Služby - 450614-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

23/12/2015    S248

Luxembursko-Luxemburg: EIB - MHA-1292 Výkon auditu GEMS

2015/S 248-450614

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Európska investičná banka
Poštová adresa: 98 – 100, boulevard Konrad Adenauer
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2950
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Marie Hélene Armand
Kontaktná osoba: MHA-1292
E-mail: cs-procurement@eib.org
Telefón: +352 4379-1

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.bei.org

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.eib.org/about/procurement/calls/mha-1292.htm

Elektronický prístup k informáciám: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1211

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
MHA-1292 Výkon auditu GEMS.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 9: Účtovníctvo, audit a vedenie účtovných kníh

Kód NUTS LU00 Luxembourg (Grand-Duché)

II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Konzorcium pre správu databázy rizík „Global Emerging Markets“ (GEM), pôvodne založené ako výsledok spoločného úsilia Európskej investičnej banky (EIB) a Medzinárodnej finančnej korporácie (IFC), je komplexná databáza informácií o úverových rizikách týkajúcich sa operácií na vznikajúcich trhoch, v súčasnosti vykonávaných 11 zúčastnenými inštitúciami. Ostatní členovia konzorcia GEMs sú Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR), Africká rozvojová banka (AfDB), Medziamerická rozvojová banka (IADB), Ázijská rozvojová banka (ABD), Holandská rozvojová banka (FMO), Čiernomorská obchodná a rozvojová banka (BSTDB), Zámorská spoločnosť pre súkromné investície (OPIC), Islamská rozvojová banka (IsDB) a Agence Française de Développement (AFD). Prvotným účelom tejto databázy je poskytnúť združené údaje o mierach úverového zlyhania z projektov financovaných zúčastnenými organizáciami a o mierach obnovy zo zlyhaných projektov. V databáze rizík GEM je v súčasnosti viac ako 7 000 strán, približne 1 500 zlyhaní a takmer 1 500 vyriešených zmlúv.
Členovia zúčastňujúcich sa inštitúcií konzorcia GEM sa stretávajú dvakrát ročne s cieľom prediskutovať potenciálne zlepšenia, čo sa týka širokého rozsahu tém.
Konzorcium „Global Emerging Market Credit Data“ (GEM) bolo overené, pokiaľ ide o jeho metodiku a kvalitu údajov na začiatku roku 2009, kedy inštitúcie, ktoré prispievali údajmi, boli len EIB a IFC.
Druhé nezávislé overenie operácií konzorcia sa konalo v roku 2013 a bolo zamerané na návrhy, zmeny a odporúčania, čo sa týka vymedzení pojmov a ich uplatňovania.
V súčasnosti má konzorcium GEM v úmysle overiť kvalitu údajov aj metodiky, ako aj výkon kalibrácie.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

79212000 Audítorské služby

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Predpokladaná hodnota bez DPH:
Rozpätie: od 350 000 do 400 000 EUR
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Skupina ekonomických subjektov (alebo konzorcium) môže predložiť spoločnú ponuku alebo sa prihlásiť ako záujemcovia. S cieľom predložiť spoločnú ponuku alebo žiadosť o účasť banka nevyžaduje, aby skupina ekonomických subjektov (alebo konzorcium) nadobudla určitú právnu formu, ale od vybranej skupiny ekonomických subjektov (alebo konzorcia) sa to môže vyžadovať vtedy, ak jej bola zákazka zadaná, a to v rozsahu, v ktorom je táto zmena nevyhnutná pre uspokojivé plnenie zákazky.
Členovia skupiny (alebo konzorcium) si musia spomedzi seba určiť jedného člena, ktorý bude konať ako vedúci („vedúci“) s plnou mocou zaviazať skupinu (alebo konzorcium) a každého z jej členov. Vedúci bude zodpovedný za prijatie a spracovanie platieb za členov zoskupenia (alebo konzorcium), za riadenie správy služieb a za koordináciu.
Ak ponuku predkladá skupina ekonomických subjektov (alebo konzorcium), ponuka musí obsahovať:
a) zloženie skupiny (alebo konzorcia);
b) rozdelenie rozsahu úloh pre jednotlivých členov a
c) písomné splnomocnenie podpísané členmi skupiny (alebo konzorcia), ktorým sa menuje vedúci.
Zloženie skupiny ekonomických subjektov (alebo konzorcia) sa nesmie zmeniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu banky.
V prípade pridelenia verejného obstarávania podpíše banka zmluvu s vedúcim, ktorý je na to náležite oprávnený členmi skupiny (alebo konzorcia). Všetci členovia skupiny (alebo konzorcia) musia byť spoločne a jednotlivo zodpovední voči banke za vykonanie zmluvy ako celku.
Pokiaľ ide o posúdenie ponúk podaných konzorciom, kritériá vylúčenia budú hodnotené v súvislosti s každým členom konzorcia, kritériá výberu a kritériá vyhodnotenia ponúk budú hodnotené vzhľadom na konzorcium ako celok.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: nie
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Uchádzači budú vylúčení z účasti v tejto súťaži, ak sa podľa článku 45 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31.3.2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby na nich vzťahujú kritériá vylúčenia (pozri formulár týkajúci sa kritérií vylúčenia).
Dokumenty, ktoré majú poskytnúť uchádzači v súvislosti s kritériami vylúčenia:
Uchádzač (jediný uchádzač alebo vedúci dodávateľ) a všetci subdodávatelia, ktorých plánovaný podiel na obstarávaní je rovný alebo vyšší ako 20 %, poskytnú vyhlásenie v prílohe 1 k „Všeobecným administratívnym ustanoveniam a ustanoveniam týkajúcim sa predloženia dokumentov“ (vyhlásenie týkajúce sa kritérií vylúčenia a neexistencie konfliktu záujmov).
Všetci uchádzači by mali predložiť vyhlásenie v prílohe 5a „Všeobecných administratívnych ustanovení a ustanovení týkajúcich sa predloženia dokumentov“ (vyhlásenie týkajúce sa kritérií vylúčenia a neexistencie konfliktu záujmov), náležite datované a podpísané oprávneným zástupcom (samostatný uchádzač alebo vedúci dodávateľ), ktoré preukazuje, že sa nenachádzajú v žiadnej zo situácií uvedených v prílohe 5a „Všeobecných administratívnych ustanovení a ustanovení týkajúcich sa predloženia dokumentov“.
Vyhlásenie musia poskytnúť aj subdodávatelia, ktorých plánovaný podiel na obstarávaní sa rovná alebo prevyšuje 20 %.
Úspešný uchádzač musí poskytnúť dokumenty uvedené ako podporný dôkaz v prílohe 5a „Všeobecných administratívnych ustanovení a ustanovení týkajúcich sa predloženia dokumentov“ pred podpísaním zmluvy a v lehote stanovenej bankou.
Táto požiadavka sa vzťahuje na všetkých členov skupiny ekonomických subjektov (alebo konzorcium) a subdodávateľov, ktorých plánovaný podiel na zmluve sa rovná alebo prevyšuje 20 %.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Aby boli vybraní do fázy vyhodnotenia ponúk, všetci uchádzači musia spĺňať tieto kritériá a mali by mať technickú a odbornú spôsobilosť, preukázanú spoločnosťou a profilmi konzultantov, ako aj opismi vykonaných projektov:
i. aspoň 5 rokov skúseností s prácou v oblasti auditu údajov konzorcií, auditu údajov finančných inštitúcií v databázach riadenia rizík a v procesoch riadenia rizík (hodnotenie bude založené na dokumentoch poskytnutých uchádzačom podľa bodov 7.5.1 a 7.5.2);
ii. aspoň 2 projekty porovnateľné alebo podobné tomu, ktorý je predmetom tohto obstarávania (hodnotenie bude na základe opisu poskytnutého uchádzačom v súvislosti s bodom 7.5.3).
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby: áno

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií stanovených v súťažných podkladoch, vo výzve na predkladanie ponúk alebo na účasť na rokovaní alebo v informatívnom dokumente
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
MHA-1292.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
22.2.2016 - 23:59
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
angličtina.
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
v dňoch: 180 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: nie

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)Doplňujúce informácie
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eucfi.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Do 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie alebo, ak to nie je možné, od dátumu, keď túto skutočnosť zistila.
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
11.12.2015