Servicii - 450614-2015

Afișează vizualizare compactă

23/12/2015    S248

Luxemburg-Luxemburg: BEI - MHA-1292 Exercițiu de audit al GEMS

2015/S 248-450614

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Banca Europeană de Investiții
Adresă: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2950
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Marie Hélene Armand
În atenția: MHA-1292
E-mail: cs-procurement@eib.org
Telefon: +352 4379-1

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://www.bei.org

Adresa profilului cumpărătorului: http://www.eib.org/about/procurement/calls/mha-1292.htm

Acces electronic la informații: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1211

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
MHA-1292 Exercițiu de audit al GEMS.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Categoria de servicii nr 9: Servicii de contabilitate, de audit financiar și de înregistrare contabilă

Cod NUTS LU00 Luxembourg (Grand-Duché)

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Consorțiul bazei de date de risc Global Emerging Markets (GEMs), înființat inițial ca un efort comun al Băncii Europene de Investiții (BEI) și al Societății Financiare Internaționale (SFI), este o bază de date cuprinzătoare care conține informații despre riscul de credit, legate de operațiunile de pe piețele emergente ale celor 11 instituții participante actuale. Ceilalți membri ai consorțiului GEMs sunt Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Banca Africană de Dezvoltare (BAD), Banca Interamericană de Dezvoltare (BID), Banca Asiatică de Dezvoltare (BAD), Banca Neerlandeză de Dezvoltare (FMO), Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre (BCDMN), Societatea de Investiții Private Internaționale („Overseas Private Investment Corporation” – OPIC), Banca Islamică de Dezvoltare (BID) și „Agence Française de Développement” (AFD). Scopul principal al bazei de date este de a pune la dispoziție date grupate privind ratele de nerambursare a creditelor din proiectele finanțate de organizațiile participante și ratele de recuperare din proiectele care nu au rambursat creditele. În prezent, baza de date de risc GEMs are peste 7 000 de contrapărți, aproximativ 1 500 de evenimente de nerambursare și aproape 1 500 de contracte soluționate.
Membrii instituțiilor participante ale consorțiului GEMs se reunesc de două ori pe an pentru a discuta potențiale îmbunătățiri cu privire la o gamă largă de subiecte.
Consorțiul de date de credit Global Emerging Market (GEMs) a fost validat din punctul de vedere al metodologiei sale și al calității datelor la începutul anului 2009, atunci când instituțiile care contribuiau cu date erau doar BEI și SFI.
O a doua validare independentă a operațiunilor consorțiului a avut loc în 2013, fiind axată pe sugestii, schimbări și consiliere cu privire la definiții și la aplicarea acestora.
În prezent, consorțiul GEMs dorește efectuarea unei validări externe în ceea ce privește atât calitatea datelor, cât și metodologia, precum și cu privire la exercițiul de calibrare.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79212000 Servicii de auditare

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 350 000 și 400 000 EUR
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: nu
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Un grup de operatori economici (sau un consorțiu) poate să depună o ofertă comună sau să se prezinte în calitate de candidați. Pentru a depune o ofertă comună sau o cerere de participare, banca nu solicită grupului de operatori economic (sau consorțiului) să adopte o anumită formă juridică; cu toate acestea, grupului de operatori economici (sau consorțiului) selectat i se poate solicita acest lucru în momentul atribuirii contractului, în cazul în care această schimbare este necesară pentru buna executare a contractului.
Membrii grupului (sau ai consorțiului) trebuie să desemneze un membru care să acționeze în calitate de lider („liderul”), cu autoritate deplină pentru asumarea de obligații în numele grupului (sau al consorțiului) și al fiecăruia dintre membrii săi. Liderul va fi responsabil cu primirea și procesarea plăților pentru membrii grupului (sau ai consorțiului), cu gestionarea administrării serviciilor și coordonarea.
În cazul în cazul în care o ofertă este depusă de un grup de operatori economici (sau un consorțiu), oferta trebuie să includă:
(a) componența grupului (sau a consorțiului);
(b) alocarea volumului de sarcini în rândul membrilor; și
(c) procura prin care se desemnează liderul, semnată de membrii grupului (sau ai consorțiului).
Componența grupului de operatori economici (sau a consorțiului) nu va suferi modificări fără aprobarea prealabilă în scris a băncii.
În cazul atribuirii contractului, banca va semna un contract cu liderul, autorizat în mod corespunzător de membrii grupului (sau ai consorțiului). Toți membrii grupului (sau ai consorțiului) vor fi responsabili individual și solidar în fața băncii pentru executarea contractului în ansamblu.
În ceea ce privește evaluarea ofertelor depuse de un consorțiu, criteriile de excludere vor fi evaluate în raport cu fiecare membru al consorțiului, iar criteriile de selecție și de atribuire vor fi evaluate în raport cu consorțiul în ansamblu.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: sunt excluși de la participarea la această licitație ofertanții cărora, în conformitate cu articolul 45 din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31.3.2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii, li se aplică criteriile de excludere (a se vedea formularul privind criteriile de excludere).
Documente care trebuie furnizate de ofertanți cu privire la criteriile de excludere:
Ofertantul (ofertant individual sau contractant principal) și eventualii subcontractanți a căror proporție prevăzută din contract este egală sau mai mare de 20 % trebuie să furnizeze declarația din anexa 1 la „Clauzele administrative și de depunere generale” (declarația privind criteriile de excludere și absența conflictelor de interese).
Toți ofertanții trebuie să furnizeze declarația din anexa 5a la „Clauzele administrative și de depunere generale” (declarația privind criteriile de excludere și absența conflictelor de interese), semnată și datată în mod corespunzător de un reprezentant autorizat (ofertant individual sau contractant principal), care să ateste că nu se găsesc în niciuna dintre situațiile enumerate în anexa 5a la „Clauzele administrative și de depunere generale”.
Declarația trebuie furnizată, de asemenea, de subcontractanții a căror proporție prevăzută din contract este egală sau mai mare de 20 %.
Ofertantul câștigător trebuie să furnizeze documentele menționate ca documente justificative în anexa 5a la „Clauzele administrative și de depunere generale” înainte de semnarea contractului și în termenul specificat de bancă.
Această cerință se aplică tuturor membrilor unui grup de operatori economici (sau unui consorțiu) și subcontractanților a căror proporție prevăzută din contract este egală sau mai mare de 20 %.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
pentru a fi selectați pentru etapa de atribuire, toți ofertanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii și trebuie să aibă capacitatea tehnică și profesională necesară, atestată prin profilurile companiilor și consultanților, precum și prin descrieri ale proiectelor finalizate:
i. cel puțin 5 ani de experiență de lucru în consorții de date, în auditarea datelor instituțiilor financiare din baze de date de management al riscului și din procese de management al riscului [evaluarea se va baza pe documentele furnizate de ofertant în conformitate cu secțiunile 7.5.1) și 7.5.2)];
ii. cel puțin 2 proiecte comparabile sau analoage celui care face obiectul acestei licitații [evaluarea se va baza pe descrierea furnizată de ofertant în conformitate cu secțiunea 7.5.3)].
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: da

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile enunțate în caietul de sarcini, în invitația de prezentare a unei oferte sau de participare la negociere sau în documentul descriptiv
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
MHA-1292.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.2.2016 - 23:59
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
engleză.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 180 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eucfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: în termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
11.12.2015