Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servizzi - 450614-2015

Uri l-lista b'inqas dettalji

23/12/2015    S248

il-Lussemburgu-Lussemburgu: BEI - eżerċizzju ta' awditjar MHA-1292 GEMS

2015/S 248-450614

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Direttiva 2004/18/KE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem, indirizzi u punt(i) ta' kuntatt

Isem uffiċjali: Il-Bank Ewropew tal-Investiment
Indirizz postali: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2950
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: Marie Hélene Armand
Għall-attenzjoni ta’: MHA-1292
Posta elettronika: cs-procurement@eib.org
Telefown: +352 4379-1

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ġenerali tal-awtorità kontraenti: http://www.bei.org

Indirizz tal-profil tax-xerrej: http://www.eib.org/about/procurement/calls/mha-1292.htm

Aċċess elettroniku għall-informazzjoni: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1211

Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

Speċifikazzjonijiet u dokumenti addizzjonali (inklużi dokumenti għal djalogu kompettitiv u sistema dinamika ta' xiri) jistgħu jinkisbu minn:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu lil:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

I.2)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.3)Attività ewlenija
I.4)Għoti tal-kuntratt f’isem awtoritajiet kontraenti oħrajn

Taqsima II: Għan tal-kuntratt

II.1)Deskrizzjoni
II.1.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Eżerċizzju ta' awditjar MHA-1292 GEMS.
II.1.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Servizzi
Kategorija tas-servizz Nru 9: Servizzi ta’ kontabilità, awditjar u żamma ta’ kotba

Kodiċi NUTS LU00 Luxembourg (Grand-Duché)

II.1.3)Informazzjoni dwar kuntratt pubbliku, ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri (DPS)
L-avviż jinvolvi kuntratt pubbliku
II.1.4)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
II.1.5)Deskrizzjoni qasira tal-kuntratt jew tax-xiri
Il-konsorzju tal-bażi tad-dejta dwar ir-riskju tal-'Global Emerging Markets' (GEMs), oriġinarjament imwaqqaf bi sforz konġunt mill-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) u l-Korporazzjoni tal-Finanzi Internazzjonali (IFC), hu bażi tad-dejta komprensiva ta' tagħrif dwar ir-riskju tal-kreditu li għandu x'jaqsam ma' operazzjonijiet ta' swieq li qegħdin jixirfu ta' 11-il istituzzjoni li bħalissa qegħdin jieħdu sehem. Membri oħrajn tal-konsorzju GEMs huma l-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp (EBRD), il-Bank Afrikan għall-Iżvilupp (AfDB), il-Bank tal-Iżvilupp Inter-Amerikan (IADB), il-Bank tal-Asja għall-Iżvilupp (ADB), il-Bank Olandiż għall-iżvilupp (FMO), il-Bank għall-Kummerċ u l-Iżvilupp tal-Baħar l-Iswed (BSTDB), il-Korporazzjoni tal-Investiment Privat Barrani (OPIC), il-Bank Iżlamiku għall-Iżvilupp (IsDB), u l-'Agence Française de Développement' (AFD). L-iskop ewlieni tal-bażi tad-dejta hu li tipprovdi dejta miġbura flimkien dwar rati ta' falliment ta' krediti mill-proġetti ffinanzjati mill-organizzazzjonijiet li qegħdin jieħdu dehem u r-rati ta' rkupru minn proġetti falluti. Attwalment il-bażi tad-dejta dwar ir-riskju tal-GEMs għandha 'il fuq minn 7 000 kontroparti, madwar 1 500 avveniment ta' inadempjenza u kważi 1 500 kuntratti solvuti.
Il-membri tal-istituzzjonijiet li qegħdin jieħdu sehem tal-konsorzju GEMs jiltaqgħu darbtejn fis-sena sabiex jiddiskutu t-titjib potenzjali fuq firxa wiesgħa ta' suġġetti.
Il-konsorzju 'Global Emerging Market Credit Data (GEMs) ġie vvalidat fil-metodoloġija tiegħu u l-kwalità tad-dejta fil-bidu tal-2009, meta l-istituzzjonijiet li qegħdin jikkontribwixxu bid-dejta kienu l-BEI u l-IFC biss.
It-tieni validazzjoni indipendenti tal-operazzjonijiet tal-konsorzju saret fl-2013 billi ffokat fuq suġġerimenti, bidliet u l-parir dwar id-definizzjonijiet u l-applikazzjoni tagħhom.
Illum, il-konsorzju Gems ifittex validazzjoni esterna kemm fil-kwalità u l-metodoloġija tad-dejta, kif ukoll rigward l-eżerċizzju ta' kkalibrar.
II.1.6)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

79212000 Servizzi ta' l-awditjar

II.1.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
II.1.8)Lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.1.9)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2)Kwantità jew ambitu tal-kuntratt
II.2.1)Il-kwantità jew l-ambitu totali:
Valur stmat mingħajr VAT:
Medda: bejn 350 000 u 400 000 EUR
II.2.2)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.3)Informazzjoni dwar tiġdid
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.3)Tul ta' żmien tal-kuntratt jew limitu ta’ żmien għat-twettiq

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kundizzjonijiet marbuta mal-kuntratt
III.1.1)Depożiti u garanziji meħtieġa:
III.1.2)Kundizzjonijiet ewlenin tal-finanzjament u l-arranġamenti tal-pagament u/jew referenza għad-dispożizzjonijiet rilevanti li jirregolawhom:
III.1.3)Forma legali li trid tittieħed mill-grupp ta’ operaturi ekonomiċi li lilhom ser jingħata l-kuntratt:
Grupp ta' operaturi ekonomiċi (jew konsorzju) jista' jitfa' offerta konġunta jew jersaq 'il quddiem bħala kandidati. Sabiex tintefa' offerta konġunta jew talba għas-sehem, il-Bank ma jeħtieġx li l-grupp ta' operaturi ekonomiċi (jew konsorzju) jassumi għamla legali speċifika; madankollu, il-grupp magħżul ta' operaturi ekonomiċi (jew konsorzju) jista' jkun meħtieġ jagħmel dan meta jkun ingħata l-kuntratt, sal-punt li din il-bidla tkun neċessarja għat-twettiq sodifaċenti tal-kuntratt.
Il-membri tal-grupp (jew konsorzju) se jaħtru wieħed minnhom li jaġixxi bħala mexxej (il-'Mexxej') bl-awtorità sħiħa biex jorbot il-grupp (jew il-konsorzju) u kull wieħed mill-membri tiegħu. Il-mexxej se jkun responsabbli biex jirċievi u jipproċessa ħlasijiet għall-membri tal-grupp (jew konsorzju), għall-immaniġġjar tal-amministrazzjoni tas-servizz u tal-koordinazzjoni.
Jekk l-offerta tintefa' minn grupp ta' operaturi ekonomiċi (jew konsorzju), l-offerta għandha tinkludi:
(a) il-kompożizzjoni tal-grupp (jew konsorzju);
(b) l-allokazzjoni tal-għan tax-xogħlijiet fost il-membri; u
(ċ) il-prokura ffirmata mill-membri tal-grupp (jew konsorzju) li jaħtru l-mexxej.
Il-kompożizzjoni tal-grupp ta' operaturi ekonomiċi (jew konsorzju) mhix se tinbidel mingħajr kunsens bil-miktub minn qabel tal-Bank.
Fil-każ tal-għoti tal-kuntratt, il-Bank se jiffirma kuntratt mal-mexxej, awtorizzat kif xieraq mill-membri tal-grupp (jew konsorzju). Il-membri kollha tal-grupp (jew konsorzju) se jkunu responsabbli flimkien u b'mod individwali lill-Bank għat-twettiq tal-kuntratt sħiħ.
F'dak li għandu x'jaqsam mal-valutazzjoni tal-offerti mitfugħa minn konsorzju, il-kriterji ta' twarrib se jkunu vvalutati f'dak li għandu x'jaqsam ma' kull membru tal-konsorzju, il-kriterji tal-għażla u tal-għoti se jkunu vvalutati f'dak li għandu x'jaqsam mal-konsorzju sħiħ.
III.1.4)Kundizzjonijiet partikolari oħrajn
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt hija soġġetta għal kundizzjonijiet partikolari: le
III.2)Kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.2.1)Sitwazzjoni personali tal-operaturi ekonomiċi, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati: Dawk li jitfgħu l-offerti jitwarrbu milli jieħdu sehem f'din is-sejħa għall-offerti jekk, skont l-Artiklu 45 tad-Direttiva tal-Kunsill 2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31.3.2004 irrelatata mal-koordinazzjoni tal-proċeduri għall-għoti tal-kuntratti tax-xogħlijiet pubbliċi, il-kuntratti għall-provvista pubblika u kuntratti għas-servizz pubbliku, xi wieħed mill-kriterji ta' twarrib li ġejjin japplikaw għalihom (ara l-formola rigward il-kriterji ta' twarrib).
Id-dokumenti li jridu jkunu pprovduti minn dawk li jitfgħu l-offerti li għandhom x'jaqsmu mal-kriterji ta' twarrib:
Min qiegħed jitfa' l-offerta (min qiegħed jitfa' l-offerta waħdu jew il-kuntrattur ewlieni) u kwalunkwe sottokuntrattur li hu maħsub li s-sehem tiegħu fil-kuntratt se jkun daqs jew iktar minn 20 %, għandu jagħti l-istqarrija f'Anness 1 tal-'Klawsoli ġenerali amministrattivi u tas-sottomissjoni' (stqarrija dwar il-kriterji tat-twarrib u n-nuqqas ta' kunflitt ta' interess).
Dawk kollha li jitfgħu l-offerti għandhom jagħtu l-istqarrija f'Anness 5a tal-'Klawsoli ġenerali amministrattivi u tas-sottomissjoni' (stqarrija dwar il-kriterji tat-twarrib u n-nuqqas ta' kunflitt ta' interess), iffirmata kif xieraq u bid-data minn rappreżentant awtorizzat (min qiegħed jitfa' l-offerta waħdu jew il-kuntrattur ewlieni), li turi li huma ma jinsabux f'waħda mis-sitwazzjonijiet imniżżla f'Anness 5a tal-'Klawsoli ġenerali amministrattivi u tas-sottomissjoni'.
L-istqarrija trid tingħata wkoll mis-sottokuntratturi li hu maħsub li s-sehem tagħhom fil-kuntratt se jkun daqs jew iktar minn 20 %.
Min jirbaħ l-offerta se jagħti d-dokumenti li huma mniżża bħala dokumenti ta' prova f'Anness 5a tal-klawsoli ġenerali amministrattivi u tas-sottomissjoni qabel ikun iffirmat il-kuntratt u sad-data tal-għeluq li tingħata mill-Bank.
Din il-ħtieġa tapplika għall-membri kollha tal-grupp ta' operaturi ekonomiċi (jew konsorzju) u lis-sottokuntratturi li s-sehem maħsub tagħhom fil-kuntratt huwa daqs jew aktar minn 20 %.
III.2.2)Kapaċità ekonomika u finanzjarja
III.2.3)Kapaċità teknika
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati:
Biex jintagħżlu għall-fażi tal-għoti, it-teffiegħa kollha għandhom jikkonformaw mal-kriterji li ġejjin u għandu jkollhom il-ħila teknika u professjonali, kif jidhru mill-profili tal-kumpanija u tal-konsulenti kif ukoll id-deskrizzjonijiet ta' proġetti kompluti:
i. mill-inqas 5 snin ta' esperjenza fil-konsorzji tad-dejta dwar ix-xogħol, fl-awditjar tad-dejta ta' istituzzjonijiet finanzjarji fil-bażijiet tad-dejta dwar l-immaniġġjar tar-riskju u l-proċessi dwar l-immaniġġjar tar-riskju (l-evalwazzjoni se tkun ibbażata fuq dokumenti pprovduti minn dak li jitfa' l-offerta skont it-Taqsimiet 7.5.1) u 7.5.2));
ii. mill-inqas 2 proġetti komparabbli jew analogi għal dak li huwa l-oġġett tas-sejħa għall-offerti preżenti (l-evalwazzjoni se tkun ibbażata fuq id-deskrizzjoni pprovduta mit-teffiegħ tal-offerta skont it-Taqsima 7.5.3)).
III.2.4)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.3)Kundizzjonijiet speċifiċi għall-kuntratti tas-servizzi
III.3.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
III.3.2)Persunal responsabbli għat-twettiq tas-servizz
L-entitajiet legali għandhom jindikaw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal responsabbli għat-twettiq tas-servizz: iva

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Tip ta’ proċedura
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Miftuħa
IV.1.2)Limitazzjonijiet fuq l-għadd ta’ operaturi li ser jiġu mistiedna biex jitfgħu offerta jew biex jipparteċipaw
IV.1.3)Tnaqqis fl-għadd ta’ operaturi matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.2)Kriterji tal-għoti
IV.2.1)Kriterji tal-għoti
L-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża f'termini ta’ il-kriterji msemmija fl-ispeċifikazzjonijiet, fis-sejħa għall-offerti jew għan-negozjar jew fid-dokument deskrittiv
IV.2.2)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
Ser jintuża rkant elettroniku: le
IV.3)Informazzjoni amministrattiva
IV.3.1)Numru ta' referenza tal-fajl mogħti mill-awtorità kontraenti:
MHA-1292.
IV.3.2)Pubblikazzjoni(jiet) preċedenti dwar l-istess kuntratt
le
IV.3.3)Kundizzjonijiet għall-ksib ta’ speċifikazzjonijiet u dokumenti addizzjonali jew dokument deskrittiv
IV.3.4)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
22.2.2016 - 23:59
IV.3.5)Data ta’ meta ntbagħtu s-sejħiet għall-offerti jew għall-parteċipazzjoni lill-kandidati magħżula
IV.3.6)Lingwa/i li biha/om jistgħu jitfasslu l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Ingliż.
IV.3.7)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
f’jiem: 180 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.3.8)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Persuni awtorizzati li jkunu preżenti waqt il-ftuħ tal-offerti: le

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
Il-kuntratt huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali
VI.4)Proċeduri għall-appell
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri tal-appell

Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eucfi.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Feks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Preżentazzjoni tal-appelli
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-preżentazzjoni tal-appelli: Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż li jintbagħat lil min qiegħed iressaq l-appell jew, fin-nuqqas ta' dan, mill-jum li fih isir jaf b'dan.
VI.4.3)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-preżentazzjoni tal-appelli
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
11.12.2015