Forniture - 450621-2018

16/10/2018    S199    Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 

Polonia-Stettino: Elettricità

2018/S 199-450621

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Indirizzo postale: ul. Korsarzy 34
Città: Szczecin
Codice NUTS: PL424
Codice postale: 70-540
Paese: Polonia
Persona di contatto: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich ul. Wyzwolenia 105, 71-421 Szczecin, pok. 303
E-mail: zamowienia.publiczne@wzp.pl
Tel.: +48 914467168
Fax: +48 914467185

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.przetargi.wzp.pl

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.bip.wzp.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Denominazione ufficiale: Województwo Zachodniopomorskie - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Indirizzo postale: ul. Wyzwolenia 105, pokój 303
Città: Szczecin
Codice NUTS: PL424
Codice postale: 71-421
Paese: Polonia
Persona di contatto: Katarzyna Tomczyk
E-mail: zamowienia.publiczne@wzp.pl
Tel.: +48 914467186
Fax: +48 914467185

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.wzp.pl

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego

II.1.2)Codice CPV principale
09310000
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL424
Luogo principale di esecuzione:

Miejscem świadczenia usługi jest miasto Szczecin. Wykaz punktów poboru energii stanowi załącznik nr 1 do umowy.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego”. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w niżej wymienionych regulacjach prawnych: ustawa z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 775 ze zm.) zwana dalej „ustawą Prawo energetyczne", Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623 ze zm.), ustawa z dnia 20.5.2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831), ustawa z dnia 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2018 poz. 1114 ze zm.).

Zakup będzie się odbywał na podstawie umowy zawartej między Województwem Zachodniopomorskim, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin a Wykonawcą. Całkowita moc umowna - 183 [kW]. Ilośc układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną - 2.

Zamawiający przewiduje zastosowanie art. 24aa ustawy PZP, co oznacza, że Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Województwo Zachodniopomorskie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Ekologia / Ponderazione: 5
Prezzo - Ponderazione: 95
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/04/2019
Fine: 31/03/2020
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

II.2.14)Informazioni complementari

Zamawiający żąda wniesienia wadium na warunkach określonych w SIWZ wwysokości 4 500,00 PLN. Szczegółowe zasady wnoszenia wadium określa Rozdział XIII SIWZ.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) posiadają aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 10.4.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755);

Oraz

b) posiadają, obowiązującą co najmniej od dnia złożenia oferty do końca wykonywania przedmiotu zamówienia, tj. do dnia 31.3.2020 r., umowę generalną dystrybucji zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego PKP Energetyka S.A.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki uczestnictwa zostaną spełnione jeżeli co najmniej jeden Wykonawca będzie spełniał warunek określony w Rozdz. V ust. 2 pkt. 1 lit. a oraz co najmniej jeden Wykonawca będzie spełniał warunek określony w Rozdz. V ust. 2 pkt. 1 lit. b.

1.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a)nie podlega wykluczeniu; b)spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2.Oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „JEDZ". JEDZ Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zezwala, aby Wykonawca wypełnił w części IV (pn. Kryteria kwalifikacji) jednolitego dokumentu jedynie sekcję pn. „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji“ tj., oświadczył we wskazanej części czy „Spełnia wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji“ (tym samym Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji w Części IV jednolitego dokumentu i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w Części IV jednolitego dokumentu).

Adres platformy zakupowej (do złożenia elektronicznego JEDZ): https://zamowienia.wzp.pl

6.Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

1)W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

a)Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdz. V ust. 2 ust. 1 lit. a należy dołączyć aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 10.4.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755), której okres obowiązywania nie może być krótszy niż okres realizacji przedmiotowego zamówienia;

b)na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdz. V ust. 2 ust. 1 lit. b należy dołączyć obowiązującą co najmniej od dnia złożenia oferty do końca wykonywania przedmiotu zamówienia, umowę generalną dystrybucji dla podmiotów instytucjonalnych zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego PKP Energetyka S.A. lub złożyć oświadczenie o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucji zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego PKP Energetyka S.A., ważnej w okresie trwania umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

PODSTAWY WYKLUCZENIA (zawarte w tej sekcji z uwagi na limit znaków w innych sekcjach):

1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy PZP.

2.Dodatkowo zamawiający wykluczy wykonawcę:

a)Na podstawie art. 24 ust 5 pkt. 1 ustawy PZP - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344).

b)Na podstawie art. 24 ust 5 pkt. 2 ustawy PZP - który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

c)Na podstawie art. 24 ust 5 pkt. 4 ustawy PZP - który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

d)Na podstawie art. 24 ust 5 pkt. 8 ustawy PZP który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

DOKUMENTY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (zawarte w tej sekcji z uwagi na limit znaków w innych sekcjach):

a)informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP wystawione nie wcześniej niż 6 mc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

b)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 mc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c)zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;

e)oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – Załącznik nr 6 do SIWZ;

f)oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – Załącznik nr 7 do SIWZ.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru umowy Zamawiającego stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. Zmiany umowy określa umowa. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Szczegóły dotyczace zabezpieczenia okresla Rozdział XVIII SIWZ

III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/11/2018
Ora locale: 11:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 2 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/11/2018
Ora locale: 11:30
Luogo:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy al. Wyzwolenia 105, 71-421 Szczecin, pok. 301.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

12 miesięcy.

VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:

7.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

a)Rozdz. VII ust. 6 pkt 2 lit. a SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

b)w Rozdz. VII ust. 6 pkt. 2 lit. b - d składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

Ba) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

Bb) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

8.Dokumenty, o których mowa w Rozdz. VII ust. 7 lit. a oraz Rozdz. VII ust. 7 lit bb SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w Rozdz. VII ust. 7 lit. ba, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

9.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdz. VII ust. 7 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 8 stosuje się.

10.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

11.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w Rozdz. VII ust. 6 pkt. 2 lit. a SIWZ, składa dokument, o którym mowa w Rozdz. VII ust. 7 lit. a SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis Rozdz. VII ust. 8 SIWZ stosuje się.

12.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złozonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

2.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP.

3.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6.Terminy wniesienia odwołania:

1)Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy PZP zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2)Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

3)Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4)Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a)30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b)6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7.Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy PZP.

8.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza – Departament Odwołań
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
12/10/2018