Servicios - 450780-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Czchów: Servicios relacionados con desperdicios y residuos

2020/S 187-450780

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Czchów
Número de identificación fiscal: PL217 Tarnowski
Dirección postal: ul. Rynek 12
Localidad: Czchów
Código NUTS: PL217 Tarnowski
Código postal: 32-860
País: Polonia
Persona de contacto: Ewa Kurek
Correo electrónico: e.kurek@czchow.pl
Teléfono: +48 146621716
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.czchow.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.bip.czchow.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Czchów w 2021 roku

Número de referencia: ITI.271.6.2020
II.1.2)Código CPV principal
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

3.2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pod nazwą: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Czchów” w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in.: ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.797 z późn. zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1439), rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustaw oraz uchwałami Rady Miejskiej w Czchowie uchwalonymi na podstawie ww. ustaw.

3.3. Szczegółowy zakres został określony w załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

3.4. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia, celem oszacowani na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyk …

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90511000 Servicios de recogida de desperdicios
90512000 Servicios de transporte de desperdicios
90513100 Servicios de eliminación de desperdicios domésticos
90533000 Servicios de gestión de vertederos
90514000 Servicios de reciclado de desperdicios
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL217 Tarnowski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina Czchów

II.2.4)Descripción del contrato:

3.2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pod nazwą: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Czchów” w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in.: ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.797 z późn. zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1439), rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustaw oraz uchwałami Rady Miejskiej w Czchowie uchwalonymi na podstawie ww. ustaw.

3.3. Szczegółowy zakres został określony w załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

3.4. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia, celem oszacowani na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskanie wszelkich danych jakie mogą być niezębne do rzetelnego przygotowania oferty.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: 12.2 Częstotliwość wywozu odpadów wielkogabarytowych zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, drobnych odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: 12.3 Pojemniki na zużyte baterie / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Czchowa;

b) posiada zezwolenie właściwego organu na transport odpadów albo jest wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez właściwego marszałka województwa w zakresie transportu odpadami;

c) jest wpisany do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska albo posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez właściwego marszałka województwa w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

d) Wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zwanego dalej rejestrem BDO.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Nie dotyczy.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Nie dotyczy.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy udokumentują: wykonanie co najmniej jednej usługi polegającej na odbiorze i przekazywaniu do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych w ilości co najmniej 1 000 Mg rocznie w sposób ciągły przez minimum 12 miesięcy, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;

b) dysponuje:

— minimum 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

— minimum 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych,

— minimum 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej (tj. samochód dostawczy o masie całkowitej ok 3,5 tony umożliwiający odbiór odpadów komunalnych z trudno dostępnych terenów).

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 02/11/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 02/11/2020
Hora local: 13:00
Lugar:

Urząd Miejski w Czchowie 32-860 Czchów, ul. Rynek 12, sala narad parter. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. POLSKA.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

Październik 2021

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

5.2.1. Z postępowania wyklucza się wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 24 ust. 1 Pzp.

6.1. Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

6.1.1. dokumenty, z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (przynajmniej do złożenia oferty) – np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG (o ile dotyczy). Jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby;

6.1.2. wypełniony i podpisany formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ;

6.1.3. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie potwierdzającym;

6.1.3.1. brak podstaw do wykluczenia wykonawcy w zakresie określonym w pkt 5.2 SIWZ;

6.1.3.2. spełnienie warunków udziału w postepowaniu przez wykonawcę w zakresie określonym w pkt 5.3 SIWZ.

6.1.4. oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.3 SIWZ wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) – informacje dot. sposobu wypełniania JEDZ;

5.2.2. wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13,14, 16–20 Pzp lub zagraniczny dokument równoważny;

6.3.2.3. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6.3.2.4. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6.3.2.5. oświadczenie wykonawcy o przynależności labo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, ze powiazania z innym wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu.

7.1. Oferta zawierająca całość przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 13 000,00 PLN (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100 gr.).

7.1.1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następujących formach:

7.1.2. pieniądzu;

7.1.3. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

7.1.4. gwarancjach bankowych;

7.1.5. gwarancjach ubezpieczeniowych;

7.1.6. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku – o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158 ze zm.).

Termin złożenia oferty upływa w dniu: 2 listopada 2020 r. godz.10.00.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwaławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020