Diensten - 450798-2016

22/12/2016    S247

België-Brussel: Dienstenovereenkomst voor de verlening van ondersteuning in verband met de tenuitvoerlegging van de thematische strategie voor bodembescherming van de EU

2016/S 247-450798

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Environment
Postadres: BU 9 01/005
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dienstenovereenkomst voor de verlening van ondersteuning in verband met de tenuitvoerlegging van de thematische strategie voor bodembescherming van de EU.

Referentienummer: ENV.D.1/SER/2016/0041.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van deze dienstenovereenkomst is bijstand verlenen aan het DG Milieu bij de technische, wetenschappelijke en sociaal-economische aspecten van bodembescherming en duurzaam bodemgebruik, in het kader van de tenuitvoerlegging van niet-wetgevende pijlers van de thematische strategie voor bodembescherming en ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van het Europees partnerschap inzake bodembescherming. De dienstenovereenkomst moet zich in het bijzonder richten op de specifieke behoeften in verband met:

–– de opstelling van verslagen over de wetenschappelijke, technische en sociaal-economische aspecten van bodembescherming en duurzaam bodemgebruik (cluster 1),

–– de organisatie en levering van content voor de Europa-website en het wiki-samenwerkingswebplatform inzake bodemgerelateerde beleidsinstrumenten (cluster 2),

–– de ondersteuning voor de organisatie van workshops (cluster 3).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 340 960.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De doelstelling van deze opdracht is het verlenen van bijstand aan het DG Milieu bij de technische, wetenschappelijke en socio-economische aspecten van bodembescherming en duurzaam bodemgebruik, in het kader van de thematische strategie voor bodembescherming, alsook het verlenen van bijstand bij de tenuitvoerlegging van het Europees partnerschap inzake bodembescherming. De opdracht bestaat uit 3 clusters:

— 1: opstelling van verslagen over de wetenschappelijke, technische en sociaal-economische aspecten van bodembescherming en duurzaam bodemgebruik. De contractant moet in detail 9 documenten uitwerken gedurende de looptijd van de opdracht (3 jaar), waarvan 6 diepgaande verslagen en 3 beleidsoverzichten, evenredig verdeeld over de looptijd van de opdracht,

— 2: de organisatie en levering van content voor de Europa-website en het wiki-samenwerkingswebplatform inzake bodemgerelateerde beleidsinstrumenten,

— 3: logistieke ondersteuning voor de organisatie van workshops (voorbereiding, bevordering en procedures) over onderwerpen die in cluster 1 aan de orde zijn gekomen. Er moeten elk jaar 2 workshops worden georganiseerd voor maximaal 70 mensen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit van de voorgestelde methodologie / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: organisatie van het werk en toekenning van middelen / Weging: 34
Kwaliteitscriterium - Naam: maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole / Weging: 16
Prijs - Weging: 50/50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 143-258108
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 07.0201/2016/742739/SER/ENV.D.1
Benaming:

Dienstenovereenkomst voor de verlening van ondersteuning in verband met de tenuitvoerlegging van de thematische strategie voor bodembescherming van de EU

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/12/2016
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stichting Deltares
Postadres: PO Box 177
Plaats: Delft
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2600 MH
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Institute of Soil Science and Plant Cultivation (IUNG) — State Research Institute
Postadres: Czartoryskich Street 8
Plaats: Puławy
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 24-100
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Helmholtz Centre for Environmental Research — UFZ
Postadres: Permoserstraße 15
Plaats: Leipzig
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 04318
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 360 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 340 960.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 24 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

19,5 % + 5 % = 24,5 %. Hierboven zijn enkel volledige getallen toegestaan.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Overeenkomstig artikel 134, lid 1, onder e), van de uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EU, Euratom) 2015/1929 van het Europees Parlement en de Raad van 28.10.2015 (Financieel Reglement), kan de aanbestedende dienst, gedurende een periode van 3 jaar na de sluiting van de initiële overeenkomst, gebruikmaken van de onderhandelingsprocedure voor aanvullende diensten (zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van een opdracht), in geval van nieuwe diensten of werken bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten of werken die door dezelfde aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de ondernemer waaraan een initiële opdracht werd gegund, mits deze diensten of deze werken overeenstemmen met een basisproject dat het voorwerp vormde van de oorspronkelijke opdracht die na de bekendmaking van een aankondiging van opdracht werd gegund, onder de in lid 4 van artikel 134 gestelde voorwaarden.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

eventuele opmerkingen wat de gunningsprocedure betreft, mogen worden verstuurd naar de aanbestedende dienst vermeld in I.1.

Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen 2 jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten, waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu). Dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de termijn voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep.

Binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld bij de dienst vermeld in VI.4.1.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/12/2016