Supplies - 4509-2021

08/01/2021    S5

Slovakia-Topoľčany: Medical equipments

2021/S 005-004509

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
National registration number: 46458581
Postal address: Pavlovova 17
Town: Topoľčany
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Postal code: 955 20
Country: Slovakia
Contact person: Poverená osoba verejného obstarávateľa
E-mail: vo2@svetzdravia.com
Telephone: +421 918600969
Internet address(es):
Main address: https://www.procare.sk/nemocnica/svet-zdravia-nemocnica-topolcany-s/
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19650
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/429746
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://josephine.proebiz.com/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Osoba podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Základné medicínske zariadenia (CoV)

Reference number: SZ_RV_ZMZ_CoV
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných medicínskych zariadení používaných na zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19, vrátane záruky na min. 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.

Predmet zákazky je rozdelený na šesť častí:

1. časť: Hemodialyzačný monitor

2. časť: Odsávačky

3. časť: Infúzne pumpy, lineárne dávkovače a dokovacia stanica

4. časť: Sterilizačné kontajnery

5. časť: Elektrokardiograf

6. časť: Autokláv pre rýchlu sterilizáciu

Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 237 606.26 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Hemodialyzačný monitor

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33181100 Haemodialysis devices
51410000 Installation services of medical equipment
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
80511000 Staff training services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Main site or place of performance:

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s., Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom tejto časti predmetu zákazky je dodanie základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti: 7 ks Hemodialyzačného monitora určený pre kontinuálnu mimotelovú eliminačnú liečbu. Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedeného zariadenia vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 105 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61, kód ITMS2014+: NFP302020AYC7

II.2.14)Additional information

Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Odsávačky

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33162000 Operating theatre devices and instruments
51410000 Installation services of medical equipment
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
80511000 Staff training services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Main site or place of performance:

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s., Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom tejto časti predmetu zákazky je dodanie nových nerepasovaných základných medicínskych zariadení a to konkrétne - odsávačka pre OAIM, JIS, vhodná pre intenzívnu starostlivosť a operačné sály, určená k odsávaniu sekrétov z dýchacích ciest, operačného poľa a hrudnú drenáž v počte 5 ks. Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedených zariadení vrátane záruky na min. 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 11 643.43 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61, kód ITMS2014+: NFP302020AYC7

II.2.14)Additional information

Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Infúzne pumpy, lineárne dávkovače a dokovacia stanica

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33194110 Infusion pumps
51410000 Installation services of medical equipment
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
80511000 Staff training services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Main site or place of performance:

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s., Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom tejto časti predmetu zákazky je dodanie nových nerepasovaných základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti - Infúznych púmp, lineárnych dávkovačov a dokovacej stanice v počte kusov: 30 ks Infúznych púmp: Prístroj použiteľný samostatne aj v dokovacej stanici so spoločným elektrickým napájaním, 30 ks lineárnych dávkovačov: Prístroj použiteľný samostatne aj v dokovacej stanici so spoločným elektrickým napájaním, 3 ks dokovacích staníc na uchytenie minimálne troch prístrojov (lineárnych dávkovačov, alebo infúznych púmp) s napájaním vložených prístrojov a zároveň nabíjanie batérií tak, aby bol použitý iba jeden sieťový kábel. Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedených zariadení vrátane záruky na min. 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 68 786.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61, kód ITMS2014+: NFP302020AYC7

II.2.14)Additional information

Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Sterilizačné kontajnery

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
51410000 Installation services of medical equipment
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
80511000 Staff training services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Main site or place of performance:

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s., Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom tejto časti predmetu zákazky je dodanie základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti: 1 ks Sterilizačných kontajnerov určený výhradne pre parnú sterilizáciu. Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedeného zariadenia vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 22 799.50 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61, kód ITMS2014+: NFP302020AYC7

II.2.14)Additional information

Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Elektrokardiograf

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33123200 Electrocardiography devices
51410000 Installation services of medical equipment
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
80511000 Staff training services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Main site or place of performance:

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s., Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom tejto časti predmetu zákazky je dodanie nových nerepasovaných základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, konkrétne 4 ks Elektrokardiografu, ktorý má použitie pre všetky vekové kategórie, SW bude umožňovať automatickú analýzu a interpretáciu 12-zvodového ekg záznamu. Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedeného zariadenia vrátane záruky na min. 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadenia do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 665.33 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61, kód ITMS2014+: NFP302020AYC7

II.2.14)Additional information

Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Autokláv pre rýchlu sterilizáciu

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
51410000 Installation services of medical equipment
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
80511000 Staff training services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Main site or place of performance:

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s., Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom tejto časti predmetu zákazky je dodanie základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti: 1 ks Autokláv pre rýchlu sterilizáciu vhodný pre sterilizáciu inštrumentov. Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedeného zariadenia vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenia zariadenia do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy najneskôr do 90 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 21 712.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61, kód ITMS2014+: NFP302020AYC7

II.2.14)Additional information

Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP verejného obstarávateľa.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len ZVO) v plnom rozsahu. Túto skutočnosť preukáže spôsobom uvedeným v ZVO. V prípade skupiny dodávateľov sa postupuje podľa § 37 ZVO.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 týmto oznamuje potenciálnym dodávateľom, že nemá prístup k informačným systémom verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon proti byrokracii), preto preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 3 nie je možné.

V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED) je ho povinný vyplniť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časti 4 - globálny údaj. Doklady a dokumenty dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nevyžaduje sa.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Nevyžaduje sa.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Podmienky dodania predmetu zákazky sú uvedené v návrhu kúpnej zmluvy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Podrobnosti o potrebe skrátenia lehoty sú uvedené v časti VI.3) Oznámenia nakoľko v tejto časti formuláru nie je možné uviesť všetky informácie.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Všetky informácie o podmienkach elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/01/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 12 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/01/2021
Local time: 10:00
Place:

Svet zdravia, a.s., Digital park II, Einstainova 25, 851 01 Bratislava alebo v sídle verejného obstarávateľa podľa časových možností členov komisie.

Information about authorised persons and opening procedure:

Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ použije v tomto verejnom obstarávaní elektronickú aukciu, otváranie ponúk je v zmysle § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania

2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tj. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.

3. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť týmito spôsobmi

a)v systéme Josephine registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému Josephine, a to v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod.

b)nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému Josephine. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému Josephine, a to v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod.

c)vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému Josephine, a to v pracovné dni v čase 8.00-16.00 hod.

d)počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky. Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému Josephine v Prehľade zákaziek vyberie predmetnú zákazku a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke Ponuky.

4. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

5. Odôvodnenie skrátenia lehôt:

V Slovenskej republike bolo dňa 28. decembra 2020 uznesením vlády Slovenskej republiky č. 807 zo dňa 29. decembra 2020 predĺžený núdzový stav vyhlásený z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa. Zároveň vláda Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 808 zo dňa 31. decembra 2020 sprísnila platný zákaz vychádzania z dôvodu veľmi nepriaznivého vývoja pandémie (kĺzavý medián počtu nakazených ku dňu 4. januára 2021 je na úrovni 2095 nakazených, počet hospitalizovaných v nemocniciach ku dňu 4. januára 2021 je 3038). Verejný obstarávateľ je ustanovený ako subjekt hospodárskej mobilizácie, ktorý v rámci núdzového stavu musí plniť delegované alebo určené povinnosti. Za účelom zníženia dopadov pandémie COVID a skrátenie čase reakcie pri enormnom náraste pacientov hospitalizovaných v nemocniciach je nevyhnutné zabezpečiť čo najskôr nákup prístrojov určené alebo využívané pri liečbe suspektných alebo potvrdených pacientov na COVID 19. Všetky obstarávané tovary sú určené pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a/alebo liečby pacientov podozrivých na ochorenie alebo už s diagnózou COVID-19. Za danej situácie je prípustné využitie skrátených lehôt na predkladanie ponúk.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/01/2021