Servicios - 450663-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Tychowo: Servicios relacionados con desperdicios y residuos

2020/S 187-450663

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Tychowo
Número de identificación fiscal: 33092050600000
Dirección postal: ul. Bobolicka 17
Localidad: Tychowo
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 78-220
País: Polonia
Persona de contacto: Barbara Krawczyk
Correo electrónico: przetargi@tychowo.pl
Teléfono: +48 943160279
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.bip.tychowo.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.bip.tychowo.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: www.miniportal.uzp.gov.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Odbieranie z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Tychowo odpadów komunalnych, ich transport i zagospodarowanie”

Número de referencia: NBŚ.271B.10.2020.BK
II.1.2)Código CPV principal
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Tychowo.

2. Odpady zmieszane oraz ulegające biodegradacji, odbierane od mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych do 12 maja 2021 r. przekazywane będą do Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Sianowie. Koszt zagospodarowywania odebranych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Tychowo, zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów ulegających biodegradacji do dnia 12 maja 2021 r., ponosi Zamawiający. Po tym okresie Wykonawca będzie zagospodarowywał odpady w wybranej przez siebie instalacji oraz ponosił koszty ich odbioru i zagospodarowania.

3. Odpady segregowane oraz pochodzące z PSZOK będą odbierane i zagospodarowywane przez Wykonawcę we własnym zakresie od początku do końca trwania umowy.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1– opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90512000 Servicios de transporte de desperdicios
90511000 Servicios de recogida de desperdicios
90513100 Servicios de eliminación de desperdicios domésticos
90533000 Servicios de gestión de vertederos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Código NUTS: PL426 Koszaliński
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina Tychowo, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2022.

1.1. Wykonawca będzie realizował usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych według frakcji:

— zmieszanych,

— odpadów ulegających biodegradacji,

oraz transport tych odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

W okresie od 1.1.2021 do 12.5.2021 transport zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów ulegających biodegradacji będzie się odbywał do wskazanej przez Zamawiającego Instalacji Komunalnej w Sianowie, ul. Łubuszan 80, 76-004 Sianów, prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie, w celu ich przekazania do zagospodarowania.

Koszty zagospodarowania w Instalacji Komunalnej w Sianowie, odebranych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Tychowo, zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów ulegających biodegradacji ponosi Zamawiający na podstawie odrębnej umowy zawartej z PGK Sp. z o.o. w Koszalinie.

W okresie od 13.5.2021 do 31.12.2022 transport zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów ulegających biodegradacji będzie się odbywał do dowolnie wybranej przez Wykonawcę Instalacji Komunalnych. Koszt transportu i zagospodarowania odpadów ww. okresie będzie ponosił Wykonawca.

1.2. Wykonawca będzie realizował usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych według frakcji:

— papier i tektura,

— szkło i opakowania szklane,

— tworzywa sztuczne, metal i odpady wielomateriałowe.

W sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439). Zagospodarowanie odpadów, tj. odzysk lub unieszkodliwienie powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn.zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2167), a także wytycznymi zapisanymi w „Planie gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023–2028”. W przypadku powstania odpadów o kodzie 19 12 12 (pozostałość z sortowania), będą one przekazane przez Wykonawcę do składowania do regionalnej instalacji.

1.3. Wykonawca będzie realizował usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny ze zlokalizowanego przy ulicy Leśnej w Tychowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych według frakcji:

— papier i tektura,

— szkło i opakowania szklane,

— tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale,

— chemikalia,

— zużyte baterie i akumulatory,

— zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

— odpady wielkogabarytowe, w tym meble,

— zużyte opony od samochodów osobowych oraz dętki,

— odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, w tym: papa i styropian,

— odzież i tekstylia,

— odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

— inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych, odpowiednio zabezpieczone (kleje, smary, detergenty, farby, tusze),

— przeterminowane leki.

Wykonawca nieodpłatnie wyposaży PSZOK w odpowiednią liczbę pojemników i kontenerów służących do gromadzenia frakcji odpadów zbieranych w sposób selektywny przewidzianych dla PSZOK.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym z następujących formatów danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym – pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w regulaminie korzystania z miniPortalu.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada:

a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem;

b) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.) w zakresie rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem lub wpisu do rejestru BDO.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

a) Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ramach wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na odbieraniu z nieruchomości w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy odpadów komunalnych, o łącznej masie co najmniej 800 Mg;

b) Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada:

— co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

— co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

— co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,

— co najmniej jednym samochodem o obniżonej ładowności do odbioru odpadów komunalnych z miejsc o dojeździe utrudnionym dla pojazdów o większej ładowności.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, na warunkach wskazanych we wzorze umowy.

3. Zapisy dotyczące zmiany postanowień umowy zawarte są w § 14 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 30/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 29/12/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 30/10/2020
Hora local: 11:00
Lugar:

Siedziba Zamawiającego w sali konferencyjnej – parter budynku

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN. Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale 14 SIWZ.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie Jednolitego europejskiego dokumentu (dalej JEDZ) – wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 9 SIWZ Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie przedłożyć następujące dokumenty:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, (w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności -sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne -sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ;

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170ze zm.), zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. W przypadku zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) określenia warunków udziału w postępowaniu;

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c) odrzucenia oferty odwołującego;

d) opisu przedmiotu zamówienia;

e) wyboru najkorzystniejszej oferty.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020