Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Diensten - 450614-2015

Beknopt weergeven

23/12/2015    S248

Luxemburg-Luxemburg: EIB - MHA-1292 Audit van GEMs

2015/S 248-450614

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Europese Investeringsbank
Postadres: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2950
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Marie Hélene Armand
Ter attentie van: MHA-1292
E-mail: cs-procurement@eib.org
Telefoon: +352 4379-1

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.bei.org

Adres van het kopersprofiel: http://www.eib.org/about/procurement/calls/mha-1292.htm

Elektronische toegang tot informatie : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1211

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
MHA-1292 Audit van GEMs.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 9: Diensten van accountants, controle en boekhouding

NUTS-code LU00 Luxembourg (Grand-Duché)

II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft een overheidsopdracht
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Het Global Emerging Markets (GEMs) Risk Database Consortium, dat oorspronkelijk was opgericht als een gezamenlijk initiatief van de Europese Investeringsbank (EIB) en de Internationale Financieringsmaatschappij (IFM), is een uitgebreide database met kredietrisicogegevens met betrekking tot de activiteiten op opkomende markten van momenteel 11 deelnemende instellingen. De andere leden van het GEMs-consortium zijn de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO), de Afrikaanse Ontwikkelingsbank (AfDB), de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IADB), de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB), de Nederlandse Ontwikkelingsbank (FMO), de Handels- en Ontwikkelingsbank van de Zwarte Zee (BSTDB), de Overseas Private Investment Corporation (OPIC), de Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB) en het Frans Ontwikkelingsagentschap (AFD). De voornaamste doelstelling van de database is de terbeschikkingstelling van een pool van gegevens over wanbetalingspercentages van de projecten die worden gefinancierd door de deelnemende organisaties en herstelpercentages van projecten kampen met wanbetaling. Momenteel telt de GEMs-risicodatabase meer dan 7 000 tegenpartijen, ongeveer 1 500 wanbetalingsgebeurtenissen en om en bij de 1 500 ontbonden overeenkomsten.
De leden van de deelnemende instellingen van het GEMs-consortium komen tweemaal per jaar samen om potentiële verbeteringen van een brede waaier aan onderwerpen te bespreken.
De methodologie en de gegevenskwaliteit van het consortium Global Emerging Market Credit Data (GEMs) zijn begin 2009 gevalideerd toen de gegevens nog enkel afkomstig waren van de EIB en IFM.
Een tweede onafhankelijke validering van de activiteiten van het consortium vond plaats in 2013 en spitste zich toe op suggesties, veranderingen en advies over definities en de toepassing daarvan.
Vandaag is het GEMs-consortium op zoek naar externe validering op het gebied van zowel gegevenskwaliteit als methodologie, alsook met betrekking tot de kalibratieactiviteiten.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79212000 Auditdiensten

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
Geraamde waarde zonder btw:
Tussen 350 000 en 400 000 EUR
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
Een combinatie van ondernemers (of een consortium) mag een gezamenlijke inschrijving indienen of zich als gegadigde opgeven. Om een gezamenlijke inschrijving of een verzoek tot deelneming in te dienen, vereist de Bank niet dat de combinatie van ondernemers (of het consortium) een bepaalde rechtsvorm heeft; de geselecteerde combinatie van ondernemers (of het consortium) kan echter worden gevraagd een bepaalde rechtsvorm aan te nemen wanneer de opdracht aan de combinatie/het consortium wordt gegund indien dit noodzakelijk is voor de tevredenstellende uitvoering van de opdracht.
Deze leden van de combinatie (of het consortium) moeten een van hen aanstellen die als leider moet fungeren (de „leider”) en die de volledige bevoegdheid heeft om de combinatie (of het consortium) en elk van haar leden te binden. De leider is verantwoordelijk voor de ontvangst en verwerking van betalingen voor leden van de combinatie (of het consortium), voor het beheer van de administratie van de dienst en voor coördinatie.
Indien een inschrijving wordt ingediend door een combinatie van ondernemers (of een consortium), moet de inschrijving het volgende omvatten:
a) de samenstelling van de combinatie (of het consortium);
b) de verdeling van alle taken onder de leden; en
c) de volmacht die de leider aanstelt en is ondertekend door de leden van de combinatie (of het consortium).
De samenstelling van de combinatie van ondernemers (of het consortium) mag niet worden gewijzigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bank.
Indien de opdracht wordt gegund, dan zal de Bank een contract ondertekenen met de leider die terdege is gemachtigd door de leden van de combinatie (of het consortium). Alle leden van de combinatie (of het consortium) zijn gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk ten aanzien van de Bank voor de volledige uitvoering van de opdracht.
Voor de beoordeling van inschrijvingen die worden ingediend door een consortium, zullen de uitsluitingscriteria worden beoordeeld voor elk lid van het consortium. De selectie- en gunningscriteria worden beoordeeld met betrekking tot het consortium als geheel.
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: inschrijvers worden uitgesloten van deelname aan onderhavige oproep tot inschrijving indien de uitsluitingscriteria uit hoofde van artikel 45 van Richtlijn 2004/18/EG van de Raad van 31.3.2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, op hen van toepassing zijn (zie het formulier inzake de uitsluitingscriteria).
Door de inschrijvers te verstrekken documenten met betrekking tot de uitsluitingscriteria:
de inschrijver (individuele inschrijver of leider) en alle onderaannemers waarvoor het geplande aandeel in de opdracht minstens 20 % bedraagt, moet de verklaring in bijlage 1 bij de algemene administratieve en indieningsclausules verstrekken (verklaring betreffende de uitsluitingscriteria en het ontbreken van een belangenconflict).
Alle inschrijvers moeten de verklaring in bijlage 5a bij de algemene administratieve en indieningsclausules verstrekken (verklaring betreffende de uitsluitingscriteria en de afwezigheid van belangenconflict), naar behoren ondertekend en gedagtekend door een gevolmachtigde vertegenwoordiger (individuele inschrijver of leider), waarin zij verklaren dat zij zich niet in een van de situaties bevinden die zijn vermeld in bijlage 5a bij de algemene administratieve en indieningsclausules.
De verklaring moet tevens worden overgelegd door onderaannemers waarvoor het geplande aandeel in de opdracht minstens 20 % bedraagt.
De geselecteerde inschrijver moet vóór de ondertekening van het contract en binnen de door de Bank vastgestelde termijn de documenten overleggen die als bewijs worden vermeld in bijlage 5a bij de algemene administratieve en indieningsclausules.
Deze vereiste geldt voor alle leden van combinaties van ondernemers (of consortia), alsook voor onderaannemers waarvoor het geplande gedeelte van de opdracht minstens 20 % bedraagt.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
om voor de gunningsfase te worden geselecteerd, moeten alle inschrijvers voldoen aan de volgende criteria en beschikken over de vereiste vakbekwaamheid en vakkundigheid, gestaafd door bedrijfs- en adviseurprofielen, alsook beschrijvingen van voltooide projecten:
i. minstens 5 jaar ervaring in consortia voor werkgegevens, met audits van gegevens van financiële instellingen inzake risicobeheerdatabases en risicobeheerprocessen (de beoordeling wordt uitgevoerd op basis van de documenten die door de inschrijver worden verstrekt overeenkomstig 7.5.1 en 7.5.2);
ii. minstens 2 projecten die vergelijkbaar zijn met of analoog zijn aan het project dat het voorwerp vormt van onderhavige aanbesteding (de beoordeling wordt uitgevoerd op basis van de beschrijving die door de inschrijver wordt verstrekt overeenkomstig 7.5.3).
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
MHA-1292.
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
22.2.2016 - 23:59
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Engels.
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
dagen: 180 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eucfi.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het hem bekend werd.
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11.12.2015