Servicios - 450895-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Lublin: Servicios de lavado y limpieza en seco

2020/S 187-450895

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
Número de identificación fiscal: PL
Dirección postal: ul. dr. K. Jaczewskiego 7
Localidad: Lublin
Código NUTS: PL814 Lubelski
Código postal: 20-090
País: Polonia
Persona de contacto: Ewa Dorosz
Correo electrónico: zampub@cozl.eu
Teléfono: +48 814541761
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.cozl.eu
Dirección del perfil de comprador: www.cozl.eu
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://platformazakupowa.pl/pn/cozl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://platformazakupowa.pl/pn/cozl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Usługi pralnicze

Número de referencia: COZL/DZP/ED/3411/PN-148/20
II.1.2)Código CPV principal
98310000 Servicios de lavado y limpieza en seco
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowych usług pralniczych zgodnie z zasadami i przepisami sanitarnymi obowiązującymi w tym zakresie z zastosowaniem dopuszczonych atestami PZH środków piorących i dezynfekujących oraz wdrożeniem systemu RFID (HF lub UHF) lub równoważnego, pozwalającego na identyfikację i ewidencję asortymentu oddawanego do prania z poszczególnych oddziałów, umożliwiającego bezdotykowe liczenie. Usługa ma być wykonywana w pralni oraz przy użyciu urządzeń i środków wykonawcy, przy czym pralnia musi posiadać zezwolenie właściwego organu sanitarno-epidemiologicznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w załączniku nr 6 do SIWZ. Szacowana ilość bielizny szpitalnej znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
98311000 Servicios de recogida de lavandería
98315000 Servicios de planchado
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. dr. K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowych usług pralniczych zgodnie z zasadami i przepisami sanitarnymi obowiązującymi w tym zakresie z zastosowaniem dopuszczonych atestami PZH środków piorących i dezynfekujących oraz wdrożeniem systemu RFID (HF lub UHF) lub równoważnego, pozwalającego na identyfikację i ewidencję asortymentu oddawanego do prania z poszczególnych oddziałów, umożliwiającego bezdotykowe liczenie. Usługa ma być wykonywana w pralni oraz przy użyciu urządzeń i środków wykonawcy, przy czym pralnia musi posiadać zezwolenie właściwego organu sanitarno-epidemiologicznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w załączniku nr 6 do SIWZ. Szacowana ilość bielizny szpitalnej znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: termin wdrożenia systemu radiowej identyfikacji bielizny / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: jakość / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający żąda wniesienia wadium zgodnie z punktem IX SIWZ.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie, co najmniej jedną usługę prania i dezynfekcji bielizny, o wartości co najmniej 1 500 000 PLN.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Szczegółowe warunki realizacji umowy określa wzór umowy do SIWZ załącznik nr 2.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 30/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 30/10/2020
Hora local: 10:30
Lugar:

Otwarcie ofert: otwarcie ofert za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego (https://platformazakupowa.pl/pn/cozl).

Nastąpi w dniu 30 października 2020 r. o godzinie 10.30 w siedzibie zamawiającego: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. dr. K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin, Dział Zamówień Publicznych, 4 piętro (pokój 32).

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) oświadczenia wykonawcy o:

— braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. ze zm.).

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;

f) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;

g) dokumenty wymagane w pkt VI.2 c do SIWZ – wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane należycie, oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020