Servicios - 450866-2020

25/09/2020    S187

Dinamarca-Copenhague: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2020/S 187-450866

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Sundhedsdatastyrelsen
Número de identificación fiscal: 33257872
Dirección postal: Ørestads Boulevard 5
Localidad: København S
Código NUTS: DK011 Byen København
Código postal: 2300
País: Dinamarca
Persona de contacto: Aase Larsen
Correo electrónico: aase@ssi.dk
Teléfono: +45 32688536
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da
Dirección del perfil de comprador: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=274646&B=SSI
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=274646&B=SSI
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

IT-system til NPU terminologien (LabTerm2) omfattende udvikling, vedligeholdelse og support, samt videreudvikling og drift

Número de referencia: 20-176
II.1.2)Código CPV principal
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Det efterspurgte IT-system kan overordnet beskrives som et værktøj til løbende redigering og publikation af international NPU. Systemet skal desuden understøtte løbende redigering og publikation af danske NPU-derivater samt af andre nationale NPU-derivater.

Indkøbet omfatter levering af et IT-system til NPU terminologien (LabTerm2) i form af en webapplikation til drift, inklusive al nødvendig dokumentation for at Sundhedsdatastyrelsen (SDS) kan opretholde den daglige drift af terminologien, herunder vedligeholde, videreudvikle og publicere international og dansk NPU-terminologi. Herudover indgår vedligehold, support, videreudvikling samt drift af systemet i anskaffelsen.

NPU-terminologien er en international, engelsksproget terminologi. Den er beregnet til identifikation af undersøgelsesresultater inden for det kliniske laboratorieområde. Den danner grundlag for struktureret elektronisk kommunikation af laboratoriedata på tværs af organisationer og landegrænser.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 12 000 000.00 DKK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
48100000 Paquetes de software específico de un sector económico
72200000 Servicios de programación de software y de consultoría
72250000 Servicios de sistemas y apoyo
72600000 Servicios de apoyo informático y de consultoría
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK011 Byen København
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

København S.

II.2.4)Descripción del contrato:

NPU-terminologien er en international terminologi, som spænder over godt 21 000 aktive begreber. Den er beregnet til identifikation af undersøgelsesresultater inden for det kliniske laboratorieområde. Terminologien er primært udviklet til journalbrug, sekundært til kvalitetssikring, forskning og statistik. Den danner grundlag for struktureret elektronisk kommunikation af laboratoriedata på tværs af organisationer og landegrænser og har siden 2001 været den anbefalede terminologi for kommunikation og administration af laboratorieresultater i Danmark.

NPU-terminologien ejes af International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC) og International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC). SDS fungerer som terminologiens internationale releasecenter og dermed ansvarlig for administration, vedligeholdelse og løbende publicering af den internationale version af NPU-terminologien.

Oversættelse, vedligeholdelse og publicering af terminologiens nationale versioner og ekstensioner skal ske i henhold til 'License and Terms of use' udarbejdet af terminologiens bestyrelse.

Nationale NPU-versioner og -ekstensioner varetages af nationale releasecentre, hvoraf der pt. findes 3 - et svensk, et norsk og et dansk. Man forudser og ønsker, at NPU-terminologien vil finde yderligere udbredelse. Det internationale og det danske releasecenter er begge hjemmehørende i SDS og deler de samme ressourcer. Dette sammenfald har haft stor betydning for den infrastruktur, som anvendes til udvikling, vedligeholdelse og publicering af terminologien.

Det it-system, som aktuelt rummer NPU-terminologien ("LabTerm"), er et dansk-udviklet system, som blev skræddersyet til at understøtte arbejdet i Sundhedsdatastyrelsen – dvs. kombinationen af internationalt og dansk terminologiarbejde uden skarp skelnen mellem disse. Systemet er ca. 10 år gammelt. Der er kun sket mindre opdateringer i systemets levetid, og det frembyder i forhold til nutidige krav en række mangler og problemstillinger. Den anvendte it-platform er forældet. Den er aldrig blevet opdateret, og kan ikke opgraderes.

Nærværende udbud omfatter levering af et værktøj dedikeret til vedligeholdelse, videreudvikling og publikation af NPU-terminologien, derudover indgår support og drift i udbuddet.

NPU-værktøjet (Løsningen) består af 3 dele:

- Et redigeringsværktøj i form af en applikation, hvis fulde funktionalitet kan tilgås via Internettet. I redigeringsværktøjet kan internationale og nationale redaktører vedligeholde terminologi-data

- Et publikationsværktøj i form af et API, hvor godkendte brugere kan hente tidstro terminologi-data

- Et publikationsværktøj i form af en web-portal, hvor brugere dels kan hente præformerede udtræk (releases), dels kan foretage søgning og download af visse terminologi-data.

NPU terminologien indeholder forskellige typer af data, som tilsammen understøtter NPU definitionernes betydning og historik.

Nedenstående angiver det aktuelle antal for NPU-elementer og deres forventede årlige tilvækst:

-Antal NPU begreber 85 000 - forventet tilvækst pr. år 1 000

- Antal elementbegreber 15 000 – forventet tilvækst pr. år 500

- Antal organisationer 60 – forventet tilvækst pr. år 2

- Antal brugsnavne 7 000 – forventet tilvækst pr. år 700.

For adgang til NPU terminologien data, vil det ske enten via:

1) Løsningens API-adgang som kun giver afgang til internationale NPU-data, og at kun udvalgte redaktører har API-adgang. Der vil være ca. 5 redaktører som bør have adgang til NPU data, men det forventes at vækste over tid.

2) Adgang til NPU terminologiens data via løsningens Webportal forventes 500 registrerede brugere, heraf estimeres 200 at anvende løsningens webportal samtidig.

Der er ikke planlagt personoplysninger i løsningen. Ad II.2.1) ordregiver estimerer kontraktbeløbet til 8-12 mio. DKK. Beløbet udgør et skøn over forventede kontraktsum for kontraktens løbetid inkl. Optioner. Ad IV.2.4) Teknisk dokumentation kan afgives på engelsk.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Funktionalitet / Ponderación: 50 %
Criterio de calidad - Nombre: Projektgennemførsel / Ponderación: 10 %
Criterio de calidad - Nombre: Løbende Ydelser / Ponderación: 10 %
Criterio de calidad - Nombre: Teknisk løsning / Ponderación: 5 %
Precio - Ponderación: 25 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 72
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Der er option på 2 x 12 måneders forlængelse af kontrakten på uændrede vilkår.

II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número mínimo previsto: 3
Número máximo: 5
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

Ordregiver forventer at udvælge 3-5 ansøgere til at afgive tilbud. Såfremt der modtages flere end 3-5 egnede ansøgninger, vil ordregiver begrænse antallet ud fra de objektive og ikke-diskriminerende kriterier, som er angivet i udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.9).

Begrænsningen af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske ud fra en vurdering af ansøgers referencer. Det tillægges positiv betydning, at referencerne dokumentere relevant erfaring med sammenlignelige ydelser, som de ydelser, der er omfattet af dette udbud, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4). Jo mere relevant referencerne er i forhold til ordregivers behov, jo bedre vurdering.

Antallet af afgivende referencer tillægges ikke selvstændig betydning, idet det er det samlede billede af referencers omfang og relevans i forhold til det udbudte der er afgørende.

Det tillægges positiv vægt i jo højere grad referencerne påviser erfaring med:

— komplekse regler og - funktioner

— sundheds it

— terminologier og klassifikationer

— it-systemer med flere ekstensioner og sprogversioner

— drift, samt vedligehold og support

— offentlig sektor.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

- Videreudvikling

- Etablering af prædriftsmiljø.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt. Den udbudte kontrakt er ikke opdelt i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, stk. 2, da ordregiver vurderer, at der er økonomiske fordele ved at udbyde opgaven samlet, herunder færre udgifter til kontraktadministration.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Ansøger skal i ESPD'et angive:

- Årsomsætning for de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår.

- Soliditetsgrad for de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår.

- Egenkapital for de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår.

- Om ansøger har en erhvervs ansvarsforsikring, samt det forsikrede beløb.

Det bemærkes, at ansøger kan ansøge og afgive tilbud som et konsortium eller ved at basere sig på andre økonomiske aktørers økonomiske og finansielle kapacitet, jf. punkt VI.3).

I den forbindelse vil de sammensluttede virksomheders nøgletal samlet skulle opfylde mindstekravene. Derfor bedes hver deltager i en sammenslutning i ESPD’et angive egen årsomsætning, soliditetsgrad og egenkapital for hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

- Årsomsætning på 10 mio. DKK, i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår.

- Soliditetsgrad på minimum 20 pct, i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår.

- Positiv egenkapital, i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår.

- Gældende erhvervsansvarsforsikring.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

I forhold til dokumentation for teknisk og faglig formåen, skal ansøger angive 3 til 5 referencer, der vedrører ansøgers virksomhed eller andre aktørers virksomhed, som ansøger baserer sin kapacitet på:

Ansøger skal angive følgende vedr. referencen:

- Beskrivelse af de udførte relevante arbejder, herunder hvilke af de under punkt II.1.4) og punkt II.2.4) anførte ydelser, leverancen indeholder.

- Ansøgers rolle i forbindelse med leverancens udførelse.

- Ansøgers beskrivelse af relevans i forhold til den udbudte opgave.

- Tidspunktet for udførelsen og varigheden.

- Værdien af leverancen (kan angives i spænd).

- Modtager af leverance, inkl. kontaktoplysninger.

Tilbudsgiver kan vælge at anvende og vedlægge ordregivers ”Skabelon Referenceskema ESPD” og/eller vedlægge referencer i et særskilt bilag.

Hvis tilbudsgiver vælger at anvende referenceskemaet og/eller vedlægge sine referencer, bedes dette oplyses i ESPD’et afsnit C, og det udfyldte referenceskema og/eller de valgte referencer vedlægges tilbuddet.

Der skal minimum angives 3 referencer. Der kan maksimalt angives 5 referencer, øvrige angivne eller vedlagte referencer vil ikke blive vurderet. Hovedparten af ydelserne for de enkelte referencerne skal være udført inden for de seneste 5 år.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Det er et minimumskrav, at ansøger påviser én reference, der opfylder følgende krav:

- Udvikling af it systemer inden for sundhedsinformatik og inden for terminologi og klassifikation.

Det er et minimumskrav, at ansøger påviser én reference, der opfylder følgende krav:

- Erfaring med support og vedligehold af sammenligneligt it system.

Det er et minimumskrav, at ansøger påviser én reference, der opfylder følgende krav:

- Erfaring med drift af sammenligneligt it system.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

- Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af kontrakten.

- Øvrige vilkår fremgår af kontrakten med bilag.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento de licitación con negociación
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.5)Información sobre la negociación
El poder adjudicador se reserva el derecho de adjudicar el contrato sobre la base de las ofertas iniciales sin negociación
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 054-128463
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 23/10/2020
Hora local: 13:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Danés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på den i pkt. I.3) anførte hjemmeside. Afgivelse af anmodning om prækvalifikation og afgivelse af tilbud kan kun ske elektronisk via hjemmesiden, der er anført i pkt. I.3).

Interesserede virksomheder kan via udbudshjemmesiden få tildelt brugernavn og adgangskode. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem EU-Supply. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger/tilbudsgiver måtte få tekniske problemer ved anvendelsen af udbudshjemmesiden, kan ansøger rette telefonisk henvendelse til EU-Supply: på telefonnummeret +45 70 27 61 70.

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 finder følgende frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i forbindelse med dette udbud: udbudslovens § § 137, stk. 1, nr. 1 om overtrædelser på det miljø-, sociale eller arbejdsretlige område, nr. 2 om konkurs mv., nr. 3 om alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet, nr. 4 om konkurrenceforvridende aftaler, nr. 5 om tidligere misligholdelse af en offentlig kontrakt og nr. 6 om forsøg på at påvirke ordregiverens beslutningsproces. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser.

Ansøger skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold.

Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et fremlægges, jf. udbudslovens § § 151 og 152. Ordregiver forbeholder sig endvidere mulighed for på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren at anmode en ansøger eller tilbudsgiver om at fremlægge dokumentation, hvis dette er nødvendigt for at sikre, at proceduren gennemføres korrekt.

En ansøger, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en ansøger, hvis ordregiver har meddelt ansøger, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der er tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

Som dokumentation for, at ansøger ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153:

— Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at ansøger ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at ansøgeren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2.

— Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land.

For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest.

Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgeres anmodninger, skal ansøger sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige ansøgeres anmodninger.

Nærmere detaljer og betingelser for prækvalifikation og tilbudsgivning fremgår af udbudsmaterialet.

I relation til III.3.2) der skal ikke anføres navne og faglige kvalifikationer i forbindelse med anmodning om prækvalifikation.

Ordregiver forbeholder sig ret til at aflyse udbuddet, indtil det er afsluttet med indgåelse af kontrakt.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Klagenævnet for Udbud
Dirección postal: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Localidad: Viborg
Código postal: 8800
País: Dinamarca
Correo electrónico: klfu@naevneneshus.dk
Teléfono: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Dirección de internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Klagenævnet for Udbud
Dirección postal: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Localidad: Viborg
Código postal: 8800
País: Dinamarca
Correo electrónico: klfu@naevneneshus.dk
Teléfono: +45 35291000
Dirección de internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020