Servicios - 450785-2020

Submission deadline has been amended by:  491170-2020
25/09/2020    S187

Polska-Lesznowola: Usługi związane z odpadami

2020/S 187-450785

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Lesznowola
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Gminna 60
Miejscowość: Lesznowola
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-506
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Dziubak-Wysokiński
E-mail: rzp@lesznowola.pl
Tel.: +48 227579340
Faks: +48 227579270
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lesznowola.eobip.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.lesznowola.eobip.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://epuap.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości wykorzystywanych na cele rek.-wyp. z terenu gminy Lesznowola

Numer referencyjny: RZP.271.5.10.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie (poddanie odzyskowi, recyklingowi oraz unieszkodliwianiu) odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu gminy Lesznowola, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lesznowola.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Odpady komunalne z terenu Gminy Lesznowola

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów:

— niesegregowanych komunalnych odpadów (zmieszanych),

— komunalnych odpadów stanowiących bioodpady,

— komunalnych odpadów papieru, w tym tektury,

— komunalnych odpadów metali, tworzyw sztucznych oraz odpadów z opakowań wielomateriałowych,

— komunalnych odpadów szkła (bezbarwnego i kolorowego),

— komunalnych odpadów mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

— odpadów – zużytych opon,

— komunalnych odpadów odbieranych zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Lesznowola podczas odbioru odpadów wielkogabarytowych (budowlane, AGD, elektryczne i elektroniczne, opakowania po klejach, farbach i lakierach oraz innych substancjach niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych, baterie i akumulatory, przeterminowane leki, opony od samochodów osobowych itp.).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/01/2021
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp o wartości nie większej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego. Przedmiotowe zamówienia będą polegać na zagospodarowaniu odpadów. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów, aukcji elektronicznej.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na zagospodarowaniu odpadów komunalnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) i ustawy z 14.12.2012 o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.).

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: konsorcjum, spółki cywilnej) o udzielenie niniejszego zamówienia przedmiotowe dokumenty Wykonawcy mogą złożyć wspólnie, stosownie do zakresu świadczonych usług tj. dany dokument musi złożyć ten podmiot, który będzie wykonywał określony zakres wymagający stosownych uprawnień.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku.

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku.

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zobowiązany będzie złożyć Zamawiającemu:

1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) – kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” umowy regulującej zasadny ich współpracy, współdziałania, odpowiedzialności.

2) Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny podanej w ofercie (całkowitej ceny ofertowej brutto).

Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego Wykonawcę będzie potraktowane przez Zamawiającego jako uchylenie się Wykonawcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z zgodnie z art. 46 ust. 5 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i będzie skutkowało zatrzymaniem przez Zamawiającego wadium wraz z odsetkami.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/10/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/12/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/10/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, POLSKA, sala konferencyjna (pok. 113), na I piętrze. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z sesji otwarcia na pisemny wniosek Wykonawcy.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wypełniając JEDZ w zakresie części IV: Kryteria kwalifikacji – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wypełnił tylko sekcję α (alfa): „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji” i nie należy wypełniać żadnej z pozostałych sekcji (A, B, C, D) w części IV.

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tzw. przesłanki fakultatywne).

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy, osób wykonujących czynności objęte przedmiotem zamówienia tj. czynności polegające na przyjmowaniu transportów z odpadami i ważeniu pojazdów z odpadami, wydawanie dokumentów z tym związanych.

4. 4. Zamawiający informuje, że postępowanie będzie prowadzone wg. zasad określonych w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych (tzw. „procedura odwrócona”), tj. Zamawiający, najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 162 500,00 PLN, słownie zł.: sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100. Formy wniesienia wadium Zamawiający określił w SIWZ.

6. Wykonawca przedłoży wraz z ofertą przetargową oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale 2 pkt IV ppkt 4.1 SIWZ.

7. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza przedłoży w terminie nie krótszym niż 10 dni dokumenty wymienione w rozdziale 2 pkt IV ppkt 4.2 SIWZ.

8. Kryteria oceny ofert:

* Cena ofertowa brutto („C”) – 60 %;

* Przeprowadzenie akcji edukacyjnej („A”) – 20 %;

* Termin płatności („T”) – 20 %.

9. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, wycofania oferty" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu.

Pozostałe informacje ze względu na ograniczoną liczbę znaków zawarte są w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; odwołanie wobec czynności innych niż powyższe wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2020