Servicios - 450905-2020

25/09/2020    S187

Rumanía-Bucarest: Mantenimiento y reparación de periféricos informáticos

2020/S 187-450905

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
Número de identificación fiscal: 14751237
Dirección postal: Str. Delea Nouă nr. 2
Localidad: Bucureşti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 030925
País: Rumania
Persona de contacto: Cătălin Caloiu, Adrian Leaotă
Correo electrónico: cristina.scurtu@ancom.ro
Teléfono: +40 372845579-358
Fax: +40 372845599-402
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.ancom.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103885
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Autoritate națională
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Acord-cadru în baza căruia se vor încheia contracte subsecvente având ca obiect prestarea de servicii de întreținere, reparații și asigurare cu consumabile a echipamentelor de printare, copiatoarelor, scannerelor și faxurilor (cod CPV: 50323000-5)

Número de referencia: CC04/2020
II.1.2)Código CPV principal
50323000 Mantenimiento y reparación de periféricos informáticos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Acord-cadru în baza căruia se vor încheia contracte subsecvente având ca obiect prestarea de servicii de întreținere, reparații și asigurare cu consumabile a echipamentelor de printare, copiatoarelor, scannerelor și faxurilor (cod CPV: 50323000-5), în conformitate cu cerintele minime obligatorii prevazute in sectiunea 2) „Caietul de sarcini”.

Nu se vor încheia contracte subsecvente care să se deruleze pe o perioadă mai mare de 24 de luni și prin urmare, nu sunt aplicabile dispozițiile art. 164 alin. (8) din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 98/2016, aprobate prin HG nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la ajustarea prețurilor.

Număr de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificări în a 11-a zi înainte de termenul-limită stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 440 000.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO ROMANIA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

— Sediul central al autorității contractante, sediile Direcțiilor Regionale ale ANCOM, precum și sediile Oficiilor Județene ale ANCOM, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul Anexei nr. 2 la secțiunea 2) „Caietul de sarcini”;

— Sediile/punctele de lucru ale operatorului economic.

II.2.4)Descripción del contrato:

Se vor presta servicii de întreținere, reparații și asigurare cu consumabile a echipamentelor de printare, copiatoarelor, scannerelor și faxurilor (cod CPV: 50323000-5) în conformitate cu cerinţele minime obligatorii solicitate în secţiunea 2) „Caietul de sarcini”.

Posibilitatea de reluare a competitiei: nu.

Acord-cadru cu un singur operator economic.

Durata acordului-cadru: 48 de luni de la data semnarii de catre ambele părți.

Valoarea estimata fara TVA: 1 440 000,00 RON, fara TVA.

Frecventa si valoarea contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite:

— valoarea estimată, fără TVA, a celui mai mic contract subsecvent: 30 000,00 RON;

— valoarea estimată, fără TVA, a celui mai mare contract subsecvent: 360 000,00 RON.

Contractele subsecvente vor fi atribuite conform calendarului estimativ de atribuire prevazut mai jos astfel încât să se asigure pe întreaga perioada de derulare a acordului-cadru servicii de întreținere, reparații și asigurare cu consumabile a echipamentelor de printare, copiatoarelor, scannerelor și faxurilor în conformitate cu cerințele minime obligatorii solicitate în sectiunea 2) „Caietul de sarcini”.

Estimare cantități care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: servicii de întreținere, reparații și asigurare cu consumabile a echipamentelor de printare, copiatoarelor, scannerelor și faxurilor pentru minimum 300 echipamente și maximum 850 echipamente.

Estimare cantități care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele ce urmeaza a fi atribuite pe durata acordului-cadru, in conformitate cu prevederile din sectiunea 2) „Caietul de sarcini”:

— cantitate minima estimata pentru un contract subsecvent: minimum o luna pentru minimum 300 echipamente si maximum 850 echipamente;

— cantitate maxima estimata pentru un contract subsecvent: maximum 12 luni pentru minimum 300 echipamente si maximum 850 echipamente.

Contractele subsecvente se estimeaza a se incheia pentru urmatoarele perioade:

(a) 1.1.2021*-31.12.2021;

(b) 1.1.2022-31.12.2022;

(c) 1.1.2023-31.12.2023;

(d) 1.1.2024-31.12.2024.

*Primul contract subsecvent se va încheia pentru perioada 1.1.2021-31.12.2021, în funcție de data semnării acordului-cadru de către ambele părți.

Contractele subsecvente vor fi atribuite conform calendarului estimativ de atribuire prevăzut mai sus astfel încât să se asigure pe întreaga perioadă de derulare a acordului-cadru posibilitatea de asigurare a servicii întreținere, reparații și asigurare cu consumabile a echipamentelor de printare, copiatoare, scanere și faxuri, în conformitate cu prevederile din secţiunea 2) „Caietul de sarcini”.

În măsura în care, având în vedere prevederile legislatiei privind finanțele publice, nu pot fi identificate fondurile necesare a fi angajate prin încheierea contractelor subsecvente pentru perioadele menționate mai sus, se vor incheia contracte subsecvente pentru perioade mai mici (o lună), în funcție de fondurile care pot fi disponibilizate pentru această destinație.

În cazul în care acordul-cadru se va încheia după data de 1.1.2021, ca urmare a derulării procedurii de atribuire, perioada maximă de derulare a acordului-cadru de 48 de luni se va recalcula în mod corespunzător.

Calendarul procedurii de atribuire: septembrie-decembrie 2020.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnică: se va acorda punctaj în funcție de tipul de consumabil utilizat pentru prestarea serviciilor (consumabil OEM/consumabil compatibil). În acest sens se va prezenta Anexa nr. 7 din secțiunea 4) „Formulare” – „Descriere pentru factorul de evaluare din propunerea tehnică” / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 80
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 360 000,00 RON, fara TVA. Frecventa de atribuire a contractelor subsecvente: minimum un contract subsecvent/an.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Ofertanții si dacă este cazul, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

În sensul prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, persoanele cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sunt următoarele:

— Sorin Mihai Grindeanu, președinte;

— Eduard-Lucian Lovin, vicepreședinte;

— Bogdan-Cristian Iana, vicepreședinte;

— Laura-Carmen Zgonea, secretar general, SG;

— Gabriela Stanoiu, director, Direcția economica, SG;

— Virgilius-Traian Stănciulescu, director, DITPD, SG;

— Gemma-Luminita Iosip, director, DAC, SG;

— Adrian Leaotă, șef SAO, DA, DAC, SG;

— Mirela-Rodica Bejgu, șef birou, BAR, SAO, DA, DAC, SG;

— Niculae Cătălin Caloiu, expert, SAO, DA, DAC, SG;

— Mihaela-Cristiana Stoian, expert, SAO, DA, DAC, SG;

— Magda Dinu, expert, SAO, DA, DAC, SG;

— Simona Puiu, expert, SAO, DA, DAC, SG;

— Bogdan Margineanu, șef serviciu SJA, DAC, SG;

— Veaceslav Zaporojanu, consilier juridic, SJA, DAC, SG;

— Daniela-Ioana Mohora, consilier juridic, SJA, DAC, SG;

— Monica Bogatoniu, consilier juridic, SJA, DAC, SG;

— Izabela-Francisca Năstase, consilier juridic, SJA, DAC, SG;

— Adriana-Ioana Penciu, consilier juridic, SJA, DAC, SG;

— Cătălin-Victor Mitrescu, șef departament, DIT, DITPD, SG;

— Daniel-Mircea Iordan, șef serviciu, SADI, DIT, DITPD, SG;

— Bogdan-Mircea Petcu, expert, SADI, DIT, DITPD, SG;

— Claudiu Simion, expert, SADI, DIT DITPD, SG;

— Bogdan-Aurelian Prundeanu, tehnician, SADI, DIT DITPD, SG;

— Cătălin Ionescu, expert, SADI, DIT, DITPD, SG;

— Gabriel-Cătălin Dumitru, expert, SADI, DIT, DITPD, SG;

— Constantin Călina, expert SADI, DIT DITPD, SG;

— Sorin-Bogdan Spătaru, expert, SADI, DIT, DITPD, SG;

— Marilena Roșca, expert CFP, DE, SG;

— Rădița Tanase, expert CFP, DE, SG.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) conform art. 193-195 din Legea nr. 98/2016 de către ofertanți si daca este cazul, terți susținători și subcontractanți, cu informațiile aferente situației lor.

În vederea verificării informațiilor cuprinse în DUAE, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, la solicitarea autorității contractante, ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, precum și fiecare dintre asociați, terți susținători, subcontractanți care au completat DUAE distinct, va/vor prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi:

— cazier judiciar pentru ofertant și pentru persoanele care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— certificate de atestare fiscală privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat etc., din care să rezulte lipsa datoriilor restante la data prezentării acestora;

— documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea nr. 98/2016 (dacă este cazul);

— declarație privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu privire la persoanele cu funcții de decizie menționate în fișa de date a achiziției.

Pentru ofertanții străini se acceptă orice document considerat edificator în țara de origine sau în țara în care acesta este stabilit, cum ar fi declarații pe proprie răspundere, certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritățile competente din țara respectivă, însoţit de traducere autorizată în limba română.

Notă: documentele justificative solicitate conform celor de mai sus se vor prezenta de către fiecare asociat în parte în caz de ofertă comună, iar în caz de subcontractare atât de ofertant, cât şi de subcontractant/ţi, iar în cazul ofertei susţinute de terţ/i documentele se vor prezenta atât de ofertant, cât şi de terţul/ii susţinător/i.

Cerința: ofertanții și dacă este cazul, terții susținători și subcontractanții trebuie să dovedească forma de înregistrare în condițiile legii, în țara de rezidență, din care să rezulte că sunt legal constituiți, că sunt în funcțiune și că au capacitatea de a realiza activitățile care fac obiectul acordului-cadru.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) conform art. 193-195 din Legea nr. 98/2016 de către ofertanți și dacă este cazul, de către terți susținători și subcontractanți.

În vederea verificării informațiilor cuprinse în DUAE, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, la solicitarea autorității contractante, ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, precum și fiecare dintre asociați, terți susținători, subcontractanți care au completat DUAE distinct, va/vor prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi:

— pentru operator economic român: certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul competent teritorial. Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie să rezulte:

(a) obiectul de activitate al ofertantului; obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;

(b) starea ofertantului;

(c) persoanele care reprezintă ofertantul în relaţia cu terţii.

Informatiile cuprinse în acest document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentării.

Notă: se permite dovedirea capacităţii de exercitare a activităţii profesionale şi prin prezentarea certificatului constatator emis de către ONRC în formă electronică, prin intermediul serviciului online InfoCert, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă;

— pentru operator economic străin: ofertantul va prezenta documente edificatoare, traduse în limba română de către un traducător autorizat, reale/actuale la data prezentării, care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană fizică/juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional şi în care să se menţioneze persoanele care reprezintă entitatea în relaţiile cu terţii, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident. De asemenea, documentele prezentate trebuie să dovedească faptul că obiectul său de activitate include activităţi de tipul celor care fac obiectul achiziţiei publice şi să conţină informaţii cu privire la starea ofertantului.

Notă: în cazul unei oferte comune, fiecare participant la asociere trebuie să prezinte documentele justificative solicitate conform celor de mai sus din care să rezulte îndeplinirea criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale pentru partea din contract pe care o realizează.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Proportia de subcontractare. Cerința 2. Subcontractarea. Ofertantul are obligația de a cuprinde în ofertă denumirea eventualilor subcontractanți și datele de contact ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, valoarea la care se ridică partea/părțile respective, precum și acordul subcontractanților cu privire la aceste aspecte, în conformitate cu prevederile art. 55 și ale art. 193 alin. (3) din Legea nr. 98/2016.

Utilaje, instalatii si echipament tehnic. Cerința 1. Centre de service dotate cu echipamente necesare prestării serviciilor. Ofertantul trebuie sa dispună de centre de service dotate cu echipamente necesare pentru prestarea serviciilor care fac obiectul achizitiei in municipiile Bucuresti, Timisoara, Cluj-Napoca si Iasi (localitati unde se concentreaza peste 60 % din echipamentele pentru care se presteaza serviciile care fac obiectul achizitiei).

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Se va completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) conform art. 193-195 din Legea nr. 98/2016 și acesta va avea anexat acordul de subcontractare. Eventuale documente justificative care probează cele asumate prin acordul de subcontractare vor fi solicitate ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, conform art. 196 alin.(2) din Legea nr. 98/2016.

Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 193-195 din Legea nr. 98/2016 de către ofertanți și dacă este cazul, de către terți susținători și subcontractanți. În vederea verificării informațiilor cuprinse în DUAE, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile are obligația de a prezenta documente justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi: declarație privind centrele de service de care dispune ofertantul dotate cu echipamente necesare pentru prestarea serviciilor în municipiile București, Timișoara, Cluj-Napoca și Iași. Notă: în cazul unei oferte comune, cerința de calificare cu privire la centrele de service se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul).

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 02/11/2020
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 02/05/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 02/11/2020
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Nu.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

A. Ofertele vor fi deschise in SEAP. Reprezentantii ofertantilor nu pot fi prezenti la deschidere;

B. Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale care impun o astfel de prelungire, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acesteia. In cazul extinderii valabilitatii ofertei, garantia de participare va fi prelungita in mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungirea valabilitatii ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea se considera ca si-a retras oferta, fara pierderea garantiei de participare;

C. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20. Autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitărilor de clarificari in a 11-a zi inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor;

D. Pentru vizualizarea documentaţiei de atribuire încarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa dispuna de un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic;

E. Precizari suplimentare cu privire la determinarea ofertei castigatoare conform pct. II.2.5:

1. Clasamentul pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare se intocmeste in ordinea descrescatoare a punctajelor, oferta castigatoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj;

2. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă va solicita noi propuneri financiare și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică;

F. Precizări cu privire la garanția de participare: cuantumul este de: 3 600,00 RON și perioada de valabilitate este cel puţin 190 de zile de la data-limită de depunere a ofertelor. Se vor respecta toate cerințele de la pct. III.1.6.a) „Garanție de participare” din secțiunea referitoare la „Instrucțiuni către ofertanți”;

G. La elaborarea propunerii tehnice se vor respecta toate cerințele precizate la pct. IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice din secțiunea referitoare la „Instrucțiuni către ofertanți”;

H. La elaborarea propunerii financiare se vor respecta toate cerințele precizate la pct. IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare din secțiunea referitoare la „Instrucțiuni către ofertanți”;

I. La elaborarea ofertei se vor respecta toate cerințele precizate la pct. IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei din secțiunea referitoare la „Instrucțiuni către ofertanți”.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: București
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Contestație la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sau Tribunalul București – în termen de 10 zile conform art. 8 alin. (1) lit. a) sau art. 49 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Direcția achiziţii și contractări/Serviciul juridic achiziţii
Dirección postal: Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3
Localidad: București
Código postal: 030925
País: Rumania
Correo electrónico: bogdan.margineanu@ancom.org.ro
Teléfono: +40 372845339
Fax: +40 372845402-599
Dirección de internet: www.ancom.ro
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020