Servicios - 450899-2020

Submission deadline has been amended by:  497141-2020
25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2020/S 187-450899

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Dirección postal: ul. Piękna 20
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-549
País: Polonia
Persona de contacto: Monika Ratajczyk
Correo electrónico: zamowienia@knf.gov.pl
Teléfono: +48 222625447
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.knf.gov.pl
Dirección del perfil de comprador: www.knf.gov.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl/
La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general. Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: państwowa osoba prawna
I.5)Principal actividad
Otra actividad: nadzór nad rynkiem finansowym

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup usługi wsparcia technicznego, konsultacji oraz modyfikacji systemu finansowo-księgowego

Número de referencia: DZA-DZAZZP.2610.31.2020
II.1.2)Código CPV principal
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia technicznego oraz modyfikacji i konsultacji w zakresie systemu finansowo-księgowego (system FK lub system), opartego o środowisko Microsoft Dynamics AX 2012.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia technicznego oraz modyfikacji i konsultacji w zakresie systemu finansowo-księgowego (system FK lub system), opartego o środowisko Microsoft Dynamics AX 2012. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą:

— usługi wsparcia technicznego,

— usługi konsultacji oraz modyfikacji systemu, w liczbie do 750 godzin zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do umowy, stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Czas usunięcia błędu krytycznego / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Czas usunięcia błędu zwykłego / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Czas usunięcia usterki / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający – przed wyborem najkorzystniejszej oferty – wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, zastrzeżeniem par. 2 ust 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem dokumentów” do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – Załącznik nr 4 do SWIZ;

2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 8 do SWIZ.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie usługi o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto każda, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj.: usługom informatycznym w zakresie systemów finansowo-księgowych:

a) obejmującym wsparcie minimum 25 użytkowników;

b) obejmującym swym zakresem (łącznie) usługi: serwisowe, gwarancyjne, instalacyjno-wdrożeniowe, programistyczne;

c) realizowanym w ramach zamówień dotyczących poniższych technologii, łącznie:

— Microsoft Dynamics AX 2012 lub wyższa,

— Microsoft SQL 2008 lub wyższa,

— DocuSafe 2.5.711 lub wyższej.

Uwaga:

Wykonawca wykazując usługę w trakcie wykonywania musi wykazać, iż na dzień złożenia oferty jest ona należycie zrealizowana na wartość min. 100 000,00 PLN brutto.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe wymaganie musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu NBP z dnia wystawienia dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie usług. Jeżeli w dniu wystawienia dokumentu, NBP nie publikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikował ww. informacje.

2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,

Że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającymi wiedzę z zakresu odpowiadającemu zakresowi usług stanowiących przedmiot zamówienia, tj.: co najmniej 2 osobami, w tym:

1) 1 kierownikiem projektu o następujących kwalifikacjach:

a) posiadającym certyfikat PMP lub równoważny*, tj.: certyfikat w zakresie zarządzania projektami na poziomie porównywalnym z certyfikatem PMP wydany przez inną organizację;

b) pełnił funkcję kierownika projektu w ciągu ostatnich trzech lat, w co najmniej jednym wdrożeniu systemu finansowo-księgowego opartego na komponentach zgodnie z pkt 4.3.3.1 lit c SIWZ, w instytucji lub firmie zatrudniającej powyżej 300 osób, (wdrożenie musi być zakończone uruchomieniem i eksploatacją systemu);

2) 1 konsultantem, o następujących kwalifikacjach:

a) konsultant w ciągu ostatnich trzech lat brał udział w roli konsultanta w co najmniej dwóch projektach wdrożeniowych systemu w zakresie swojej specjalizacji, zakończonych uruchomieniem i eksploatacją systemu lub realizował usługi w ramach umowy na wsparcie systemu;

b) konsultant posiada znajomość aktualnych polskich przepisów w zakresie swojej specjalizacji, tj.: znajomość przepisów prawa dot. finansów i księgowości, zamówień publicznych, podatków umożliwiającą konstruktywne komunikowanie się z Zamawiającym w toku realizacji przedmiotu zamówienia;

c) udział w roli specjalisty ds. baz danych w zakresie technologii Microsoft SQL, w co najmniej dwóch projektach utrzymaniowych systemów opartych o tę technologię w ciągu ostatnich trzech lat.

Każda z osób może spełniać wymóg więcej niż z 1 obszaru wiedzy, kompetencji / uprawnień.

* Przez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie certyfikat, który jest analogiczny co do zakresu z przykładowymi certyfikatami wskazanymi z nazwy dla danej roli, co jest rozumiane jako:

a) analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z roli, której dotyczy certyfikat;

b) analogiczny stopień poziomu kompetencji;

c) analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymaganego do otrzymania danego certyfikatu;

d) potwierdzony jest egzaminem (dotyczy tylko tych ról, których przykładowe certyfikaty muszą być potwierdzone).

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1) Szczegółowe warunki realizacji umowy określone zostały w projekcie umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego.

2) Projekt umowy zawierania w szczególności zmiany przewidziane w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umowy, które określają ich zakres, w szczególności zmiany umowy i wynagrodzenia oraz charakter i warunki zmian.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 13:00
Lugar:

Otwarcie ofert odbędzie się za pośrednictwem udostępnionej na stronie Zamawiającego nieodpłatnej aplikacji „Skype Web App”. Wskazaną aplikację „Skype Web App” Wykonawca może pobrać pod adresem udostępnionym w przedmiotowym postępowaniu na stronie internetowej Zamawiającego.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Do Oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Zamawiający informuje, iż Wykonawca może ograniczyć się tylko do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo, w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji, dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności. (art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp);

3. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp);

4. wykazu dostaw i osób, o którym mowa w pkt III.1.3 ogłoszenia;

5. Zamawiający dokona oceny ofert zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Termin związania ofertą, o którym mowa w pkt IV. 2.6 ogłoszenia, wynosi 60 dni.

7. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

8. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 15 000 PLN.

9. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu.

10. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w SIWZ.

11. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na zasadach określonych w pkt 7 SIWZ.

12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020