Servicios - 450911-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Rzeszów: Servicios relacionados con desperdicios y residuos

2020/S 187-450911

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa. Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie
Número de identificación fiscal: PL823
Dirección postal: ul. Rynek 1
Localidad: Rzeszów
Código NUTS: PL823 Rzeszowski
Código postal: 35-064
País: Polonia
Persona de contacto: Karolina Lis-Zapała
Correo electrónico: przetargi@erzeszow.pl
Teléfono: +48 178754687
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://bip.erzeszow.pl
Dirección del perfil de comprador: http://bip.erzeszow.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://bip.erzeszow.pl
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Nombre oficial: Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział Centralnego Zamawiającego
Número de identificación fiscal: PL823
Dirección postal: ul. Joselewicza 4
Localidad: Rzeszów
Código NUTS: PL823 Rzeszowski
Código postal: 35-064
País: Polonia
Persona de contacto: Karolina Lis-Zapała
Correo electrónico: przetargi@erzeszow.pl
Teléfono: +48 178754687
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://bip.erzeszow.pl
Dirección del perfil de comprador: http://bip.erzeszow.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://epuap.gov.pl
La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general. Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu targowisk miejskich i siedziby Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie

Número de referencia: CZ-D.271.65.198.2020
II.1.2)Código CPV principal
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu targowisk miejskich i siedziby Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90511000 Servicios de recogida de desperdicios
90512000 Servicios de transporte de desperdicios
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL823 Rzeszowski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Rzeszów

II.2.4)Descripción del contrato:

Zakres zamówienia obejmuje:

1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:

a) odpady z targowisk – kod odpadu 20 03 02;

b) odpady komunalne zmieszane – kod odpadu 20 03 01;

c) odpady opakowaniowe – kod odpadu 20 01 01, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07;

2) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu targowisk miejskich i siedziby Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie:

a) miejski plac targowy przy ul. Targowej;

b) miejski plac targowy przy ul. Moniuszki;

c) miejski plac targowy przy ul. gen. Dworaka;

d) miejski plac targowy przy ul. Staszica;

e) miejski plac targowy przy ul. Broniewskiego;

f) miejski plac targowy przy ul. Wyspiańskiego;

g) miejski plac targowy przy ul. Kochanowskiego;

h) siedziba Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów przy ul. ks. J. Jałowego 23A, Rzeszów;

3) dostarczenie na czas świadczenia usługi pojemników na odpady komunalne w ilości i o pojemościach oraz do miejsc wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia;

4) zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z przepisami prawa i wymogami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia;

5) Zamawiający wymaga, aby do realizacji usługi stanowiącej przedmiot zamówienia Wykonawca zapewnił co najmniej 2 specjalistyczne samochody do odbioru odpadów komunalnych. Jeżeli Wykonawca do realizacji usługi zapewni pojazdy bezpylne do odbioru odpadów i wyposażone w silniki o niskiej emisji spalin (tj. spełniające normy EURO V lub wyższej) otrzyma dodatkowe punkty zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

1) Załącznik nr 2 do SIWZ pn. „Wzór umowy”;

2) Załącznik nr 5 do SIWZ pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, dostępne w oddzielnych plikach.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/12/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:

1) cena ofertowa (brutto) – 60 %,

2) aspekt środowiskowy – 40 %.

2. Zamawiający precyzuje, iż przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy, jednakże nie wcześniej niż od 1.1.2021 do 31.12.2021.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem art. 24aa Pzp.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu.

3. Dok. i ośw., które każdy z Wykonawców składa wraz z ofertą:

3.1. wypełniony i podpisany druk „oferta”, stanowiący zał. do SIWZ;

3.2. pełnomocnictwa – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy(-ów) w przypadku, gdy:

a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik;

b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dot. również wspólników spółki cywilnej);

3.3. dok. z których wynika umocowanie do podpisania oferty;

3.4. ośw. w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia;

3.5. Zamawiający pobierze z elektronicznych rejestrów Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i/lub KRS dok. rejestrowe dotyczące Wykonawcy. W przypadku Wykonawców, którzy nie podlegają wpisowi do wskazanych rejestrów, w druku oferty należy podać adres strony internetowej z której Zamawiający pobierze z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych dok. lub dołączyć do oferty dok. wskazujące na uprawnienie do jej podpisania. W przypadku Wykonawców zagranicznych należy dołączyć do oferty tłumaczenie niniejszych dokumentów na język polski;

3.6. zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawcy powołują się na zasoby innych podmiotów, zgodnie z art. 22a Pzp.

4. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 Pzp Wykonawcy składają stosownie do treści art. 24 ust. 11 Pzp ośw. o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, jest zobowiązany do złożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia ośw. lub dok. potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp:

5.1. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp:

1) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert;

2) ośw. Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dok. potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) ośw. Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

5.2. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa dok., o których mowa w pkt III.1.3 ogłoszenia;

5.3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wskazanych w pkt 5.1.

6. Warunek dot. kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Nie dotyczy.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie na usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych o łącznej objętości co najmniej 2 000 000 litrów i trwające nieprzerwanie co najmniej 6 miesięcy.

Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:

1) zamówienia rozpoczęte i zakończone w ww. okresie;

2) zamówienia zakończone w /.w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie.

Przez zamówienia wykonywane należy rozumieć zamówienia, które trwają nadal (niezakończone) i w ramach których Wykonawca wykonał powyższe zamówienie.

W przypadku, gdy w treści dokumentów składanych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu objętość odbieranych i zagospodarowanych odpadów wyrażona zostanie w m3, Zamawiający dokona ich stosownego przeliczenia na litry w myśl zasady 1 m3 = 1 000 l.

2. Na potwierdzenie spełniania ww. warunku Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (określonych w ust. 1) oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 12:00
Lugar:

Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział Centralnego Zamawiającego, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. 16, POLSKA.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert jest jawne i następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) na zasadach określonych w SIWZ.

3. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP

3.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu, o którym mowa w sekcji III.1.1 pkt 5.1.1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dok., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.

3.2. Dok., o którym mowa w pkt 3.1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert.

3.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. dotyczy, nie wydaje się dok., o których mowa w pkt 3.1, zastępuje się je dok. zawierającym odpowiednio ośw. Wykonawcy, że wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub ośw. osoby, której dok. miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 3.2 stosuje się odpowiednio.

3.4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dok. wskazany w sekcji III.1.1 pkt 5.1.1, składa dok., o którym mowa w pkt 3.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. miał dotyczyć, nie wydaje się takich dok., zastępuje się go dok. zawierającym ośw. tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 3.2 stosuje się odpowiednio.

4. Zamawiający precyzuje, iż termin związania ofertą wynosi 60 dni.

5. Zmiany do umowy oraz ich zakres wskazane zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ (ze względu na ograniczoną liczbę znaków Zamawiający nie może zamieścić informacji w niniejszym ogłoszeniu).

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

Skróty: ośw.– oświadczenie(-a), zaśw. – zaświadczenie(-a), dok. – dokument(-y).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Pzp.

1. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180–198 Pzp przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) na treść ogłoszenia o zamówieniu i treść postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

3) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i w pkt 2.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Skarga do sądu – zgodnie z przepisami art. 198a–198g Pzp. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020