartalmazza. A szállítási távolság 1-50 km között változhat. A levágott ágakat, gallyakat és egyéb vágástéri hulladékot a favágás helyszínén aprítógéppel fel kell aprítani, amelyet ajánlatkérő - igénye szerint - a nyertes ajánlattevővel beszállíttathat az adott mérnökségi telephelyére. Amennyiben ajánlatkérő nem tart igényt az aprítékra, abban az esetben a közút területén, de az árkon kívül max. 10 cm-es vastagságban nyertes ajánlattevőnek szét kell terítenie. A visszamaradó tuskókat a terepszintig maximum 5 cm magasságig vissza kell vágni és/vagy az eseti megrendeléstől függően tuskómarást kell végezni 10 cm mélyen. A tuskómarás során keletkező darálékot a tuskó helyére kell visszatölteni. A tuskóvisszavágás során keletkező fakorongot is be kell szállítani a mérnökségi telephelyre. Tuskómarás kizárólag a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés terhére kibocsátott eseti megrendelés alapján kivágott fák esetében végezhető, amennyiben ezt a terepviszonyok is lehetővé teszik. A munkavégzés után a talajfelszínt el kell egyengetni és a munkaterületet balesetveszély-mentes állapotban kell átadni. A munkák befejezésével a nyertes ajánlattevő a munkaterületet visszaadja, amelyről a Felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet készítenek.

A keretszerződés szerinti munkát a dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírás és szerződéstervezet szerint kell elvégezni. A keretszerződés keretösszege nettó 52 000 000 HUF + ÁFA.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: 2. Az M2.1) alkalmassági követelményre bemutatott egyik szakember fakitermelésben szerzett szakmai több-lettapasztalata az alkalmasságban előírtakon felül (hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap, legkedvezőbb: 36 hónap) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: 3. Az M2.2) alkalmassági követelményre bemutatott egyik szakember fakitermelésben szerzett szakmai több-lettapasztalata az alkalmasságban előírtakon felül (hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap, legkedvezőbb: 36 hónap) / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 80
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

A szerződés a mindkét fél általi aláírással lép hatályba. A szerződés időtartama a hatályba lépésétől a II.2.4) pontban írt keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb a hatályba lépéstől számított 24. hónap utolsó napjáig tart. Amennyiben ajánlatkérő a szerződés hatályba lépésétől számított 24. hónap utolsó napjáig a II.2.4) pontban írt keretösszeget még nem merítette ki, ajánlatkérő a szerződést a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a nyertes ajánlattevő részére megküldött egyoldalú jognyilatkozattal meghosszabbíthatja a keretösszeg kimerítéséig, de legfeljebb a szerződés hatályba lépésétől számított 24. hónap utolsó napjától számított 12. hónap utolsó napjáig. A szerződés meghosszabbításáról ajánlatkérő legkésőbb a 24. hónap utolsó napját megelőző öt munkanapon belül írásban értesítést küld a nyertes ajánlattevő részére. A szerződés meghosszabbítása esetén is az ajánlatban meghatározott és a szerződésben rögzített egységárak érvényesek.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

A II.2.5) pontban írt ár kritériumot a kiadott Ajánlati ártáblázat "Képzett nettó ajánlati ár (HUF)" sorában szereplő értékkel

Megegyezően kérjük feltüntetni a felolvasólapon.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Baranya, Somogy, Tolna

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
77211400 Servicios de tala de árboles
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU231 Baranya
Código NUTS: HU232 Somogy
Código NUTS: HU233 Tolna
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ajánlatkérő Baranya, Somogy és Tolna megyei igazgatóságainak területén lévő országos közutak mentén.

II.2.4)Descripción del contrato:

Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő kezelésében lévő országos közúthálózat mentén az ajánlatkérő által megjelölt balesetveszélyes fák kivágása, gallyazása, szükség esetén a tuskómarás elvégzése és a faanyag ajánlatkérő telephelyére történő beszállítása, sarangba rakása, a munkaterületen keletkezett vágástéri hulladék eltakarítása.

A fakivágásokat forgalombiztonsági okok miatt, az út tartozékai, illetve a közlekedők, és a közúttal szomszédos ingatlanok biztonságának védelme érdekében szükséges végrehajtani. A gallyazási munkák célja az űrszelvény biztosítása valamint, a forgalomra veszélyt jelentő ágak, gallyak eltávolítása.

A fakivágás a fák méretétől, helyzetétől, környezetétől függően történhet:

1. alpin technikával,

2. emelőkosaras autó segítségével,

3. hagyományos döntéssel 70 cm törzsátmérő felett.

A terepviszonyok, a fa mérete, helyzete és környezete függvényében kiegészítő technika alkalmazására szükség lehet (csörlők, csörlős traktorok). A fák pontos helyszínének megjelölésére, műszaki paramétereinek pontos megadására a fák jelentős száma miatt - az ajánlattételi szakaszban - nincs mód. Ajánlatkérő a feladatellátásra vonatkozó igényét előzetesen írásban (e-mailben) jelzi a nyertes ajánlattevőnek. Amennyiben szükséges, ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a fakivágás és a gallyazás helyszínét előzetesen pontosítják, egyeztetik, közösen helyszíni bejárást tartanak, amelynek során egyeztetnek az elvégzendő munkáról (fakivágás technikája stb.). A helyszíni bejárás, ill. a munkavégzésre vonatkozó egyeztetés alapján ajánlatkérő a feladatellátásra vonatkozó igényét írásban (e-mailben) nyertes ajánlattevő felé eseti megrendelés formájában jelzi, amelyet a nyertes ajánlattevő 3 munkanapon belül (kötbérterhes határidő) köteles írásban (e-mailben) visszaigazolni az ajánlatkérőnek. Visszaigazolás hiányában ajánlatkérő az eseti megrendelést 3 munkanap elteltével visszaigazoltnak tekinti, a szerződéstervezet szerinti kötbér alkalmazása mellett. Nyertes ajánlattevő a megrendelt munkát nettó egy millió Ft-ig terjedő megrendelés esetén az eseti megrendelés visszaigazolásától számított 10 napon, 10 millió Ft-ig 30 napon, az e fölötti megrendelés esetén 60 napon belül köteles elvégezni, kivétel a vis major eseteket (pl. vihar), amikor nyertes ajánlattevő az ajánlatkérővel történt egyeztetést követően haladéktalanul köteles a munkát teljesíteni. Nyertes ajánlattevőnek a munka megkezdése előtt az illetékes Megyei Igazgatóságtól közútkezelői hozzájárulást kell kérnie. Nyertes ajánlattevő a munkát csak közútkezelői hozzájárulás és munkakezdési engedély birtokában kezdheti meg. A munkát csak a közútkezelői hozzájárulásban meghatározott intézkedések végrehajtásával szabad megkezdeni. A forgalomkorlátozás az ajánlattevő feladatát képezi, kivéve a gyorsforgalmi utakat, ahol a területileg illetékes mérnökség végzi a forgalomkorlátozást.

A fakitermelést, gallyazást vegetációs időszakon kívül, lombhullást követően és kihajtást megelőzően, a téli időszakban kell elvégezni. Ettől eltérni csak az ajánlatkérővel egyeztetve lehet, vegetációs időszakban történő eseti megrendeléseket vis maior állapot (pl., kiszáradt, kettétört, viharkáros fák kivágása) indokolhatja. Gallyazás alatt a fák út űrszelvényébe lógó ágainak eltávolítását kell érteni. A kivágott faanyagot a fakivágás helyszínén ajánlatkérővel (megyei kapcsolattartóval) előre egyeztetett méretre kell darabolnia a nyertes ajánlattevőnek. Az útburkolatra, padkára és az árokba került hulladékot a lehető legrövidebb időn belül teljes mértékben el kell távolítani. A faanyagot ajánlatkérő által meghatározott mérnökségre kell beszállítani. Ajánlatkérő mérnökségeinek címét a dokumentáció 1. sz. melléklete tartalmazza. A szállítási távolság 1-50 km között változhat. A levágott ágakat, gallyakat és egyéb vágástéri hulladékot a favágás helyszínén aprítógéppel fel kell aprítani, amelyet ajánlatkérő - igénye szerint - a nyertes ajánlattevővel beszállíttathat az adott mérnökségi telephelyére. Amennyiben ajánlatkérő nem tart igényt az aprítékra, abban az esetben a közút területén, de az árkon kívül max. 10 cm-es vastagságban nyertes ajánlattevőnek szét kell terítenie. A visszamaradó tuskókat a terepszintig maximum 5 cm magasságig vissza kell vágni és/vagy az eseti megrendeléstől függően tuskómarást kell végezni 10 cm mélyen. A tuskómarás során keletkező darálékot a tuskó helyére kell visszatölteni. A tuskóvisszavágás során keletkező fakorongot is be kell szállítani a mérnökségi telephelyre. Tuskómarás kizárólag a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés terhére kibocsátott eseti megrendelés alapján kivágott fák esetében végezhető, amennyiben ezt a terepviszonyok is lehetővé teszik. A munkavégzés után a talajfelszínt el kell egyengetni és a munkaterületet balesetveszély-mentes állapotban kell átadni. A munkák befejezésével a nyertes ajánlattevő a munkaterületet visszaadja, amelyről a Felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet készítenek.

A keretszerződés szerinti munkát a dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírás és szerződéstervezet szerint kell elvégezni. A keretszerződés keretösszege nettó 52 000 000 HUF + ÁFA.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: 2. Az M2.1) alkalmassági követelményre bemutatott egyik szakember fakitermelésben szerzett szakmai több-lettapasztalata az alkalmasságban előírtakon felül (hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap, legkedvezőbb: 36 hónap) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: 3. Az M2.2) alkalmassági követelményre bemutatott egyik szakember fakitermelésben szerzett szakmai több-lettapasztalata az alkalmasságban előírtakon felül (hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap, legkedvezőbb: 36 hónap) / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 80
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

A szerződés a mindkét fél általi aláírással lép hatályba. A szerződés időtartama a hatályba lépésétől a II.2.4) pontban írt keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb a hatályba lépéstől számított 24. hónap utolsó napjáig tart. Amennyiben ajánlatkérő a szerződés hatályba lépésétől számított 24. hónap utolsó napjáig a II.2.4) pontban írt keretösszeget még nem merítette ki, ajánlatkérő a szerződést a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a nyertes ajánlattevő részére megküldött egyoldalú jognyilatkozattal meghosszabbíthatja a keretösszeg kimerítéséig, de legfeljebb a szerződés hatályba lépésétől számított 24. hónap utolsó napjától számított 12. hónap utolsó napjáig. A szerződés meghosszabbításáról ajánlatkérő legkésőbb a 24. hónap utolsó napját megelőző öt munkanapon belül írásban értesítést küld a nyertes ajánlattevő részére. A szerződés meghosszabbítása esetén is az ajánlatban meghatározott és a szerződésben rögzített egységárak érvényesek.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

A II.2.5) pontban írt ár kritériumot a kiadott Ajánlati ártáblázat "Képzett nettó ajánlati ár (HUF)" sorában szereplő értékkel

Megegyezően kérjük feltüntetni a felolvasólapon.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Gyorsforgalmi úthálózat melletti területek

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
77211400 Servicios de tala de árboles
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ajánlatkérő kezelésében lévő gyorsforgalmi úthálózat mentén.

II.2.4)Descripción del contrato:

Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő kezelésében lévő országos gyorsforgalmi úthálózat mentén az ajánlatkérő által megjelölt balesetveszélyes fák kivágása, gallyazása, szükség esetén a tuskómarás elvégzése és a faanyag ajánlatkérő telephelyére történő beszállítása, sarangba rakása, a munkaterületen keletkezett vágástéri hulladék eltakarítása.

A fakivágásokat forgalombiztonsági okok miatt, az út tartozékai, illetve a közlekedők, és a közúttal szomszédos ingatlanok biztonságának védelme érdekében szükséges végrehajtani. A gallyazási munkák célja az űrszelvény biztosítása valamint, a forgalomra veszélyt jelentő ágak, gallyak eltávolítása.

A fakivágás a fák méretétől, helyzetétől, környezetétől függően történhet:

1. alpin technikával,

2. emelőkosaras autó segítségével,

3. hagyományos döntéssel 70 cm törzsátmérő felett.

A terepviszonyok, a fa mérete, helyzete és környezete függvényében kiegészítő technika alkalmazására szükség lehet (csörlők, csörlős traktorok). A fák pontos helyszínének megjelölésére, műszaki paramétereinek pontos megadására a fák jelentős száma miatt - az ajánlattételi szakaszban - nincs mód. Ajánlatkérő a feladatellátásra vonatkozó igényét előzetesen írásban (e-mailben) jelzi a nyertes ajánlattevőnek. Amennyiben szükséges, ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a fakivágás és a gallyazás helyszínét előzetesen pontosítják, egyeztetik, közösen helyszíni bejárást tartanak, amelynek során egyeztetnek az elvégzendő munkáról (fakivágás technikája stb.). A helyszíni bejárás, ill. a munkavégzésre vonatkozó egyeztetés alapján ajánlatkérő a feladatellátásra vonatkozó igényét írásban (e-mailben) nyertes ajánlattevő felé eseti megrendelés formájában jelzi, amelyet a nyertes ajánlattevő 3 munkanapon belül (kötbérterhes határidő) köteles írásban (e-mailben) visszaigazolni az ajánlatkérőnek. Visszaigazolás hiányában ajánlatkérő az eseti megrendelést 3 munkanap elteltével visszaigazoltnak tekinti, a szerződéstervezet szerinti kötbér alkalmazása mellett. Nyertes ajánlattevő a megrendelt munkát nettó egy millió Ft-ig terjedő megrendelés esetén az eseti megrendelés visszaigazolásától számított 10 napon, 10 millió Ft-ig 30 napon, az e fölötti megrendelés esetén 60 napon belül köteles elvégezni, kivétel a vis major eseteket (pl. vihar), amikor nyertes ajánlattevő az ajánlatkérővel történt egyeztetést követően haladéktalanul köteles a munkát teljesíteni. Nyertes ajánlattevőnek a munka megkezdése előtt az illetékes Megyei Igazgatóságtól közútkezelői hozzájárulást kell kérnie. Nyertes ajánlattevő a munkát csak közútkezelői hozzájárulás és munkakezdési engedély birtokában kezdheti meg. A munkát csak a közútkezelői hozzájárulásban meghatározott intézkedések végrehajtásával szabad megkezdeni. A forgalomkorlátozás az ajánlattevő feladatát képezi, kivéve a gyorsforgalmi utakat, ahol a területileg illetékes mérnökség végzi a forgalomkorlátozást.

A fakitermelést, gallyazást vegetációs időszakon kívül, lombhullást követően és kihajtást megelőzően, a téli időszakban kell elvégezni. Ettől eltérni csak az ajánlatkérővel egyeztetve lehet, vegetációs időszakban történő eseti megrendeléseket vis maior állapot (pl., kiszáradt, kettétört, viharkáros fák kivágása) indokolhatja. Gallyazás alatt a fák út űrszelvényébe lógó ágainak eltávolítását kell érteni. A kivágott faanyagot a fakivágás helyszínén ajánlatkérővel (megyei kapcsolattartóval) előre egyeztetett méretre kell darabolnia a nyertes ajánlattevőnek. Az útburkolatra, padkára és az árokba került hulladékot a lehető legrövidebb időn belül teljes mértékben el kell távolítani. A faanyagot ajánlatkérő által meghatározott mérnökségre kell beszállítani. Ajánlatkérő mérnökségeinek címét a dokumentáció 1. sz. melléklete tartalmazza. A szállítási távolság 1-50 km között változhat. A levágott ágakat, gallyakat és egyéb vágástéri hulladékot a favágás helyszínén aprítógéppel fel kell aprítani, amelyet ajánlatkérő - igénye szerint - a nyertes ajánlattevővel beszállíttathat az adott mérnökségi telephelyére. Amennyiben ajánlatkérő nem tart igényt az aprítékra, abban az esetben a közút területén, de az árkon kívül max. 10 cm-es vastagságban nyertes ajánlattevőnek szét kell terítenie. A visszamaradó tuskókat a terepszintig maximum 5 cm magasságig vissza kell vágni és/vagy az eseti megrendeléstől függően tuskómarást kell végezni 10 cm mélyen. A tuskómarás során keletkező darálékot a tuskó helyére kell visszatölteni. A tuskóvisszavágás során keletkező fakorongot is be kell szállítani a mérnökségi telephelyre. Tuskómarás kizárólag a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés terhére kibocsátott eseti megrendelés alapján kivágott fák esetében végezhető, amennyiben ezt a terepviszonyok is lehetővé teszik. A munkavégzés után a talajfelszínt el kell egyengetni és a munkaterületet balesetveszély-mentes állapotban kell átadni. A munkák befejezésével a nyertes ajánlattevő a munkaterületet visszaadja, amelyről a Felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet készítenek.

A keretszerződés szerinti munkát a dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírás és szerződéstervezet szerint kell elvégezni. A keretszerződés keretösszege nettó 52 000 000 HUF + ÁFA.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: 2. Az M2.1) alkalmassági követelményre bemutatott egyik szakember fakitermelésben szerzett szakmai több-lettapasztalata az alkalmasságban előírtakon felül (hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap, legkedvezőbb: 36 hónap) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: 3. Az M2.2) alkalmassági követelményre bemutatott egyik szakember fakitermelésben szerzett szakmai több-lettapasztalata az alkalmasságban előírtakon felül (hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap, legkedvezőbb: 36 hónap) / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 80
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

A szerződés a mindkét fél általi aláírással lép hatályba. A szerződés időtartama a hatályba lépésétől a II.2.4) pontban írt keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb a hatályba lépéstől számított 24. hónap utolsó napjáig tart. Amennyiben ajánlatkérő a szerződés hatályba lépésétől számított 24. hónap utolsó napjáig a II.2.4) pontban írt keretösszeget még nem merítette ki, ajánlatkérő a szerződést a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a nyertes ajánlattevő részére megküldött egyoldalú jognyilatkozattal meghosszabbíthatja a keretösszeg kimerítéséig, de legfeljebb a szerződés hatályba lépésétől számított 24. hónap utolsó napjától számított 12. hónap utolsó napjáig. A szerződés meghosszabbításáról ajánlatkérő legkésőbb a 24. hónap utolsó napját megelőző öt munkanapon belül írásban értesítést küld a nyertes ajánlattevő részére. A szerződés meghosszabbítása esetén is az ajánlatban meghatározott és a szerződésben rögzített egységárak érvényesek.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

A II.2.5) pontban írt ár kritériumot a kiadott Ajánlati ártáblázat "Képzett nettó ajánlati ár (HUF)" sorában szereplő értékkel

Megegyezően kérjük feltüntetni a felolvasólapon.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

A jelen pontban közölt információk valamennyi részre irányadóak. Jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében írt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy a kizáró ok az eljárás során következett be. A Kbt. 67. § (1) bekezdése értelmében a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés előzetes igazolása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A Kbt. 67. § (2) bekezdése értelmében a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti dokumentumban a gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot. A Kbt. 67. § (3) bekezdése értelmében, ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A Kbt. 67. § (4) bekezdése értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. A Kbt. 69. § (4) bekezdése értelmében az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okok, valamint az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az ajánlattevőket, hogy a gazdasági szereplő által ajánlatában - az ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69. § szerinti felhívása nélkül - benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtja, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér. Ha a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti ajánlattevő egyáltalán nem, vagy kizárólag határidőn túl nyújtott be igazolást, vagy a valamely kizáró ok vagy alkalmassági feltétel tekintetében hiányosan benyújtott, illetve nem egyértelmű tartalmú igazolások esetében az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem támasztja alá az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerint az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok tekintetében az e törvényben és a jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett. A Kbt. 69. § (6) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.

Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet [a továbbiak-ban: Kr.] 8. és 10. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltak értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) be-kezdéseiben írt öntisztázás lehetőségére, valamint a Kr. 1-16. §-aiban foglalt jogszabályi előírásokra. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt a jelen eljárásban.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt a jelen eljárásban.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

A jelen pontban közölt információk valamennyi részre irányadóak. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (2) bekezdése és a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az EEKD IV. részében a jelen pontban előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát a IV. rész α szakasz kitöltésével, a részletes információk megadását nem kéri. Az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése szerinti felhívása esetén szükséges.

M.1) A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő ismertesse az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb szolgáltatásait a Kr. 22.§ (1) bekezdés a) vagy b) pontjában írt módon. A Kr. 22.§ (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti igazolás,illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban), - a szerződést kötő másik fél neve és székhelye (címe), - a szolgáltatás tárgya valamint az ellenszolgáltatás összege, - a szolgáltatás teljesítésének %-os aránya, - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (igen/nem). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kr. 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján kizárólag a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett szolgáltatás

Megrendeléseket veszi figyelembe. A Kr. 21/A. §-a alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A részteljesítés igazolására a Kr. 22.§ (4)bekezdése irányadó. A referencia igazolás vagy nyilatkozat elfogadása tekintetében a Kr. 22.§ (5) bekezdése is irányadó.

M.2) A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő csatolja nyilatkozatát azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért

Felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség az iskolai oklevél benyújtásával, a szakmai tapasztalat a szakmai önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Be kell nyújtani továbbá a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát is.

M.3) A Kbt. 65.§ (1) b) és a Kr. 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő csatolja a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, műszaki felszereltség leírását - melyből megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelés. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként be kell nyújtania a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti - tárgyi eszköz nyilvántartó kartonját (bérelt eszközök esetében is), valamint bérelt eszközök vonatkozásában a bérleti vagy kölcsön szerződést, illetőleg előszerződést/szándéknyilatkozatot, továbbá a közúti forgalomban részt vevő járművek esetén az érvényes forgalmi engedélyek másolatait.

Ajánlatkérő az alkalmassági követelmény igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 24. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglalt lehetőségekre. Az M.1) és M.3) alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, az M.2.1) és M.2.2) alkalmassági követelménynek elegendő, ha egyikük megfelel. Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján előírja, hogy a fakitermelési munkálatokat maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike végezze el, így az e feladatokra vonatkozó, a Kbt. 65. § (9) bekezdés szerinti alkalmassági feltételek igazolásához a (7) bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó. Ajánlatkérő tehát mind az M.1), mind pedig az M.2.1) és M.2.2) alkalmassági követelmények tekintetében alkalmazza a Kbt. 65.§ (10) bekezdését, ennek megfelelően jelen eljárásban kapacitásszervezet igénybevétele ezen alkalmassági követelmények igazolására nem lehetséges és alvállalkozó sem vonható be a teljesítés során ezen feladatokra, illetve az M.2.1) és M.2.2) pont szerinti szakemberek is kizárólag ajánlattevő/közös ajánlattevő saját alkalmazottai, vezető tisztségviselői vagy tulajdonosai lehetnek. Az M.3) alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9)-(12) bekezdése szerint.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) nem rendelkezik az 1. részben összesen legalább nettó 35 000 000 HUF, a 2–7. részben összesen legalább nettó 20 000 000 HUF

Ellenszolgáltatási összegű, országos közút és/vagy gyorsforgalmi út és/vagy más vonalas létesítmény mentén és/vagy lakott területen belül végzett fakitermelési munka végzésére vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával. A referencia előírás tetszőleges számú szerződéssel igazolható. Ugyanazon referencia bemutatható több részben is. Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a legmagasabb ellenszolgáltatási összegű referencia követelményt igazolni. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alkalmazandó.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be:

M.2.1) 2 fő szakembert, aki lakott területi fakitermelő (OKJ 35 623 01) vagy azzal egyenértékű végzettséggel és legalább 24 hónapos fakitermelésben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.

M.2.2) 2 fő szakembert, akik fakitermelő (OKJ 31 623 01) vagy azzal egyenértékű végzettséggel és legalább 24 hónapos fakitermelésben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Ajánlatkérő elfogadja a fentiekkel egyenértékű (régi OKJ 34626201, 31626201) végzettséget is, mely egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell. Az egyes szakemberek között az átfedés az adott részen belül nem megengedett. Az alkalmassági követelmény igazolására nem mutatható be olyan szakmai tapasztalat, amelyet a szakember olyan munka keretében szerzett, amit ajánlattevő a minőségi értékelési részszempontok körében mutat be. Az időben párhuzamosan végzett munkák csak egyszer számítanak bele a szakmai tapasztalat idejébe.

M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik üzemképes, a teljesítésre alkalmas műszaki állapotú alábbi eszközökkel, berendezésekkel, műszaki felszereltséggel:

— legalább 2 db, legalább 15 kW teljesítményű gallyaprító géppel, – legalább 1 db, legalább 16 méter emelőmagasságú kosaras gépjárművel, – legalább 2 db, legalább 2 tonna teherbírású önrakodó daruval ellátott szállító járművel, – legalább 1 db, legalább 12 LE teljesítményű tuskómaróval/tuskómaró adapterrel. Ugyanazok az eszközök legfeljebb két részben mutathatók be.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Nyertes ajánlattevőt előleg nem illeti meg. Az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF). A keretszerződés pénzügyi fedezetét ajánlatkérő 100 %-ban saját forrásból biztosítja. Nyertes ajánlattevő az esetenként megrendelt

Munkák elvégzéséhez kapcsolódó teljesítés igazoláson ajánlatkérő képviselőjének aláírásával igazolt és elfogadott szolgáltatási elemekre jogosult 1 db számlát kibocsátani a szerződés szerinti egységárak alapján. A számla benyújtására eseti megrendelésenként, a teljesítés igazolása után, a szerződés szerinti fizetési feltételekben foglaltak szerint kerülhet sor. Az ellenszolgáltatás kifizetése során a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései irányadóak. Ajánlatkérő a számlát a kézhezvételtől (e-számla esetében ajánlatkérő előírt e-mail címére érkezésének napjától) számított 30 napon belül banki átutalással egyenlíti ki. A Kbt. 27/A. § irányadó. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén nyertes ajánlattevőt a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg. Nyertes ajánlattevő kötbér fizetésére köteles az eseti megrendelés visszaigazolásának elmulasztása, késedelmes teljesítése és

A szerződés meghiúsulása esetén, továbbá a Ptk. szerinti jótállási kötelezettség és kellékszavatosság terheli. Amennyiben nyertes ajánlattevő az eseti megrendelésre vonatkozó visszaigazolási kötelezettségére meghatározott határidőt elmulasztja, ajánlatkérő kötbérre jogosult, melynek mértéke a vissza nem igazolt eseti megrendelés nettó vállalkozói díjának 1 %-a/alkalom. Ha nyertes ajánlattevő – olyan okból, amelyért felelős – az eseti megrendelést késedelmesen teljesíti, ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult, melynek mértéke a késedelemmel érintett eseti megrendelés nettó vállalkozói díjának – mint vetítési alap – 1 %-a/nap, legfeljebb 10 napig. Amennyiben az eseti megrendelés teljesítése – olyan okból, amelyért nyertes ajánlattevő felelős – elmarad, vagy ajánlatkérő az eseti megrendelést azonnali hatállyal felmondja vagy attól eláll, ajánlatkérő – a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően – meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a meghiúsulással érintett eseti megrendelés nettó vállalkozói díjának, mint vetítési alapnak a 20 %-a. Ha a keretszerződés megszüntetésére ajánlatkérő részéről a szerződéstervezet 8.1.–8.4. pontjában foglaltak miatt kerül sor, úgy nyertes ajánlattevő köteles a felmondási, illetve elállási jog gyakorlásának időpontjában a keretösszegből még rendelkezésre álló (fel nem használt) nettó alapösszeg 20 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért fizetni

Ajánlatkérő részére. Nyertes ajánlattevőt a Ptk. szerinti jótállási kötelezettség, továbbá jog- és kellékszavatosság is terheli. Részletes feltételek a szerződéstervezetben.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 26/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 26/10/2020
Hora local: 12:00
Lugar:

EKR.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése irányadók.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) folytatja le a Kbt. és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) rendelkezéseinek megfelelően. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között az eljárással kapcsolatos, a Kbt.- ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott minden nyilatkozat vagy más információ közlése - ha a Kbt.-ből más nem következik - írásban, elektronikus úton történik. Az ajánlattevőnek a felhívásban és a dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és - az elektronikusan kitöltendő űrlapok kivételével - lehetőleg 1 db tömörített elektronikus fájlban kell benyújtania az EKR-ben, amely

Tartalmazza a nyomtatott ajánlat aláírt példányát szkennelve, nem szerkeszthető *.pdf formátumban, valamint a beárazott Ajánlati ártáblázatot szerkeszthető excel formátumban is. 2. Ajánlatkérő a IV.2.6) pont előírását a következő szerint pontosítja: ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napjától számított 60 nap, figyelemmel a Kbt. 81.§ (11) bekezdésére. 3. Ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.1.3) M.1), M.2.1), M.2.2) és M.3) pontjában meghatározott követelményeket a Kr. 28. § (3) bek. alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. 4. Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont [Kbt. 76.§ (2) bek. c) pont] szerint értékeli, az 1. részszempont esetében fordított, a 2. és 3. részszempont esetében egyenes arányosítással, a dokumentációban meghatározottak szerint. Ponthatár: 0-10-ig. A Képzett nettó ajánlati ár (HUF) alátámasztására ajánlattevő nyújtsa be az ajánlattételhez kiadott Ajánlati ártáblázatot beárazva, az előírt tartalommal és módon kitöltve és csatolja a nyomtatott ajánlathoz cégszerűen/meghatalmazott által aláírva, valamint excel formátumban is nyújtsa be. 5. Ajánlattevőnek az Ajánlati ártáblázat valamennyi tételére ajánlatot kell tennie, az ajánlati érték egyik tétel esetében sem lehet „0” HUF, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen. 6. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. 7. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66.§ (6) és 65.§ (7) bekezdése szerint, nemleges esetben is. 8. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében. 9. A Kbt. 71.§ (6) bekezdése tekintetében, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági

Szereplőt von be, úgy ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 10. Nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles az 1. részben minimum 35 200 000 HUF/év és minimum 17 600 000 HUF/káresemény mértékű, a 2-7. részben minimum 20 800 000 HUF/év és minimum 10 400 000 HUF/káresemény mértékű, olyan felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását a meghatározott mértékre kiterjeszteni, amelynek alapján a biztosító megtéríti ajánlatkérő mindazon kárait, amelyért nyertes ajánlattevő a magyar polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik. A felelősségbiztosítás rendelkezésre állását nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötéskor igazolnia kell a kötvény másolati példányával, mely a szerződés mellékletét képezi. Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a magasabb összegű felelősségbiztosítás rendelkezésre állásának igazolása. Ennek elmaradása a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, amelynek következtében ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdését alkalmazhatja. A szerződéskötés ezen feltételének tudomásul vételéről ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozni köteles. 11. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 12. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltakat. 13. Irányadó idő: magyarországi helyi idő. 14. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Szabó Zsolt (lajstromszám: 00824). Részletek a dokumentációban.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)–(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020