Servicios - 450907-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Dąbrowa Górnicza: Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

2020/S 187-450907

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Kościuszki 3/101
Localidad: Dąbrowa Górnicza
Código NUTS: PL22B Sosnowiecki
Código postal: 41-300
País: Polonia
Persona de contacto: Eliza Zioło
Correo electrónico: zamowienia@fabrykapelnazycia.eu
Teléfono: +48 518270465
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://fabrykapelnazycia.ezamawiajacy.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://fabrykapelnazycia.ezamawiajacy.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://fabrykapelnazycia.ezamawiajacy.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: jednostka organizacyjna administracji samorządowej
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla pierwszego etapu realizacji inwestycji pn.: „Fabryka Pełna Życia – nowe centrum Dąbrowy Górniczej w rejonie ulic...

Número de referencia: ZP/07/2020
II.1.2)Código CPV principal
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla pierwszego etapu realizacji inwestycji pn.: „Fabryka Pełna Życia – nowe centrum Dąbrowy Górniczej w rejonie ulic: Kościuszki, Kolejowej i Konopnickiej”. Działki nr: 1/19, 1/13, 6/1, 6/2, 7/9, 7/11, 7/12, 9, 14/2, 30, 32, 33, 34 obr. Dąbrowa Górnicza

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71322000 Servicios de diseño técnico para la construcción de obras de ingeniería civil
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Inwestycja zlokalizowana na terenie dawnej fabryki obrabiarek Defum, centrum Dąbrowy Górniczej, za Pałacem Kultury Zagłębia, pomiędzy Placem Wolności a ulicami T. Kościuszki, Kolejową i M. Konopnickiej

II.2.4)Descripción del contrato:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim (projektów budowlanego – PB oraz wykonawczego – PW) dla pierwszego etapu (I ETAP) realizacji inwestycji pn.: „Fabryka Pełna Życia – nowe centrum Dąbrowy Górniczej w rejonie ulic: Kościuszki, Kolejowej i Konopnickiej”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 10
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Kryteria oceny ofert:

1. cena (C) – 60 %;

2. termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej (T) – 40 %.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:

5.1.3.A. dysponuje osobami, które będą skierowane przez niego do realizacji zamówienia publicznego (stanowiące zespół projektowy).Osoby te będą odpowiedzialne za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz nadzór autorski jak też realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo budowlane. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami:

5.1.3.A.1. główny projektant – posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz uprawnienia budowlane do projektowania w nieograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej oraz aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego;

5.1.3.A.2. sprawdzający/sprawdzających posiadający/ych odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie oraz uprawnienia budowlane do projektowania w nieograniczonym zakresie w odpowiednich specjalnościach (dotyczy specjalności wymienionych w art.14 ustawy Prawo budowlane) oraz aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego;

5.1.3.A.3. pozostali członkowie zespołu projektowego w składzie co najmniej:

— 1 osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie oraz uprawnienia budowlane do projektowania w nieograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego; 1 osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie oraz uprawnienia budowlane do projektowania w nieograniczonym zakresie w specjalności co najmniej instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego; 1 osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje doświadczenie oraz uprawnienia budowlane do projektowania w nieograniczonym zakresie w specjalności co najmniej instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego; 1 osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie oraz uprawnienia budowlane do projektowania w nieograniczonym zakresie w specjalności co najmniej instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego.

Uwaga! Dopuszcza się by jedna osoba posiadała uprawnienia projektowe w więcej niż jednej specjalności (tzw. łączne uprawnienia). Nie dopuszcza się by jedna osoba łączyła uprawnienia określone w pkt 5.1.3.A.1 oraz 5.1.3.A.2.

5.1.3.B. Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej 3 usług w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, dotyczących budynków o pow. całkowitej min. 2 500 m2 lub kubaturze min. 10 000 m3, takich jak:

5.1.3.B.1) wielobranżowe dokumentacje projektowo-kosztorysowe, na podstawie których zostały zrealizowane adaptacje i modernizacje (remonty, przebudowy, rozbudowy) istniejących budynków na funkcje użyteczności publicznej;

5.1.3.B.2) projekty wnętrz lub projekty wystaw i ekspozycji (nie dotyczy wystaw handlowych), na podstawie których ww. wystawy i ekspozycje zostały zrealizowane w obiektach z ograniczonym dostępem światła dziennego w budynkach użyteczności publicznej o lokalizacji w krajobrazie miejskim;

5.1.3.B.3) zakończone wielobranżowe projekty budowlane lub wykonawcze przekształceń budynków poprzemysłowych na funkcje użyteczności publicznej.

Wśród ww. opracowań musi być co najmniej jedna wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa adaptacji lub modernizacji obiektu poprzemysłowego wpisanego do ewidencji zabytków.

Wśród ww. opracowań musi być co najmniej jedna wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa adaptacji lub modernizacji obiektu, którego częścią jest hala przemysłowa o rozpiętości min. 15 m.

Zamawiający wymaga aby w przypadku co najmniej jednego z wykazanych jako referencje projektów oferent prowadził nadzór autorski w trakcie jego realizacji;

5.1.3.C) min. 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności jako biuro projektowe branży architektonicznej

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Szczegółowe warunki realizacji umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 09:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 26/12/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 11:00
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert w siedzibie Zamawiającego – Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o., ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia może uczestniczyć komisja przetargowa oraz każda zainteresowana osoba.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1. Zamówienie będzie realizowane – przez okres wskazany przez Wykonawcę w ofercie, jednakże w okresie nie dłuższym niż 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy w zakresie dokumentacji projektowej. Jednakże obowiązkiem Wykonawcy jest także udział w przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w postaci udzielania za pośrednictwem Zamawiającego odpowiedzi oferentom na pytania dotyczące projektu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia oraz obowiązkiem Wykonawcy jest udział i pomoc w czynnościach Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Wykonawca w swoim zakresie ma również pełnienie przez Wykonawcę nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji w związku z powyższym w tym zakresie termin wykonania usługi jest do momentu zakończenia inwestycji.

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o., ul. Kościuszki 3/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza. Klauzula RODO stanowi punkt 20 SIWZ

3. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądać informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądać oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądać oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

7. Dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu szczegółowo określają punkty 6.10 oraz 6.11 SIWZ.

8. Dokumenty składane przez Wykonawcę potwierdzające spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego:

A) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – „Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia”;

B) „Organizacja zespołu”, w którym Wykonawca opisuje oferowany sposób realizacji zamówienia;

C) „Analiza założeń do projektowania”.

9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta winna być złożona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://fabrykapelnazycia.ezamawiajacy.pl

10. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

11. Zakres usług polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług, co w zamówieniu podstawowym i zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego w pełnym zakresie rzeczowym określonym w SIWZ.

12. Zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy zostanie udzielone na warunkach określonych w ustawie Pzp w trybie zamówienia z wolnej ręki.

13. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie w niniejszym postępowaniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020