Servicios - 450884-2020

25/09/2020    S187

Rumanía-Bucarest: Servicios de telecomunicaciones

2020/S 187-450884

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Universitatea din București
Número de identificación fiscal: 4505502
Dirección postal: Str. Panduri nr. 90
Localidad: Bucureşti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 050663
País: Rumania
Persona de contacto: Simion Cristinel Sandu
Correo electrónico: contact@achizitii.unibuc.ro
Teléfono: +40 213054620
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.unibuc.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103808
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Universitate
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Serviciilor pentru asigurarea infrastructurii de comunicații și date

Número de referencia: PAAPD1130043
II.1.2)Código CPV principal
64200000 Servicios de telecomunicaciones
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Serviciilor pentru asigurarea infrastructurii de comunicati si date, conform documentatie atasate.

Numarul zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor - 7 zile

Autoritatea Contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 6- a zi inainte de data depunerii ofertelor

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 662 074.60 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sos.Panduri 90

II.2.4)Descripción del contrato:

Serviciilor pentru asigurarea infrastructurii de comunicati si date, conform documentatie atasate.

a. ServiciuI de comunicatii date VPN MPLS, între sediile UB.

b. Servicii de conectivitate de tip dark-fiber.

c. Servicii de securitate retea.

d. Servicii acces Internet- Banda garantata - 1G

e. Clasa adrese IP Publice

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnica / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnica / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii NU trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016

Ofertantul individual/ofertantul asociat, subcontractantul propus, tertul sustinator particpant la procedura va depune o declaratie conform art 60 din Legea 98/2016 o data cu DUAE

Operatorii econimici participanti au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE de catre ofertanti/candidati (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori) ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate. Ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea etapei finale de licitatie electronica face dovada neîncadrării în situațiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea autoritatii contractante, a următoarelor informații și documente: •certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul

General consolidat (buget local, buget de stat etc.) in termen de valabilitate la data prezentării; •cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul emis de ONRC / actul constitutiv; In cazul ofertelor depuse de persoane juridice straine, acestea vor prezenta orice documente edificatoare, in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit operatorul economic.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

Marian Preda

Lucian-Ion Ciolan

Simona – Nely Gherghina

Mariana –Carmen Chifiriuc

Magdalena Iordache-Platis

Valentin-Sorin Costreie

Radu-Valer Gramatovici

Bogdan- Costin Murgescu

Aida Alexandroaia

Cristinel Sandu

Anca Ileana

Bogdan Sorin Ion

Marian Stroe

Florin Bozan

Cristina Ioana Neagoe

Nedepunerea DUAE odata cu oferta a Ofertantului individual/ofertantul asociat, subcontractantul propus, tertul sustinator, atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sunt obligatorii sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor respectiv dupa etapa de licitatie electronica

Dovedirea unei forme de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, care să confirme că ofertantul nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii sale precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.. Cerinta se aplica inclusiv pentru Ofertantul individual/ofertantul asociat, subcontractantul propus, tertul sustinator care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct. Modalitatea de indeplinire: la termenul limita de depunere a ofertelor se va depune DUAE, urmand ca ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante se va prezenta Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrul Comertului sau documente relevante. In cazul ofertelor depuse de persoane juridice straine, acestea vor prezenta orice document edificator, in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit operatorul economic.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Ofertanților li se solicită să demonstreze prestari similare (Servicii pentru asigurarea infrastructurii de comunicatii si date) efectuate în cel mult ultimii 3 ani până la data limită de depunere a ofertelor Dovada implementarii sistemului de management pentru securitatea informatiei conform SR EN ISO 27001 sau echivalent, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme acreditate sau alte probe sau dovezi care confirma o asigurare a unui nivel corespunzator.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Se completeaza DUAE-in SEAP, urmand ca operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor sa prezinte la solicitarea Autoritatii contractante documente/ certificari care sustin cele declarate in DUAE conform Art. 196 alin (2) din Legea 98/2016.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica
Información complementaria acerca de la subasta electrónica:

Având în vedere că prezenta procedură de licitaţiei deschisă se desfasoară prin mijloace electronice, online, într-o singură etapă, cu fază finală de licitaţie electronică, comisia de evaluare luând la cunoştinţă de clasamentul ofertanţilor declaraţi admişi, pus la dispoziţie de către SICAP, va proceda la transmiterea invitaţiilor de participare la faza de licitaţiei electronice în conformitate cu prevederile art.134 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Potrivit prevederilor art.116 alin.(1) şi alin.(2) şi a prevederilor art. 20, alin. (9) din HG nr. 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, coroborat cu prevederile art.131 alin .(1) şi alin.(2) şi a prevederilor art.134 din Legea nr.98/2016, privind achiziţiile publice - paragaraful 3 – Licitaţia electronică, secţiunea a 2-a – Ins... detalii pe www.e-licitatie.ro

IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 15/10/2020
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 15/01/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 15/10/2020
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

In vederea atribuirii contractului de achiziţie publică plin aplicarea procedurii de atribuire de Licitaţie deschisă – Acord Cadru „Servicii pentru asigurarea infrastructurii de comunicatii si date”, Universitatea din Bucuresti, în calitate de autoritate contractantă în conformitate cu dispoziţiile art 74 alin decide, reducerea termenului prevăzut la art 74 alin (1) prin aplicarea prevederilor art. 74 alin (3) din Legea nr 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv de la 35 de zile de la data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data limita de depunere a ofertelor, la 15 de zile.

Decizia autoritatii contractante a fost luata tinand cont de faptul ca procedura in curs reprezinta o reluare a procedurii cu nr. CN1021051/15.05.2020, lotul 1 - SERVICII DE COMUNICAȚII DATE – CONEXIUNEA PRINCIPALĂ, lot care a fost declarat anulat deoarece TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA, unicul ofertant, nu a prezentat informatiile DUAE solicitate, oferta fiind considerata inacceptabila conform art.134 alin 5 din HG 395/2016.

Tinand cont de faptul ca serviciile achizitionate prin aceasta procedura sunt necesare pentru asigurarea continuității serviciilor de conexiune Internet și reducerea până la eliminare a timpului de indisponibilitate a serviciului precum si a gradului de insatisfacție al utilizatorilor din rețeaua UB, si ca actualul contract expira la data de 30.09.2020, necesitatea reducerii termenului de depunere al ofertelor este impedios necesara.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: București
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Precizări privind termenul/termenele pentru procedurile de contestare sunt stabilite în art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Departamentul de achiziții publice – Universitatea din București
Dirección postal: Șoseaua Panduri nr. 90
Localidad: București
Código postal: 050663
País: Rumania
Correo electrónico: contact@achizitii.unibuc.ro
Teléfono: +40 213054620
Dirección de internet: www.unibuc.ro
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020