Servicios - 450911-2020

25/09/2020    S187

Polska-Rzeszów: Usługi związane z odpadami

2020/S 187-450911

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa. Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie
Krajowy numer identyfikacyjny: PL823
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-064
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Lis-Zapała
E-mail: przetargi@erzeszow.pl
Tel.: +48 178754687
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.erzeszow.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.erzeszow.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.erzeszow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział Centralnego Zamawiającego
Krajowy numer identyfikacyjny: PL823
Adres pocztowy: ul. Joselewicza 4
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-064
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Lis-Zapała
E-mail: przetargi@erzeszow.pl
Tel.: +48 178754687
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.erzeszow.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.erzeszow.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu targowisk miejskich i siedziby Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie

Numer referencyjny: CZ-D.271.65.198.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu targowisk miejskich i siedziby Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeszów

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje:

1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:

a) odpady z targowisk – kod odpadu 20 03 02;

b) odpady komunalne zmieszane – kod odpadu 20 03 01;

c) odpady opakowaniowe – kod odpadu 20 01 01, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07;

2) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu targowisk miejskich i siedziby Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie:

a) miejski plac targowy przy ul. Targowej;

b) miejski plac targowy przy ul. Moniuszki;

c) miejski plac targowy przy ul. gen. Dworaka;

d) miejski plac targowy przy ul. Staszica;

e) miejski plac targowy przy ul. Broniewskiego;

f) miejski plac targowy przy ul. Wyspiańskiego;

g) miejski plac targowy przy ul. Kochanowskiego;

h) siedziba Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów przy ul. ks. J. Jałowego 23A, Rzeszów;

3) dostarczenie na czas świadczenia usługi pojemników na odpady komunalne w ilości i o pojemościach oraz do miejsc wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia;

4) zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z przepisami prawa i wymogami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia;

5) Zamawiający wymaga, aby do realizacji usługi stanowiącej przedmiot zamówienia Wykonawca zapewnił co najmniej 2 specjalistyczne samochody do odbioru odpadów komunalnych. Jeżeli Wykonawca do realizacji usługi zapewni pojazdy bezpylne do odbioru odpadów i wyposażone w silniki o niskiej emisji spalin (tj. spełniające normy EURO V lub wyższej) otrzyma dodatkowe punkty zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

1) Załącznik nr 2 do SIWZ pn. „Wzór umowy”;

2) Załącznik nr 5 do SIWZ pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, dostępne w oddzielnych plikach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:

1) cena ofertowa (brutto) – 60 %,

2) aspekt środowiskowy – 40 %.

2. Zamawiający precyzuje, iż przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy, jednakże nie wcześniej niż od 1.1.2021 do 31.12.2021.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem art. 24aa Pzp.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu.

3. Dok. i ośw., które każdy z Wykonawców składa wraz z ofertą:

3.1. wypełniony i podpisany druk „oferta”, stanowiący zał. do SIWZ;

3.2. pełnomocnictwa – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy(-ów) w przypadku, gdy:

a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik;

b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dot. również wspólników spółki cywilnej);

3.3. dok. z których wynika umocowanie do podpisania oferty;

3.4. ośw. w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia;

3.5. Zamawiający pobierze z elektronicznych rejestrów Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i/lub KRS dok. rejestrowe dotyczące Wykonawcy. W przypadku Wykonawców, którzy nie podlegają wpisowi do wskazanych rejestrów, w druku oferty należy podać adres strony internetowej z której Zamawiający pobierze z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych dok. lub dołączyć do oferty dok. wskazujące na uprawnienie do jej podpisania. W przypadku Wykonawców zagranicznych należy dołączyć do oferty tłumaczenie niniejszych dokumentów na język polski;

3.6. zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawcy powołują się na zasoby innych podmiotów, zgodnie z art. 22a Pzp.

4. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 Pzp Wykonawcy składają stosownie do treści art. 24 ust. 11 Pzp ośw. o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, jest zobowiązany do złożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia ośw. lub dok. potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp:

5.1. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp:

1) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert;

2) ośw. Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dok. potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) ośw. Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

5.2. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa dok., o których mowa w pkt III.1.3 ogłoszenia;

5.3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wskazanych w pkt 5.1.

6. Warunek dot. kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Nie dotyczy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie na usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych o łącznej objętości co najmniej 2 000 000 litrów i trwające nieprzerwanie co najmniej 6 miesięcy.

Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:

1) zamówienia rozpoczęte i zakończone w ww. okresie;

2) zamówienia zakończone w /.w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie.

Przez zamówienia wykonywane należy rozumieć zamówienia, które trwają nadal (niezakończone) i w ramach których Wykonawca wykonał powyższe zamówienie.

W przypadku, gdy w treści dokumentów składanych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu objętość odbieranych i zagospodarowanych odpadów wyrażona zostanie w m3, Zamawiający dokona ich stosownego przeliczenia na litry w myśl zasady 1 m3 = 1 000 l.

2. Na potwierdzenie spełniania ww. warunku Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (określonych w ust. 1) oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/10/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/10/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział Centralnego Zamawiającego, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. 16, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne i następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) na zasadach określonych w SIWZ.

3. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP

3.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu, o którym mowa w sekcji III.1.1 pkt 5.1.1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dok., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.

3.2. Dok., o którym mowa w pkt 3.1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert.

3.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. dotyczy, nie wydaje się dok., o których mowa w pkt 3.1, zastępuje się je dok. zawierającym odpowiednio ośw. Wykonawcy, że wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub ośw. osoby, której dok. miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 3.2 stosuje się odpowiednio.

3.4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dok. wskazany w sekcji III.1.1 pkt 5.1.1, składa dok., o którym mowa w pkt 3.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. miał dotyczyć, nie wydaje się takich dok., zastępuje się go dok. zawierającym ośw. tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 3.2 stosuje się odpowiednio.

4. Zamawiający precyzuje, iż termin związania ofertą wynosi 60 dni.

5. Zmiany do umowy oraz ich zakres wskazane zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ (ze względu na ograniczoną liczbę znaków Zamawiający nie może zamieścić informacji w niniejszym ogłoszeniu).

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

Skróty: ośw.– oświadczenie(-a), zaśw. – zaświadczenie(-a), dok. – dokument(-y).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Pzp.

1. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180–198 Pzp przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) na treść ogłoszenia o zamówieniu i treść postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

3) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i w pkt 2.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Skarga do sądu – zgodnie z przepisami art. 198a–198g Pzp. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2020