Servicios - 450853-2020

25/09/2020    S187

Rumanía-Timișoara: Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación

2020/S 187-450853

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Municipiul Timișoara
Número de identificación fiscal: 14756536
Dirección postal: Bulevardul C. D. Loga nr. 1, județ Timiș
Localidad: Timișoara
Código NUTS: RO424 Timiş
Código postal: 300030
País: Rumania
Persona de contacto: Radu Corina Valerica – Serviciul achiziții publice
Correo electrónico: achizitiipublice@primariatm.ro
Teléfono: +40 256408478
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.primariatm.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103787
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

ET + DALI + PT reabilitare construcții și instalații la Clinica de Oftalmologie, Timișoara, Str. Scuarul Martir Radian Belici nr. 1

Número de referencia: 14756536_2020_ PAAPD1149110
II.1.2)Código CPV principal
71240000 Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

In baza contractului vor fi prestate servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii „ET + DALI + PT reabilitare construcții și instalații la Clinica de Oftalmologie, Timișoara, Str. Scuarul Martir Radian Belici nr. 1”, astfel cum sunt acestea impuse in tema de proiectare si în conformitate cu documentaţia tehnico-economică.

Autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 11-a zi înainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 20 de zile înainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 134 453.78 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79933000 Servicios de apoyo al diseño
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO424 Timiş
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Timisoara, Str. Scuarul Martin Radian Belici, la sediul prestatorului si la sediul beneficiarului (dupa caz).

II.2.4)Descripción del contrato:

Scopul achiziţiei publice este contractarea serviciilor de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru „ET + DALI + PT reabilitare construcții și instalații la Clinica de Oftalmologie, Timișoara, Str. Scuarul Martir Radian Belici nr. 1” după cum urmează:

1. etapa I presupune predarea în termen de 60 de zile calendaristice:

— expertiza tehnica + documentatie de avizare a lucrarilor de intervenţie (DALI) + audit energetic;

2. etapa II presupune predarea în termen de 60 de zile calendaristice de la aprobarea prin HCL a documentatiei DALI:

— proiect tehnic verificat conform legii;

— proiect pentru autorizarea executării lucrărilor + proiect pentru organizare execuţie lucrări inclusiv proiect pentru obţinerea autorizaţiei de construire + proiect tehnic de execuţie + detalii de execuţie + caiet de sarcini + plan SSM + deviz martor.

Termenul de predare la beneficiar a documentaţiilor prevăzute în etapa 2 de proiectare este de 60 de zile calendaristice de la ordinul de incepere a lucrarilor şi numai după aprobarea documentaţiilor din etapa I (DALI se va aproba în Consiliul Local al Municipiului Timişoara).

După predarea documentaţiei integrale, prestatorul are obligaţia de a presta serviciile aferente etapei III din tema de proiectare.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 120
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Municipiul Timisoara va exclude în orice moment al procedurii de atribuire a contractului de servicii, orice operator economic care se afla în una din situatiile prevazute la art. 60, 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Motivele de excludere vor fi aplicate şi în cazul asociaţilor/subcontractanţilor/terţilor susţinători, după caz.

Modalitatea de indeplinire: sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila, fiecare operator economic participant la procedura de atribuire (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz) va prezenta odata cu oferta, DUAE distinct, completat in SEAP cu informatiile aferente situatiei lui. Se vor prezenta:

(a) declaratia pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea nr. 98/2016 – de catre toti participantii la procedura si

(b) daca este cazul, angajamentul ferm al tertului sustinator insotit de documente din care rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau asociere.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Documentele justificative pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii acestora;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/limba în care au fost emise însotite de traducerea in limba romana, dupa caz.

Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

— Nicolae Robu, primar;

— Dan Aurel Diaconu, viceprimar;

— Imre Farkas, viceprimar;

— Robert Kristof, administrator public;

— Caius-Sorin Suli, sef Serv. juridic;

— Victoria-Slavita Dubles, consilier Birou evidenta patrimoniu;

— Emilia Szekely, consilier Biroul contabilitate;

— Andron Liviu, consilier Birou evidenta patrimoniu;

— Eliza-Angela Costa, consilier Biroul locuinte;

— Nicoleta Ramona Dolha, consilier Biroul garaje, cimitire coserit si spatii utilitare ;

— Alina Ramona Rosenblum, consilier Biroul finantare scoli;

— Lelica Crisan, sef Birou eficientizare energetica blocuri;

— Alin Stoica, consilier juridic;

— Mihaela Maria Dumitru, sef Biroul contencios;

— Vesna Nestorovici, consilier juridic;

— Melinda Eniko Jurca, consilier Biroul evidenta patrimoniu;

— Florin Ravasila, director Directia cladiri terenuri si dotari 1 est;

— Calin Nicusor Pirva, sef Birou cladiri terenuri 1 est;

— Viorel Dumitrascu, inspector de specialitate;

— Doina Violeta Purdea, sef Birou banca de date urbana;

— Patrik Kimak, consilier BBDU;

— Gheorghe Dumitrescu, consilier Compartimentul administrare fond funciar;

— Nina Ciobanu, consilier Compartimentul administrare fond funciar;

— Anca Laudatu, sef Serviciul scoli spitale si baze sportive;

— Gabriela Tamas, consilier Serviciul scoli spitale si baze sportive.

Consilieri locali: Lorenzo-Flavius Barabas; Andra-Anca Lapadatu; Lucian Caldararu; Laura Chindris; Radu Dragos Dimeca; Marius Cristinel Dugulescu; Grigore Grigoroiu; Iulian Daniel Idolu; Sorin Gabriel Ionescu; Adrian Razvan Lulciuc; Daniela Mirela Maris; Ioan Mateescu; Octavian Mazilu; Ciprian Stefan Mihok; Simion Mosiu; Adrian Romita Orza; Raluca Ioana Popescu; Gabriela Popovici; Constantin Stefan Sandu; Elena Sipos; Nicusor-Alin Sirbu; Ioan Stefan Szatmari; Lucian Dorel Taropa; Adelina Larissa Tîrziu; Luminita Tundrea.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire – comisia de evaluare:

1. titulari:

— preşedinte Pascu Constantin, sef Biroul constructii instalatii;

2. membri:

— Viasu Cristian Iustin, consilier Biroul constructii instalatii;

— Nitusca Radu, consilier Biroul finantare scoli;

— Radu Corina Valerica, sef Serviciul achizitii publice;

— Bozan Cristina Lucia, consilier juridic;

3. membri de rezerva:

— preşedinte Mates Sebastian, consilier Biroul constructii instalatii;

— membri:

—— Ciurea Florentin, consilier Biroul constructii si instalatii;

—— Elena Goia, consilier Biroul contabilitate;

—— Rominu Ionela Laura, consilier Serviciul achizitii publice;

—— Adriana Mariana Seitan, consilier juridic.

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedească o forma de înregistrare în condiţiile legii din tara de rezidenta, din care să reiasă ca operatorul economic (ofertant si dupa caz, ofertant asociat) este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situaţiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.

Modalitate de îndeplinire: se va prezenta DUAE completat in conformitate cu prev. art. 193 din Legea 98/2016, cu ultimele completari si modificari. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul ONRC/documentele echivalente emise in tara de rezidenta urmează a fi prezentate, doar la solicitarea autorităţii contractante, de catre ofertantul aflat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Informaţiile cuprinse in certificat/documentul echivalent trebuie sa fie reale, valabile la data prezentarii acestuia. În cazul unei oferte comune depusa de mai mulţi operatori economici, documentele solicitate se vor prezenta de către fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, pentru partea de contract pe care o realizează. Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/limba în care au fost emise, însoţite de traducere in limba romana, după caz.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. 1. Experienta similara. Ofertantii vor prezenta o listă a serviciilor similare cu prezentul obiectiv, realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii trei ani (raportat la data-limită de depunere a ofertelor) din care sa faca parte cel puţin un contract. Serviciile considerate similare prezentului obiectiv ca tip şi complexitate vor fi considerate servicii de proiectare în domeniul reabilitare cladiri monument istoric, ansamblul TM-II-a-A-06164.

Proportia de subcontractare. Subcontractare. In cazul în care ofertantul intenţioneaza să subcontracteze parţial serviciul, DUAE include informatiile solicitate cu privire la subcontractanti, precum şi procentul aferent prestaţiilor, raportat la valoarea contractului cu activităţile pe care le vor realiza. Subcontractantul/subcontractantii nominalizat/i de catre ofertant are/au obligatia de a completa DUAE cu datele proprii în conformitate cu prevederile art. 193 din Legea 98/2016. Neprezentarea acestuia odata cu oferta atrage dupa sine respingerea ofertei ca inacceptabila [temei art. 137 alin. (2) lit. k) din HG 395/2016]. Se vor prezenta acordul de subcontractare si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Pentru indeplinirea cerintei privind experienta similara se va prezenta, ca dovada preliminara, DUAE completat in conformitate cu prevederile art. 193 din Legea 98/2016. La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora fara TVA. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (ex: procese-verbale de recepţie/recomandări/certificate constatatoare etc.) vor fi prezentate, doar la solicitarea autorităţii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile si vor contine toate informatiile din cadrul DUAE si totodata, vor preciza dacă aceste lucrari au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu. In cazul unei oferte comune, experienta similara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, caz in care in formularul DUAE completat de ofertant se vor include informatii privind asociatii, care au obligatia de a prezenta odata cu oferta, formularul DUAE completat cu datele proprii si modul concret de indeplinire a cerintelor privind capacitatea tehnica şi profesională, proporţional cu cota de implicare in executarea contractului, la care se va atasa acordul de asociere. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinerea unuia sau mai multor terti sustinatori, capacitatea acestuia/acestora va fi cumulata, dupa caz, cu cea a ofertantului pentru indeplinirea cerintei, caz in care in formularul DUAE completat de ofertant se vor include informatii concrete cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute in vedere de acesta, pentru a accesa in orice moment resursele necesare. Se ataseaza DUAE si angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul/tertii sustinatori vor asigura indeplinirea angajamentului.

Se va completa direct in SEAP, in conformitate cu prev. art. 193 din Legea 98/2016 si prezenta un DUAE separat atat de catre ofertant, cat si de catre fiecare subcontractant nominalizat. Neprezentarea acestuia/acestora (dupa caz) odata cu oferta atrage dupa sine respingerea ofertei ca inacceptabila [temei art. 137 alin. (2) lit. k) din HG 395/2016]. Se vor prezenta acordul de subcontractare si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. De asemenea, la incheierea contractului de achizitie publica, la solicitarea autoritatii contractante, se va prezenta contractul/contractele incheiat/e între ofertant şi subcontractant/subcontractanţii nominalizaţi în ofertă, in concordanta cu oferta. Contractul/contractele de subcontractare se vor constitui in anexe ale contractului.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 175-422695
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 03/11/2020
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 03/05/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 03/11/2020
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Membrii comisiei de evaluare şi după caz, persoanele împuternicite de către ANAP si alte persoane imputernicite, dupa caz.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. In cadrul documentelor atasate anuntului de participare publicat in SEAP, DUAE este configurat direct in SEAP si pus la dispozitia operatorilor economici interesati. Operatorii economici participanti vor completa in SEAP in mod direct, in acest document informatiile/raspunsurile aferente incadrarii/neincadrarii in motivele de excludere, respectiv indeplinirii criteriilor de calificare solicitate de catre autoritatea contractanta, tinand cont de calitatea in care acestia participa la procedura de atribuire, respectiv ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz;

2. Pentru vizualizarea documentelor atasate, operatorii economici trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic;

3. Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta (DUAE completat, declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, propunerea tehnica, propunerea financiara, documentul doveditor privind constituirea garantiei de participare si daca este cazul, angajamentul de sustinere al tertului sustinator, acordurile de asociere si/sau subcontractare), numai în format electronic, semnata cu semnatura electronica extinsa si numai pana la data si ora-limita stabilita pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare;

4. Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP in cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentaţia de atribuire, cu respectarea termenului-limita precizat de autoritatea contractanta la sectiunea II.1.4) a prezentului document, respectiv nu mai tarziu de 20 de zile inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare. Conform art. 160-161 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 11-a zi înainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in masura in care acestea vor fi adresate in termenul prevazut in anuntul de participare. Raspunsul consolidat la clarificarile solicitate va fi publicat în SEAP in cadrul anuntului de participare;

5. În cazul în care autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor clarificari/completari în scopul verificarii conformitatii ofertei cu cerintele impuse, atat solicitarea, cat si raspunsul ofertantului se transmit în SEAP doar în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa. In situatia in care raspunsul ofertantului este postat in SEAP fara semnatura electronica extinsa, oferta sa va fi asimilata prevederilor art. 137 alin. (2) lit. j) din HG 395/2016, fiind respinsa ca inacceptabila;

6. Daca în urma aplicarii criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut” se constata ca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin preturi egale, se va solicita reofertarea prin intermediul SEAP. Daca aceasta nu este realizabila din motive imputabile operatorului SEAP, se va solicita ofertantilor o noua propunere financiara offline. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: București
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Conform Legii 101/2016, cu ultimele completari si modificari.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Municipiul Timișoara – Serviciul achiziții publice, camera 223
Dirección postal: Bulevardul C. D. Loga nr. 1
Localidad: Timișoara
Código postal: 300030
País: Rumania
Correo electrónico: achizitiipublice@primariatm.ro
Teléfono: +40 256408367
Dirección de internet: www.primariatm.ro
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020