Servicios - 450827-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Katowice: Servicios de recogida de desperdicios

2020/S 187-450827

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miasto Katowice, Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach
Dirección postal: ul. Gliwicka 154
Localidad: Katowice
Código NUTS: PL22A Katowicki
Código postal: 40-859
País: Polonia
Persona de contacto: Ryszard Kwieciński
Correo electrónico: ztm@hot.pl
Teléfono: +48 322504008
Fax: +48 322507380
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.ztm.katowice.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.ztm.katowice.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: http://miniportal.uzp.gov.pl/
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: jednostka organizacyjna administracji samorządowej
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych

Número de referencia: OP/ZP/3/2020
II.1.2)Código CPV principal
90511000 Servicios de recogida de desperdicios
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu stałych odpadów komunalnych z obiektów administrowanych przez Miasto Katowice – Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach. Przedmiot zamówienia został podzielony na II części:

1) przedmiotem części I jest usługa wywozu stałych odpadów komunalnych z targowiska zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Pukowca 23;

2) przedmiotem części II jest usługa wywozu odpadów komunalnych z targowisk zlokalizowanych w Katowicach przy ul. Katowickiej 61, pl. Miarki, ul. Agnieszki 21, ul. Panewnickiej 33, ul. Chrobrego 28 oraz obiektu biurowego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Gliwickiej 154. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech zamówienia, określają wzory umów załączonych do SIWZ. Załączniki do umów określają: rodzaj i szacunkową ilość odpadów przeznaczonych do wywozu, minimalną częstotliwość wywozu, rodzaj i ilość pojemników/kontenerów, które zobowiązany jest dostarczyć wykonawca.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część I zamówienia

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90511000 Servicios de recogida de desperdicios
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22A Katowicki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Targowisko miejskie zlokalizowane w Katowicach przy ul. Pukowca 23

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem części I zamówienia jest usługa wywozu odpadów komunalnych z targowiska miejskiego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Pukowca 23. Szczegółowy opis części I przedmiotu zamówienia, w tym standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech części I przedmiotu zamówienia, określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, Załącznik do umowy określa: rodzaj i szacunkową ilość odpadów przeznaczonych do wywozu, minimalną częstotliwość wywozu oraz rodzaj i ilość pojemników/kontenerów, które zobowiązany jest dostarczyć wykonawca.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 30/06/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część II zamówienia

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90511000 Servicios de recogida de desperdicios
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22A Katowicki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Targowiska miejskie zlokalizowane w Katowicach przy: ul. Katowickiej 61, pl. Miarki, ul. Agnieszki 21, ul. Panewnickiej 33, ul. Chrobrego 28 oraz obiekt biurowy w Katowicach przy ul. Gliwicka 154

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem części II zamówienia jest usługa wywozu odpadów komunalnych z targowiska miejskiego zlokalizowanego w Katowicach przy: ul. Katowickiej 61, pl. Miarki, ul. Agnieszki 21, ul. Panewnickiej 33, ul. Chrobrego 28 oraz z obiektu biurowego w Katowicach przy ul. Gliwicka 154. Szczegółowy opis części II przedmiotu zamówienia, w tym standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech części II przedmiotu zamówienia, określa wzór umowy, stanowiący załącznik do SIWZ, Załącznik do umowy określa: rodzaj i szacunkową ilość odpadów przeznaczonych do wywozu, minimalną częstotliwość wywozu oraz rodzaj i ilość pojemników/kontenerów, które zobowiązany jest dostarczyć wykonawca.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 30/06/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy; w przypadku wykonawcy podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16–20 lub ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy, przepisy art. 24 ust. 8–10 ustawy stosuje się odpowiednio,

Spełniają warunki udziału w postępowaniu, niezbędne do należytego wykonania zamówienia, w tym warunki określone przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 tekst jednolity z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 tekst jednolity z późn. zm.) lub innymi przepisami prawa, dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej oraz warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, w tym:

a) wykonawcy ujawnieni w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Katowice, tj. rejestrze, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach;

b) wykonawcy ujawnieni w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach, gospodarujących odpadami oraz prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego w których oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego (BDO), w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. rejestrze, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) ubiegając się o część I zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonują) co najmniej trzy usługi odpowiadające przedmiotem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; za usługę odpowiadającą przedmiotem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, uznaje się usługę wywozu stałych odpadów komunalnych o wartości co najmniej 500 000 PLN netto;

2) ubiegając się o część II zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonują) co najmniej trzy usługi odpowiadające przedmiotem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; za usługę odpowiadającą przedmiotem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, uznaje się usługę wywozu stałych odpadów komunalnych o wartości co najmniej 50 000 PLN netto;

3) ubiegając się o część I i II zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonują) co najmniej trzy usługi odpowiadające przedmiotem i wartością usłudze stanowiącej część I i II zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; za usługę odpowiadającą przedmiotem i wartością usłudze stanowiącej część I i II zamówienia, uznaje się usługę wywozu stałych odpadów komunalnych o wartości co najmniej 550 000 PLN netto.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa wzory umów, stanowiące załączniki do SIWZ oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym: ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 tekst jednolity z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 tekst jednolity z późn. zm.).

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji określają wzory umów będące załącznikami do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 25/12/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 10:30
Lugar:

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, 40-859 Katowice, ul. Gliwicka 154, POLSKA

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

Luty 2021 r.

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium:

1) w wysokości 14 062,50 PLN (słownie: czternaście tysięcy sześćdziesiąt dwa złote 50/100), jeżeli ubiega się o obie części zamówienia;

2) w wysokości 12 412,50 PLN (słownie: dwanaście tysięcy czterysta dwanaście złotych 50/100), jeżeli ubiega się o część I zamówienia;

3) w wysokości 1 650,00 PLN (słownie: jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100), jeżeli ubiega się o część II zamówienia.

Zamawiający informuje, że:

1) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;

2) usługa objęta zamówieniem jest usługą o ustalonych standardach jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, powszechnie dostępną dla odbiorcy;

3) klauzula informacyjna, związana z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych od wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia, dostępna jest do wglądu na stronie internetowej zamawiającego www.ztm.katowice.pl w zakładce Zamówienia (art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.);

4) dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie podlegania wykluczeniu określa rozdział VIII SIWZ;

5) targowiska miejskie objęte wywozem odpadów komunalnych są obiektami ogólnodostępnymi.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17 A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 – tekst jednolity z późn. zm.), przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy. Terminy składania odwołań określa ustawa.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020