Servicios - 450892-2020

25/09/2020    S187

Lituania-Vilnius: Servicios de programación de software y de consultoría

2020/S 187-450892

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Viešoji įstaiga CPO LT
Número de identificación fiscal: 302913276
Dirección postal: Gedimino pr. 38
Localidad: Vilnius
Código NUTS: LT LIETUVA
Código postal: LT-01104
País: Lituania
Persona de contacto: Irena Urbšienė
Correo electrónico: i.urbsiene@cpo.lt
Teléfono: +370 52053738
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.cpo.lt
Dirección del perfil de comprador: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/34617
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=537135
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=537135&B=PPO
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Strateginių prekių licencijavimo elektroninės sistemos STRATLES sukūrimo (adaptavimo ir vystymo) paslaugų pirkimas

II.1.2)Código CPV principal
72200000 Servicios de programación de software y de consultoría
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Strateginių prekių licencijavimo elektroninės sistemos STRATLES sukūrimo (adaptavimo ir vystymo) paslaugos.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 81 818.00 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72200000 Servicios de programación de software y de consultoría
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: LT LIETUVA
II.2.4)Descripción del contrato:

Strateginių prekių licencijavimo elektroninės sistemos STRATLES sukūrimo (adaptavimo ir vystymo) paslaugos.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 81 818.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 3
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Pirkimas atliekamas pagal Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos (kodas 188621919) įgaliojimą.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Tiekėjas ir kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais jis numato remtis, turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Netaikoma.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Sutartinių prievolių įvykdymas užtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje registruoto banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu su polisu, kuris turi būti savarankiškas reikalavimas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertės dydis – ne mažiau kaip 5 proc. (penki procentai) sutarties kainos su PVM.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 09/10/2020
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Lituano
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 09/10/2020
Hora local: 09:45

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 60 straipsnio 3 dalimi, pirkimas atliekamas taikant pagreitintą procedūrą. Tokį pasirinkimą pagrindžiančios priežastys, kurias pateikė Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija:

Atsižvelgiant į augantį strateginių prekių licencijavimo procedūrų skaičių, ilgėjančią jų trukmę dėl didesnio sandorių kompleksiškumo ir dėl to didėjančią administracinę naštą tiek verslui, tiek visiems susijusiems licencijavimo proceso dalyviams (institucijoms ir įstaigoms), pirkimo procedūros atliekamos skubos tvarka.

Nesant modernių skaitmeninių sprendimų, licencijavimo procedūrų trukmė dar labiau ilgėja dėl ribotų žmogiškųjų išteklių visų licencijavimo proceso dalyvių atžvilgiu, dėl to neigiamas ekonomines pasekmes patiria verslas, nėra išnaudojamas mūsų šalies ekonominis potencialas, mažėja šalies konkurencingumas, palyginti su kitomis šalimis, kurios naudojasi skaitmeniniais licencijavimo procedūrų sprendiniais ir užtikrina verslui, siekiančiam gauti strateginių prekių eksporto, importo, tranzito licencijas, greitesnes ir patogesnes procedūras.

Pažymėtina, kad COVID-19 pandemijos kontekste ir toliau didėjant susirgimų skaičiui visame pasaulyje, skaitmeniniai sprendimai tapo būtini, siekiant užtikrinti tolesnį sklandų viešojo administravimo institucijų darbą, laiku keitimąsi informacija tarp visų licencijavimo proceso dalyvių, optimizuoti ir skaidrinti procesus, trumpinti sprendimų priėmimo laiką. Elektroninės licencijavimo sistemos įdiegimas ne tik paspartintų prašymų nagrinėjimo eigą, bet ir užtikrintų sklandų strateginių prekių licencijavimo sistemos veikimą karantino ar panašiais atvejais. COVID-19 pandemijai sutrikdžius pasaulines tiekimo grandines ir procesus, Lietuvos verslo subjektai konkuruoja pasaulinėje rinkoje dėl kiekvieno užsakymo, todėl spartesnis ir nepertraukiamas prašymų dėl licencijų išdavimo nagrinėjimas sustiprintų jų konkurencines pozicijas tiek trumpalaikėje, tiek ilgalaikėje perspektyvoje.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Vilniaus apygardos teismas
Localidad: Vilnius
Código postal: LT
País: Lituania
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020