Servicios - 450625-2020

25/09/2020    S187

Rumanía-Iași: Servicios de guardias de seguridad

2020/S 187-450625

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași
Número de identificación fiscal: 4540186
Dirección postal: Str. Anastasie Panu nr. 26
Localidad: Iași
Código NUTS: RO213 Iaşi
Código postal: 700025
País: Rumania
Persona de contacto: Petronela Smoc
Correo electrónico: Lavinia.Ispir.IS@anaf.ro
Teléfono: +40 232213332-2116
Fax: +40 232219899
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.anaf.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103739
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Servicii de pază la sediile structurilor subordonate DGRFP Iaşi”

Número de referencia: 1
II.1.2)Código CPV principal
79713000 Servicios de guardias de seguridad
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

„Servicii de pază la sediile structurilor subordonate DGRFP Iaşi”. Scopul principal al contractului este acela de a sprijini desfasurarea in conditii optime a activitatilor specifice ale DGRFP Iasi.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului-limita stabilit de autoritatea contractanta in instructiunile catre ofertanti/candidati – sectiunea „Comunicare”, respectiv numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 16 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul-limita stabilit la sectiunea I.3), conform art. 27 alin. (3) din HG 395/2016. Raspunsurile la solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire vor fi publicate în SEAP, la sectiunea „Lista, clarificari, notificari si decizii” din cadrul anuntului de participare. Autoritatea contractanta stabileste urmatoarele termene-limita in care va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare:

— primul termen-limita: cu 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor precizata in anuntul de participare;

— al doilea termen-limita: cu 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor precizata in anuntul de participare.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 5 935 408.60 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO213 Iaşi
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Str. Anastasie Panu nr. 26, Iași.

II.2.4)Descripción del contrato:

„Servicii de pază la sediile structurilor subordonate DGRFP Iaşi”.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnică este de 6 % pentru experiența managerului de contract cu rol de coordonare a activității economice specifice aflate în relație directă cu obiectul contractului ce urmează a fi atribuit şi este reprezentată de următorul factor de evaluare: Punctajul ofertei tehnice (P2) va cuprinde experiența managerului de contract cu rol de coordonare a activității economice specifice aflate în relație directă cu obiectul contractului ce urmează a fi atribuit (o persoană care a fost implicată în derularea altor contracte cu obiect similar prezentei licitații) / Ponderación: 6
Precio - Ponderación: 94
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. Operatorii economici participanţi (ofertant unic, lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute de dispozitiile art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: operatorul economic participant (ofertant unic, lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) are obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate (se va consulta notificarea privind DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice disponibile la www.anap.gov.ro). Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016.

Cerinta nr. 1. Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, sustinator de terta parte) sau orice persoana care este membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia nu se afla în niciuna dintre situatiile mentionate la art. 164 alin. (1) din Legea 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la condamnarile penale. Autoritatea contractanta are dreptul, conform prevederilor art. 166 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, în situatii exceptionale si pentru motive imperative de interes general, precum sanatatea publica sau protectia mediului, sa nu excluda un operator economic aflat în situatiile de mai sus. Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor si sunt:

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— ori alte documente echivalente emise de autoritati competente emise de tara respectiva, in cazul ofertantilor straini. În cazul în care în ţara de origine sau ţara în care este stabilit ofertantul/tertul susţinător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art.164, 165 şi 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe proprie răspundere sau dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

Cerinta nr. 2. Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, sustinator de terta parte) nu se afla în niciuna dintre situatiile mentionate la art. 165 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale. Motivele de excludere pentru încalcarea obligatiilor privind plata taxelor, impozitelor si a contributiilor la bugetul de stat [mentionate la art. 165 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 98/2016] se aplica operatorilor economici pentru care s-a stabilit aceasta încalcare prin hotarâre judecatoreasca definitiva sau decizie administrativa având caracter definitiv si obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiintat sau pentru care autoritatea contractanta poate demonstra prin mijloace adecvate situatia de încalcare a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat. Operatorul economic nu este exclus din procedura daca a facut plata acestor obligatii sau a stins obligatiile prin alte modalitati de stingere ori beneficiaza de esalonare la plata sau alte facilitati de stingere a acestor obligatii, în conditiile specificate la art. 165 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, înainte ca autoritatea contractanta sa formuleze decizia de excludere. Autoritatea contractanta are dreptul, conform prevederilor art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, de a mentine un operator economic în procedura de atribuire, chiar daca se gaseste în situatiile descrise la art. 165 alin. (1) si (2) când cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi restante este mai mic de 10 000 RON. Documente justificative:

— certificate de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul consolidat (buget de stat, buget local) din care sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii restante la momentul prezentarii sau valoarea acestor datorii se incadreaza in pragurile prevazute la art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prev. la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016.

Cerinta nr. 3. Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, sustinator de terta parte) nu se afla în niciuna dintre situatiile mentionate la art. 167 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la procedura de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale.

3.1. Motive de excludere privind insolventa/lichidarea operatorului economic împotriva carora au fost deschise proceduri de insolventa nu vor fi exclusi din procedura de atribuire daca autoritatea contractanta, în baza documentelor/informatiilor transmise de catre operatorul economic, poate determina ca acesta are capacitatea de a îndeplini obligatiile contractuale, în conditiile în care operatorul economic se afla:

1. fie în faza de observatie si a adoptat masurile necesare si fezabile pentru continuarea sustenabila a activitatii curente;

2. fie în faza de reorganizare judiciara, cu respectarea integrala a graficului de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanta.

In conformitate cu art. 168 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:

1. Autoritatea contractanta are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva;

2. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Nota: in conformitate cu Notificarea ANAP NR. 256/8.12.2016 si Notificarea ANAP nr. 258/18.5.2017:

1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila;

2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.

Un operator economic care participa la procedura nu trebuie sa se afle în situatii pentru care exista probabilitatea sa fie generatoare de conflict de interese. Pe parcursul derularii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta ia toate masurile necesare pentru a preveni, identifica si remedia situatiile de conflict de interese, în scopul evitarii denaturarii concurentei si al asigurarii tratamentului egal pentru toti operatorii economici. Conform art. 167 alin. (1) litera e) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta exclude din procedura de atribuire orice operator economic, atunci când o situatie de conflict de interese nu poate fi remediata în mod efectiv prin alte masuri mai putin severe.

Neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic (ofertant unic, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatiile prevazuta la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea acordului-cadru.Ofertantul unic/ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator trebuie sa prezinte Formularul 3 „Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin. (1) din Legea 98/2016”, in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea „Formulare”. Formularul 3 va fi transmis in mod obligatoriu impreuna cu DUAE, prin intermediul SICAP.

[…] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Lista principalelor prestari de servicii similare de natura celor care fac obiectul contractului, efectuate în ultimii trei ani, cu indicarea valorilor, perioadelor de livrare şi a beneficiarilor publici sau privaţi. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, se vor preciza informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie etc. Documentele justificative care probează îndeplinirea cerintei de experienta similara asumata prin completarea DUAE, respectiv certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are capacitatea de presta servicii de pază respectiv: ofertantul va prezenta lista principalelor prestari de servicii efectuate în ultimii trei ani, cu indicarea valorilor, perioadelor de prestare şi a beneficiarilor publici sau privati.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Justificare: în vederea protejării autorităţii contractante faţă de un eventual risc de neîndeplinire corespunzătoare a contractului în vederea dovedirii experienţei similare urmează a fi avute în vedere liste ale principalelelor prestari de servicii efectuate în ultimii trei ani cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi. Ţinând cont de anvergura şi de complexitatea contractului care va fi atribuit operatorii economici trebuie să dispună de experienţă similară anterioară astfel încât achizitorul să fie protejat, iar scopul contractului să fie realizat în conformitate cu cele mai bune standarde. Nivelul cerinţelor minime solicitate prin documentaţia de atribuire, precum şi documentele care probează îndeplinirea unor astfel de cerinţe, trebuie să se limiteze numai la cele strict necesare pentru a asigura îndeplinirea în condiţii optime a contractului respectiv, luând în considerare exigenţele specifice impuse de valoarea, natura şi complexitatea acestuia. În conformitate cu gradul de complexitate al contractului ce urmează să fie atribuit, se consideră necesar ca ofertantul câştigător căruia i se va atribui contractul să fie unul cu o experienţă corespunzătoare pentru derularea unui asemenea contract.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/10/2020
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 22/01/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 22/10/2020
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— Paul Ciobanu, director general;

— Doina Naum, director executiv colectare;

— Bogdan Emilian Ciornei, director executiv Servicii interne;

— Alina Grecu, sef Serviciul financiar, buget si salarizare;

— Constantin Mihai, sef Serviciul contabilitate;

— Gabriela Cozmei, sef Serviciul juridic;

— Ancuta Cristina, cons. juridic, Serv. juridic;

— Cezar Marian Dănilă, sef Serviciul administrativ, investitii si achizitii;

— Lavinia Dominique Ispir, șef Birou de achizitii publice;

— Petronela Paraschiva Smoc, inspector, Biroul de achizitii publice;

— Claudiu Constantin Dumitraș, inspector, Biroul de achizitii publice;

— Valentina Grigore, cons. Biroul de achizitii publice;

— Claudia Bura, inspector, Biroul de achizitii publice;

— Anca Chelaru, inspector, Biroul de achizitii publice;

— Bianca Elena Ţiu, inspector, Biroul de achizitii publice;

— Cristina Maria Ciofu , inspector, Biroul de achizitii publice;

2. In vederea completarii de catre OE interesati a documentului DUAE se va consulta ghidul de utilizare DUAE – ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro Notificarea ANAP privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice din 8/4/2019 si Notificarea ANAP privind utilizarea DUAE integrat in SEAP din 2/7/2019. Operatorii economici au obligatia depunerii DUAE in SEAP odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conf. art. 137 alin. (2) lit. b) din HG nr. 395/2016.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: București
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzutela art. 8 din Legea nr. 101/2016 din 19 mai 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consililui Național de Soluționare a Contestațiilor.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași
Dirección postal: Str. Anastasie Panu nr. 26
Localidad: Iași
Código postal: 735100
País: Rumania
Correo electrónico: petronela.smoc@yahoo.com
Teléfono: +40 232213332-2116
Fax: +40 232219899
Dirección de internet: www.anaf.ro
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020