Servicios - 450881-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Servicios relacionados con desperdicios y residuos

2020/S 187-450881

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Agencja Mienia Wojskowego, Oddział Regionalny w Warszawie
Número de identificación fiscal: 2019/S 180-438062
Dirección postal: Chełmżyńska 9
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 04-247
País: Polonia
Persona de contacto: Phillip Reid
Correo electrónico: dzp.wa@amw.com.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.amw.com.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://amw.eb2b.com.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://amw.eb2b.com.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina nacional o federal
I.5)Principal actividad
Otra actividad: zarządzanie mieniem Skarbu Państwa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup usługi odbioru i przetworzenia lub przekazania do przetworzenia odpadów z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego w Warszawie

Número de referencia: DZP-OW.2610.443.2020
II.1.2)Código CPV principal
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi odbioru i przetworzenia lub przekazania do przetworzenia odpadów z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego w Warszawie – w podziale na 2 części.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (wraz z jej załącznikami), stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

3. Kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

90500000-2 Usługi związane z odpadami,

90514000-3 Usługi recyklingu odpadów,

90510000-5 Usuwanie i obróbka odpadów,

90512000-9 Usługi transportu odpadów.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 1

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
II.2.4)Descripción del contrato:

Zakup usługi odbioru i przetworzenia lub przekazania do przetworzenia odpadów o kodach: 03 01 05, 07 02 80, 08 03 18, 12 01 21, 15 01 02, 15 01 10*, 15 01 11*, 15 02 02*, 15 02 03, 16 01 07*, 16 01 19, 16 01 22, 16 01 99, 16 03 06, 16 05 07*, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 02 04*, 18 01 01, 19 12 04, 19 12 08.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (wraz z jej załącznikami), stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 35
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 2

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
II.2.4)Descripción del contrato:

Zakup usługi odbioru i przetworzenia lub przekazania do przetworzenia odpadów o kodach: 03 01 05, 17 02 04*

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 35
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 4 500,00 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100).

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Warunek udziału w postepowaniu zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż:

a) posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub zbierania i przetwarzania odpadów o kodach:

— część 1:

03 01 05, 07 02 80, 08 03 18, 12 01 21, 15 01 02, 15 01 10*, 15 01 11*, 15 02 02*, 15 02 03, 16 01 07*, 16 01 19, 16 01 22, 16 01 99, 16 03 06, 16 05 07*, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 02 04*, 18 01 01, 19 12 04, 19 12 08 – określonych w załączniku nr 1 do wzoru umowy i o masie określonej w tym załączniku, przypisanej do poszczególnych kodów odpadów,

— część 2:

03 01 05, 17 02 04* – określonych w załączniku nr 1 do umowy i o masie określonej w tym załączniku, przypisanej do poszczególnych kodów odpadów;

b) posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów o kodach:

— część 1:

03 01 05, 07 02 80, 08 03 18, 12 01 21, 15 01 02, 15 01 10*, 15 01 11*, 15 02 02*, 15 02 03, 16 01 07*, 16 01 19, 16 01 22, 16 01 99, 16 03 06, 16 05 07*, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 02 04*, 18 01 01, 19 12 04, 19 12 08 – określonych w załączniku nr 1 do wzoru umowy,

— część 2:

03 01 05, 17 02 04* – określonych w załączniku nr 1 do wzoru umowy.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Określone zostały w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik 3 do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

1. Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach na Zamawiającym ciąży zapewnienie konieczności realizacji zagospodarowania odpadów w ciągu jednego roku od ich wytworzenia.

2. Za możliwością zastosowania przepisu art. 43 ust. 2b ustawy do niniejszego zamówienia przemawia również to, że ze względu na charakter przedmiotu zamówienia przygotowanie oferty przez Wykonawców nie powinno być czasochłonne (w porównaniu np. do zamówienia na dostawy specjalistyczne urządzeń lub zamówień na roboty budowlane), wobec czego skrócenie terminu na składanie ofert nie powinno w żaden sposób wpłynąć na konkurencyjność postępowania.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 07/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 07/10/2020
Hora local: 11:00
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy o godzinie 11.00 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ulicy Chełmżyńskiej 9, sala przetargowa (parter).

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z dyspozycji art. 24aa ustawy, zgodnie z którym Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych znajdują się w rozdziale XIX SIWZ

3. Podstawy wykluczenia: art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

4. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę – w tym potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) formularz ofertowy z treścią zgodną z Załącznikiem nr 1 do SIWZ, stanowiący oświadczenie woli Wykonawcy;

b) pełnomocnictwo – jeśli dotyczy;

c) uzasadnienie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy;

d) oświadczenie w formie „JEDZ” (zgodne w treści z Załącznikiem nr 2 do SIWZ) aktualne na dzień składania ofert;

e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, JEDZ podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Art. 182 ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020