Servicios - 450785-2020

Submission deadline has been amended by:  491170-2020
25/09/2020    S187

Polonia-Lesznowola: Servicios relacionados con desperdicios y residuos

2020/S 187-450785

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Lesznowola
Número de identificación fiscal: PL
Dirección postal: ul. Gminna 60
Localidad: Lesznowola
Código NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Código postal: 05-506
País: Polonia
Persona de contacto: Tomasz Dziubak-Wysokiński
Correo electrónico: rzp@lesznowola.pl
Teléfono: +48 227579340
Fax: +48 227579270
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.lesznowola.eobip.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.lesznowola.eobip.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: http://epuap.gov.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości wykorzystywanych na cele rek.-wyp. z terenu gminy Lesznowola

Número de referencia: RZP.271.5.10.2020
II.1.2)Código CPV principal
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie (poddanie odzyskowi, recyklingowi oraz unieszkodliwianiu) odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu gminy Lesznowola, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lesznowola.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90533000 Servicios de gestión de vertederos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Odpady komunalne z terenu Gminy Lesznowola

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów:

— niesegregowanych komunalnych odpadów (zmieszanych),

— komunalnych odpadów stanowiących bioodpady,

— komunalnych odpadów papieru, w tym tektury,

— komunalnych odpadów metali, tworzyw sztucznych oraz odpadów z opakowań wielomateriałowych,

— komunalnych odpadów szkła (bezbarwnego i kolorowego),

— komunalnych odpadów mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

— odpadów – zużytych opon,

— komunalnych odpadów odbieranych zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Lesznowola podczas odbioru odpadów wielkogabarytowych (budowlane, AGD, elektryczne i elektroniczne, opakowania po klejach, farbach i lakierach oraz innych substancjach niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych, baterie i akumulatory, przeterminowane leki, opony od samochodów osobowych itp.).

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 02/01/2021
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp o wartości nie większej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego. Przedmiotowe zamówienia będą polegać na zagospodarowaniu odpadów. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów, aukcji elektronicznej.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na zagospodarowaniu odpadów komunalnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) i ustawy z 14.12.2012 o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.).

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: konsorcjum, spółki cywilnej) o udzielenie niniejszego zamówienia przedmiotowe dokumenty Wykonawcy mogą złożyć wspólnie, stosownie do zakresu świadczonych usług tj. dany dokument musi złożyć ten podmiot, który będzie wykonywał określony zakres wymagający stosownych uprawnień.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku.

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku.

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zobowiązany będzie złożyć Zamawiającemu:

1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) – kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” umowy regulującej zasadny ich współpracy, współdziałania, odpowiedzialności.

2) Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny podanej w ofercie (całkowitej ceny ofertowej brutto).

Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego Wykonawcę będzie potraktowane przez Zamawiającego jako uchylenie się Wykonawcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z zgodnie z art. 46 ust. 5 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i będzie skutkowało zatrzymaniem przez Zamawiającego wadium wraz z odsetkami.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 25/12/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 13:00
Lugar:

Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, POLSKA, sala konferencyjna (pok. 113), na I piętrze. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

1. Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z sesji otwarcia na pisemny wniosek Wykonawcy.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1. Wypełniając JEDZ w zakresie części IV: Kryteria kwalifikacji – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wypełnił tylko sekcję α (alfa): „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji” i nie należy wypełniać żadnej z pozostałych sekcji (A, B, C, D) w części IV.

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tzw. przesłanki fakultatywne).

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy, osób wykonujących czynności objęte przedmiotem zamówienia tj. czynności polegające na przyjmowaniu transportów z odpadami i ważeniu pojazdów z odpadami, wydawanie dokumentów z tym związanych.

4. 4. Zamawiający informuje, że postępowanie będzie prowadzone wg. zasad określonych w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych (tzw. „procedura odwrócona”), tj. Zamawiający, najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 162 500,00 PLN, słownie zł.: sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100. Formy wniesienia wadium Zamawiający określił w SIWZ.

6. Wykonawca przedłoży wraz z ofertą przetargową oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale 2 pkt IV ppkt 4.1 SIWZ.

7. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza przedłoży w terminie nie krótszym niż 10 dni dokumenty wymienione w rozdziale 2 pkt IV ppkt 4.2 SIWZ.

8. Kryteria oceny ofert:

* Cena ofertowa brutto („C”) – 60 %;

* Przeprowadzenie akcji edukacyjnej („A”) – 20 %;

* Termin płatności („T”) – 20 %.

9. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, wycofania oferty" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu.

Pozostałe informacje ze względu na ograniczoną liczbę znaków zawarte są w SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; odwołanie wobec czynności innych niż powyższe wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020