Servicios - 450879-2020

Submission deadline has been amended by:  505434-2020
25/09/2020    S187

Polonia-Poznań: Servicios de diseño técnico para la construcción de obras de ingeniería civil

2020/S 187-450879

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
Dirección postal: ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79
Localidad: Poznań
Código NUTS: PL415 Miasto Poznań
Código postal: 60-529
País: Polonia
Persona de contacto: Danuta Urbańska
Correo electrónico: danuta.urbanska.poznan@rdos.gov.pl
Teléfono: +48 616396400
Fax: +48 616396447
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.poznan.rdos.gov.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.poznan.rdos.gov.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://www.miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Medio ambiente

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wykonanie dokumentacji projektowej małej retencji

Número de referencia: WOP.261.107.2020.DU
II.1.2)Código CPV principal
71322000 Servicios de diseño técnico para la construcción de obras de ingeniería civil
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę) urządzeń małej retencji o wysokości piętrzenia nieprzekraczającej 1 m oraz remontu 2 grobli służących do utrzymania optymalnego poziomu wody w zbiornikach położonych na terenie obszaru Natura 2000 Zachodnie Pojezierze Krzywińskie PLH300014 oraz obszaru Natura 2000 Zbiornik Wonieść PLB300005. Regulacja poziomu wody jest niezbędnym działaniem ochronnym dla zachowania populacji żółwia błotnego, który jest przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Pojezierze Krzywińskie PLH300014. Budowa i remont urządzeń wodnych służących małej retencji zostały wymienione w projekcie zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zachodnie Pojezierze Krzywińskie PLH300014 (ustanowiony zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zachodni...

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL41 Wielkopolskie
II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę) urządzeń małej retencji o wysokości piętrzenia nieprzekraczającej 1 m oraz remontu 2 grobli służących do utrzymania optymalnego poziomu wody w zbiornikach położonych na terenie obszaru Natura 2000 Zachodnie Pojezierze Krzywińskie PLH300014 oraz obszaru Natura 2000 Zbiornik Wonieść PLB300005. Regulacja poziomu wody jest niezbędnym działaniem ochronnym dla zachowania populacji żółwia błotnego, który jest przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Pojezierze Krzywińskie PLH300014. Budowa i remont urządzeń wodnych służących małej retencji zostały wymienione w projekcie zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zachodnie Pojezierze Krzywińskie PLH300014 (ustanowiony zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zachodnie Pojezierze Krzywińskie PLH300014 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. z 2114 r. z późn. zm.).

2. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej następujących obiektów:

— 2 zastawek z możliwością regulowania poziomu piętrzenia (budowa nowych obiektów),

— 2 zastawek ze stałym progiem piętrzącym oraz możliwością regulowania poziomu piętrzenia w górnej części (przebudowa istniejących obiektów),

— 1 progu piętrzącego (budowa nowego obiektu),

— 2 brodów (budowa nowych obiektów),

— 2 grobli (remont istniejących obiektów)

3. Lokalizacja projektowanych obiektów obejmuje działki ewidencyjne nr 194, 5014 oraz 5015, obręb Drzeczkowo, gmina Osieczna, powiat Leszczyński. Miejsca lokalizacji zostały wskazane w Załączniku nr 1 do OPZ.

4. Zadanie wynika z realizacji projektu „Chelonia – program ochrony żółwia błotnego w Wielkopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020 pod nr POIS.02.04.00-00-0022/18.

II. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące etapy realizacji:

1. sporządzenie koncepcji rozwiązań projektowych, które Wykonawca chce zastosować w opracowaniu dokumentacji technicznej. Koncepcja powinna uwzględniać m.in.:

— określenie parametrów technicznych obiektów, z jednoczesnym uwzględnieniem badań geotechnicznych podłoża gruntowego, lokalizacji i ukształtowania terenu,

— wskazanie optymalnych rozwiązań wraz z określeniem możliwości uzyskania zakładanych parametrów obiektów planowanych do realizacji,

— założenia projektowe 4 zastawek, 1 progu piętrzącego, 2 brodów oraz remontu 2 grobli,

— roboty przygotowawcze (m.in.: tymczasowe drogi technologiczne umożliwiające dojazd do terenu budowy, wykonanie kanału obiegowego oraz gródz, instalacji urządzeń odwadniających) oraz roboty wykończeniowe (rozbiórka urządzeń tymczasowych, w tym m.in. dróg, kanału obiegowego, grodzi, systemu odwodnienia);

2. wykonanie dokumentacji projektowej zgodnej z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129 z póź. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). Ww. dokumentacja posłuży do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych. Dokumentacja projektowa ma określać m.in.:

— szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych,

— stawiane tym robotom wymagania jakościowo-techniczne,

— rozmiar rzeczowy robót budowlanych,

— specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

— przedmiar robót,

— kosztorys inwestorski.

Cały opis zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/07/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POIS.02.04.00-00-0022/18 program operacyjny Infrastruktura i środowisko 2014–2020.

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca musi udzielić co najmniej 2-letniej gwarancji na to, że w okresie nie krótszym niż 2 lata od odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiającego nie ujawnią się żadne wady projektu budowlanego i projektu wykonawczego. Wadą będzie w szczególności taka cecha dokumentacji, która doprowadziła do powstania wady inwestycji bądź dowolnej części inwestycji. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji lub niepodania gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca musi wykazać, że:

a) posiada wiedzę i doświadczenie w wykonaniu (zakończeniu) co najmniej dwóch dokumentacji projektowych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. wykonanie dokumentacji projektowej na budowę, remont lub przebudowę obejmujących projekty budowli hydrotechnicznych, np. zastawki, brody, progi, groble;

b) dysponuje lub będzie dysponował osobą, którą skieruje do realizacji niniejszego zamówienia jako projektanta, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności hydrotechnicznej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) lub im równoważne, odpowiadające im kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, która wykonała min. 2 dokumentacje projektowe dotyczące projektu budowy lub przebudowy budowli hydrotechnicznych.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 10:00
Lugar:

Regionlna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

1) do oferty Wykonawca dołączy aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór dokumentu JEDZ stanowi załącznik nr 8 do SIWZ;

2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia;

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenie (JEDZ), dotyczące tych podmiotów;

4) zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego;

5) pełnomocnictwo – jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności;

6) formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ);

7) dowód wniesienia wadium;

8) wykaz wykonanych działań z zakresu ochrony czynnej w ramach kryteriów oceny ofert na formularzu ofertowym;

9) potwierdzenie należytego wykonania działań z zakresu ochrony czynnej (protokół, referencje) w ramach kryteriów oceny ofert.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

4) odpisu z właściwego rejestru;

5) oświadczenia Wykonawcy;

6) wykazu osób;

7) wykazu usług.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020