Servicios - 450904-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Zielona Góra: Servicios de arquitectura y de planimetría de edificios

2020/S 187-450904

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Agencja Mienia Wojskowego
Número de identificación fiscal: 526-10-38-122
Dirección postal: ul. Zjednoczenia 104
Localidad: Zielona Góra
Código NUTS: PL432 Zielonogórski
Código postal: 65-120
País: Polonia
Persona de contacto: Weronika Stachura
Correo electrónico: dzp.zg@amw.com.pl
Teléfono: +48 684119600
Fax: +48 684119612
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.amw.com.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.amw.com.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://amw.eb2b.com.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local
I.5)Principal actividad
Otra actividad: zarządzanie mieniem Skarbu Państwa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wykonanie projektów wydzielenia samodzielnych lokali mieszkalnych dla budynków będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze

Número de referencia: DZP-OZ.2610.453.2020
II.1.2)Código CPV principal
71251000 Servicios de arquitectura y de planimetría de edificios
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów wydzielenia samodzielnych lokali mieszkalnych dla budynków, będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze wraz z kompletem dokumentacji niezbędnej do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali.

2. Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części:

1) Część 1: Wykonanie projektu wydzielenia samodzielnych lokali mieszkalnych dla budynku mieszkalnego, położonego w Wędrzynie numer 48 A–C;

2) Część 2: Wykonanie projektu wydzielenia samodzielnych lokali mieszkalnych dla budynku mieszkalnego, położonego w Wędrzynie numer 49 A–C.

Kod CPV:

71251000-2 – usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków;

71315300-2 – usługi opomiarowania dla budynków.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 1: Wykonanie projektu wydzielenia samodzielnych lokali mieszkalnych dla budynku mieszkalnego, położonego w Wędrzynie numer 48 A–C

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71251000 Servicios de arquitectura y de planimetría de edificios
71315300 Servicios de planimetría de edificios
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL43 Lubuskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Województwo lubuskie

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów wydzielenia samodzielnych lokali mieszkalnych dla budynków, będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze wraz z kompletem dokumentacji niezbędnej do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali.

Część 1: Wykonanie projektu wydzielenia samodzielnych lokali mieszkalnych dla budynku mieszkalnego, położonego w Wędrzynie numer 48 A–C.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Funkcjonalność - termin realizacji umowy / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60.00
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 23/12/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1046 z późn. zm.) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 2: Wykonanie projektu wydzielenia samodzielnych lokali mieszkalnych dla budynku mieszkalnego, położonego w Wędrzynie numer 49 A–C

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71251000 Servicios de arquitectura y de planimetría de edificios
71315300 Servicios de planimetría de edificios
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL43 Lubuskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Województwo lubuskie

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów wydzielenia samodzielnych lokali mieszkalnych dla budynków, będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze wraz z kompletem dokumentacji niezbędnej do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali.

Część 2: Wykonanie projektu wydzielenia samodzielnych lokali mieszkalnych dla budynku mieszkalnego, położonego w Wędrzynie numer 49 A–C.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Funkcjonalność - termin realizacji umowy / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 23/12/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1046 z późn. zm.) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

2. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie „JEDZ”, aktualne na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz 24 ust. 5 pkt 1, ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę na podst. art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

a) w pkt 3 ppkt d składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b) w pkt 3 ppkt a składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy.

5. Dokument, o którym mowa w pkt 4 b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4 b, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 5 stosuje się.

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1) Wykonawca zobowiązany jest posiadać pozytywne i udokumentowane doświadczenie

w realizacji w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia, tzn., że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał usługi polegające na wykonaniu nie mniej niż 1 projektu wydzielenia samodzielnych lokali mieszkalnych, a łączna wartość usługi wyniosła minimum 10 000,00 PLN brutto.

2) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że minimum jedna osoba, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia będzie posiadała wymagane przepisami prawa uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego/architekta/osoby z uprawnieniami budowlanymi oraz wykonała min. 1 projekt wydzielenia samodzielnych lokali mieszkalnych w ciągu 1 roku przed wszczęciem postępowania.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy wykonanego w sposób prawidłowy projektu wydzielenia samodzielnych lokali mieszkalnych. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego przedstawia załącznik nr 1 do umowy.

2. Należność za wykonaną usługę będzie płatna na konto Wykonawcy w terminie 7 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

3.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 02/11/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 02/11/2020
Hora local: 10:30
Lugar:

Otwarcie ofert, za pośrednictwem platformy zakupowej https://amw.eb2b.com.pl, nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Zielonej Górze przy ulicy Zjednoczenia 104, sala konferencyjna (1 piętro). Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej https://amw.eb2b.com.pl

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Adam Linkiewicz, Aleksandra Rau, Weronika Stachura

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. UE 2016/679 z 27.4.2016, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, s.1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Mienia Wojskowego z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 26 A, 00-911 Warszawa.

2. Administrator wyznaczył inspektorem ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@amw.com.pl lub listownie na adres Agencji Mienia Wojskowego, ul. Nowowiejska 26 A, 00-911Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z 29.1.2004 –Prawo zamówień publicznych „ustawa”.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku treści umowy przez okres 10 lat lub dłużej w przypadku umowy zawartej na czas powyżej 10 lat, wówczas na okres jej trwania.

6.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8. Posiada Pani/Pan:

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b. na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c. na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Zgodnie z art. 8 a ust. 5 ustawy Zamawiający informuje o ograniczeniach wynikających z art. 8 a ust. 2 i 4 ustawy oraz art. 97 ust. 1a ustawy, tj. art. 8 a ust. 2 ustawy. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.- art. 8a ust. 4 ustawy. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu – art. 97 ust. 1a ustawy 1a. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia rodo, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i ust. 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020