Servicios - 450906-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Przemyśl: Servicios relacionados con desperdicios y residuos

2020/S 187-450906

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Przemyśl
Dirección postal: ul. Borelowskiego 1
Localidad: Przemyśl
Código NUTS: PL822 Przemyski
Código postal: 37-700
País: Polonia
Persona de contacto: Barbara Lechowicz
Correo electrónico: barbara@gminaprzemysl.home.pl
Teléfono: +48 166704800
Fax: +48 166705277
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.gminaprzemysl.home.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.gminaprzemysl.bip.gov.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Przemyśl w 2021 r.

Número de referencia: IG.271.9.ZP.2020
II.1.2)Código CPV principal
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. część I – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, zarówno zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów gromadzonych w sposób selektywny w szczególności: bioodpady w tym odpady zielone, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, szkło i opakowania ze szkła, urządzenia elektryczne i elektroniczne, oraz inne wytworzone na nieruchomości. szacowana ilość odpadów komunalnych przewidywana do odbioru i zagospodarowania wynosi 2 059 Mg w tym zmieszane – 1 650 Mg oraz selektywnie zebrane 409 Mg.

2. część II – Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych administrowanych przez gminę Przemyśl w ilości około 112 Mg i położonych na terenie gminy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do SIWZ – tom II – Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych gminy Przemyśl

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teren gminy Przemyśl obejmujący 16 miejscowości. Szczegółowy opis w załączniku do SIWZ tom II – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.4)Descripción del contrato:

Część I – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych gminy Przemyśl.

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całej masy odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, zarówno zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów gromadzonych w sposób selektywny w szczególności: bioodpady w tym odpady zielone, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, szkło i opakowania ze szkła, urządzenia elektryczne i elektroniczne, oraz inne wytworzone na nieruchomości. szacowana ilość odpadów komunalnych przewidywana do odbioru i zagospodarowania wynosi 2 059 Mg w tym zmieszane - 1 650 Mg oraz selektywnie zebrane 409 Mg.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do SIWZ – tom II – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Aspekt środowiskowy – co najmniej 4 pojazdy z emisja spalin EURO 5 lub więcej /waga 40 pkt / Ponderación: 40 pkt.
Precio - Ponderación: 60 pkt.
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomosci niezamieszkałych, administrowanych przez gminę Przemyśl i połozonych na terenie gminy

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teren gminy Przemyśl obejmujący 16 miejscowości. Szczegółowy opis w załączniku do SIWZ tom II – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest systematyczne odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych administrowanych przez gminę Przemyśl i położonych na terenie gminy w ilości 112 Mg. szczegółowy opis zamówienia zawiera zał. do SIWZ tom II – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Aspekt środowiskowy – co najmniej 4 pojazdy z emisja spalin EURO 5 lub więcej /waga 40 pkt / Ponderación: 40 pkt.
Precio - Ponderación: 60 pkt.
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Części I – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych gminy Przemyśl.

1) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Przemyśl w zakresie odbierania odpadów komunalnych zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.),

2) posiada wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) zgodnie z ustawą z dnia 8 stycznia 2013 roku o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

3) posiada wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, a wymagany przez art. 7 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w nawiązaniu do art. 235 ust. 2 ustawy o odpadach,

Części II - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, administrowanych przez gminę Przemyśl i położonych na terenie gminy

1) posiada aktualny wpis do Rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Przemyśl w zakresie odbierania odpadów komunalnych zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.),

2) posiada wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) zgodnie z ustawą z dnia 8 stycznia 2013 roku o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1) Część I – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych gminy Przemyśl – Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału.

2) Część II – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, administrowanych przez Gminę Przemyśl i położonych na terenie gminy - Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Część I - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych gminy Przemyśl

Część II – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, administrowanych przez gminę Przemyśl i położonych na terenie gminy

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że:

1. wykonał lub wykonuje, co najmniej 1 usługę (usługa realizowana na podstawie jednej umowy na rzecz jednego Zamawiającego) odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób ciągły przez okres nie krótszy niż 12 kolejnych miesięcy o łącznej masie odebranych i zagospodarowanych odpadów nie mniej niż 1 000 Mg, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

2. dysponuje/posiada niezbędne do wykonania zamówienia narzędzia i urządzenia, tj.:

2.1. pojazdy:

a) co najmniej jeden samochód specjalistyczny bezpylny o minimalnej kubaturze 3 m 3

Przystosowany do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

b) co najmniej jeden samochód specjalistyczny bezpylny przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

c) co najmniej jeden pojazd o ładowności minimalnej 3,5 Mg do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,

d) co najmniej jeden pojazd małogabarytowy (o mniejszym tonażu tj. do 3 ton) przystosowanym do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie z nieruchomości o utrudnionym dojeździe tj. wąskie drogi, drogi o nawierzchni gruntowej i inne miejsca, do których dojazd może stanowić problem dla typowego pojazdu odbierającego odpady,

e) co najmniej 1 pojazdem specjalistycznym wyposażonym w urządzenie z funkcją do mycia i dezynfekcji pojemników.

Pojazdy odbierające odpady muszą być wyposażone w monitoring bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów (tzw. urządzenia GPS).

2.2. odpowiednio usytuowaną i wyposażoną bazą magazynowo – transportową:

a) bazą magazynowo transportową usytuowaną w gminie Przemyśl lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy na terenie, do którego posiada lub będzie posiadał tytuł prawny,

b) teren bazy magazynowo transportowej winien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom trzecim,

c) miejsce do parkowania pojazdów winno być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,

d) baza ta musi być wyposażona w urządzenia/miejsce do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych przed transportem do miejsc przetwarzania,

e) teren bazy magazynowo transportowej był wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

f) baza magazynowo transportowa musi być wyposażona w:

1) miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów,

2) pomieszczenie socjalne dla pracowników,

3) miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych,

4) legalizowaną samochodową wagę najezdną - w przypadku, gdy na terenie bazy następuje

Magazynowanie odpadów,

g) na terenie bazy magazynowo terenowej powinny się znajdować także:

1) punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów,

2) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów

— o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo transportowej.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Część I - 1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo warunków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – zał. nr 5 do SIWZ

(Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje, co najmniej 1 usługę (usługa realizowana na podstawie jednej umowy na rzecz jednego Zamawiającego) odbierania i zagospodarowania odpadów

Komunalnych z terenu nieruchomości w sposób ciągły przez okres nie krótszy niż 12 kolejnych miesięcy o łącznej masie odebranych i zagospodarowanych odpadów nie mniej niż 1 200 Mg, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie),

Część II - wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo warunków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – zał. nr 5 do SIWZ

(Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje, co najmniej 1 usługę (usługa realizowana na podstawie jednej umowy na rzecz jednego Zamawiającego) odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób ciągły przez okres nie krótszy niż 12 kolejnych miesięcy o łącznej masie odebranych i zagospodarowanych odpadów nie mniej niż 80 Mg, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie),

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 10 dla części I i zał. nr 11 dla części II. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy zgodnie z art. 144 Pzp opisane w rozdziale XX SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 60 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 11:15
Lugar:

15.2. Otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie w dniu 28 października 2020 r. o godzinie 11.15 w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Przemyśl, 37-700 Przemyśl ul. Borelowskiego 1.

15.3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

15.4. Otwarcie ofert j ...

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

8.1.4. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w oparciu o przesłanki, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, tj.: - pkt 1 - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791); Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie zamawiającego następujące dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa: 10.2.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 10.2.4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 10.2.5. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp – zał. nr 7 do SIWZ; 10.2.6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, – zał. nr do 8 SIWZ;W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy - podmiotów na których zasoby powołuje się wykonawca, zobowiązany jest złożyć na wezwanie zamawiającego dokumenty wymienione w pkt 10.2.1 – 10.2.6. specyfikacji; 10.3.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają: 1) oświadczenia wstępne „JEDZ” składa każdy z wykonawców, 2) dokumenty wymienione w pkt 9.1.; 9.2; 10.2; specyfikacji składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, 3) dokumenty wskazane w pkt 10.1. specyfikacji składają ci z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. którzy spełniają warunek, na potwierdzenie którego wymagany jest dany dokument. 10.3.5. W przypadku dokonania wyboru wykonawcy występującego wspólnie, przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne, wykonawca może być wezwany do przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki zostanie zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia, zamawiający będzie wymagał przedłożenia umowy regulującej. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 1) w pkt 10.2.1. SIWZ -składa dokument, o którym mowa w pkt 10.4. ust. 1 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba,

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

W zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 – 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020